JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kolumnit
16.8.2023 8.15

Paapan sohva
/ Kyynisyyden asiamies

Minä olen kyy­ni­nen, uu­dis­tuk­siin, mas­sa­hys­te­ri­aan sekä kai­ken maa­il­man vou­hu­tuk­siin suu­rel­la va­rauk­sel­la suh­tau­tu­va mies.

Kyy­ni­syy­te­ni on kaik­ki­voi­paa. Se ei tun­ne puo­lu­e­ra­jo­ja, ei­kä sil­tä väl­ty rak­kaus, us­kon ei­kä ar­jen asi­at­kaan. Tämä ei tar­koi­ta suin­kaan sitä, et­ten­kö kul­ki­si avoi­min sil­min ja mie­lin.

Aloin poh­ti­maan, mis­tä tämä al­ku­kan­tai­nen, vä­lil­lä jopa koo­mi­sia piir­tei­tä saa­va, nui­vuu­te­ni joh­tuu? Aloi­tin it­se­a­na­lyy­si­ni lap­suu­des­ta, jos­ta en löy­tä­nyt mi­tään sel­lais­ta, mikä se­lit­täi­si asi­aa. Pu­ber­teet­ti ai­ka­na­kaan ei ta­pah­tu­nut mi­tään, mis­tä di­ag­noo­sin voi­si var­mis­taa.

En­tä olis­ko syy gee­neis­sä? Siel­tä kiel­tä­mät­tä löy­tyy sa­mo­ja piir­tei­tä, mut­ta huo­mat­ta­vas­ti lie­ve­mäs­sä muo­dos­sa, sen si­jaan omis­sa lap­sis­sa­ni on sel­vät oi­reet. On­nea vaan heil­le.

Kun vie­lä tut­kin ym­pä­ris­tön sekä ys­tä­vien mah­dol­li­set vai­ku­tus­ker­toi­met, löy­tä­mät­tä siel­tä­kään mi­tään, tu­lin seu­raa­van­lai­seen lop­pu­tu­le­maan, et­tä vika ei eh­kä ole sit­ten­kään niin suu­ri, vaik­ka se pääs­sä on­kin. Mitä sit­ten, jos mie­les­tä­ni te­le­vi­si­on kau­ko­sää­din, mik­ro­aal­tou­u­ni, e-pil­le­ri ja au­ton läm­mi­tet­tä­vä tuu­li­la­si ovat vii­mei­set oi­ke­as­ti elä­mää hel­pot­ta­vat uu­dis­tuk­set.

On­ko sil­lä­kään suur­ta mer­ki­tys­tä, et­tä vi­haan yli kai­ken by­rok­ra­ti­aa, atk-jär­jes­tel­miä sekä val­mis­keit­to­jen suo­ja­kal­vo­rat­kai­sua. Niin te­kee moni muu­kin, mut­ta ei­vät he kir­joi­ta sii­tä leh­teen ja ano ym­mär­rys­tä. Mis­sä siis on­gel­ma?

On­gel­ma tu­lee sii­tä, et­tä kai­kes­ta epäi­lyis­tä huo­li­mat­ta, en us­ko kui­ten­kaan kyy­ni­syy­den kaik­ki­voi­paan voi­maan, vaan teen kai­ken­lai­sia tyh­miä tun­tei­siin ja in­tui­tii­vi­seen ajat­te­luun pe­rus­tu­via rat­kai­su­ja. Eli, en elä, niin kuin saar­naan. Kuin­ka mo­nel­ta pet­ty­myk­sel­tä ja kär­si­myk­sel­tä oli­sin­kaan vält­ty­nyt, jos oli­sin kuun­nel­lut si­säl­lä­ni asu­vaa kyy­ni­syy­den asi­a­mies­tä. Ali­ar­vi­on jat­ku­vas­ti it­se­ä­ni ja epäi­lyn voi­maa. Täy­tyi­si roh­ke­as­ti ol­la nui­va, kyy­ni­nen an­keut­ta­ja, kos­ka se on mi­nul­le luon­nol­lis­ta.

Vii­me vii­kol­la sen­tään kyy­ni­syys­filt­te­ri­ni toi­mi, en­kä ru­ven­nut kan­ta­maan po­re­al­ta­seen tii­lis­ki­viä, vuo­si­sa­dan myrs­kyä odo­tel­les­sa. Pyyh­käi­sin myös lin­nun­pas­kan, ihan pal­jaal­la kä­del­lä au­ton la­sis­ta, vaik­ka koh­ta kuu­lem­ma kuol­laan taas kaik­ki.

Pes­si­mis­ti ei pety -sa­non­ta­kaan, ei pidä koh­dal­la­ni paik­kan­sa, sil­lä yli kak­si­kym­men­tä vuot­ta olen ai­na ohi aja­es­sa­ni os­ta­nut Vii­ta­saa­ren Nes­teel­tä äs­sä­ar­van. Joka ai­noa ker­ta olen ai­dos­ti pet­ty­nyt, kun en voi­ta sa­taa­ton­nia, vaik­ka jo kaar­ta­es­sa­ni pi­haan tie­dän, et­ten tule voit­ta­maan nel­jää eu­roa enem­pää, kos­kaan. Toi­saal­ta, olis kiva ol­la edes ker­ran elä­mäs­sä vää­räs­sä.

Paap­pa

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?