JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
13.9.2023 7.35

Elämän hetkellisyyden ikuistamista

Syringa vulgaris. Tämäkin tuttu, tuoksuva kaunotar nähdään syyskuun ajan Pohjanmaan valokuvakeskuksessa Vanhassa Paukussa Iina Gröhnin näyttelyssä.

Syringa vulgaris. Tämäkin tuttu, tuoksuva kaunotar nähdään syyskuun ajan Pohjanmaan valokuvakeskuksessa Vanhassa Paukussa Iina Gröhnin näyttelyssä.

Poh­jan­maan va­lo­ku­va­kes­kuk­sen syys­kau­den aloit­taa hel­sin­ki­läi­nen Ii­na Gröhn näyt­te­lyl­lään ”For­get me not”. Tie­dot­teen mu­kaan näyt­te­ly ker­too ih­mi­sen ja luon­non vä­li­ses­tä ris­ti­rii­tai­ses­ta suh­tees­ta ja bi­o­di­ver­si­tee­tin ka­to­a­mi­ses­ta. Se ker­too myös muis­tois­ta, men­nei­syy­des­tä ja il­mas­to­ah­dis­tuk­ses­ta.

– Mi­ni­ma­lis­ti­sil­la ku­vil­la ja kau­no­kir­jal­li­sil­la teks­teil­lä ha­lu­an tuo­da il­mi eri­lais­ten kuk­kien ja kas­vien mer­ki­tyk­sen elä­mä­ni tär­keim­mis­sä het­kis­sä, Gröhn ker­too tie­dot­tees­sa.

– Ku­vat ovat mat­ka men­nei­syy­den ke­siin. Men­neen ajan tun­tu, utui­suus ja une­no­mai­suus ovat tois­tu­via ele­ment­te­jä ku­vis­sa­ni, joi­ta ko­ros­tan hil­jai­sel­la ja pel­kis­te­tyl­lä ku­vaus­tyy­lil­lä, va­lo­ku­vaa­ja pal­jas­taa.

– Mi­nul­le kaik­kein tär­kein­tä va­lo­ku­vauk­ses­sa on tun­nel­man vä­lit­tä­mi­nen ja elä­män het­kel­li­syy­den ikuis­ta­mi­nen. Val­ko­vuo­kot esi­mer­kik­si yh­dis­tän tou­ko­kui­seen äi­tien­päi­vään, jol­loin kä­vim­me si­sa­rus­te­ni kans­sa poi­mi­mas­sa nii­tä äi­dil­lem­me lap­suu­den­ko­tim­me lä­hel­lä ole­vas­ta met­si­kös­tä. Mag­no­li­an tuok­sus­ta mie­lee­ni muis­tuu si­ni­nen het­ki jär­ven ran­nal­la.

Näyt­te­lyl­lään va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja ha­lu­aa tuo­da esil­le sitä, mitä hän hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tu­lee me­net­tä­mään il­mas­ton muut­tu­es­sa ja bi­o­di­ver­si­tee­tin pie­nen­ty­es­sä. Mil­tä tu­le­vai­suu­den ke­väät ja ke­sät tu­le­vat tuok­su­maan ja näyt­tä­mään, jos tie­tyt kuk­ki­vat kas­vit ka­to­a­vat Suo­men luon­nos­ta?

Ii­na Gröhn on Hel­sin­gis­sä asu­va va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja, joka työs­ken­te­lee lins­si­poh­jais­ten me­di­oi­den pa­ris­sa. Hän kä­sit­te­lee tai­tees­saan iden­ti­teet­tiä, muu­tos­ta, muis­to­ja ja men­nei­syyt­tä ja työs­ken­te­lee sekä ana­lo­gi­sen et­tä di­gi­taa­li­sen va­lo­ku­van pa­ris­sa.

Gröhn on suo­rit­ta­nut tai­teen mais­te­rin tut­kin­non Aal­to-yli­o­pis­tos­ta tänä vuon­na. Gröh­nil­lä on myös ku­va­tai­teen am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­to Tu­run Tai­de­a­ka­te­mi­as­ta. Hä­nen töi­tään on ol­lut esil­lä muun mu­as­sa Suo­men va­lo­ku­va­tai­teen mu­se­ol­la, HAA Gal­le­ri­as­sa sekä Tu­run Tai­de­hal­lis­sa.

”For­get me not” on Ii­na Gröh­nin en­sim­mäi­nen yk­si­tyis­näyt­te­ly. Sitä ovat tu­ke­neet Aal­to-yli­o­pis­to ja Fin­n­fo­to ry. Näyt­te­lyn nimi on lem­mi­kin eng­lan­nin­kie­li­nen ni­mi­tys.

“For­get me not”. Ii­na Gröh­nin va­lo­ku­va­näyt­te­ly Poh­jan­maan va­lo­ku­va­kes­kuk­ses­sa Kult­tuu­ri­kes­kus Van­has­sa Pau­kus­sa 7.10. saak­ka.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?