JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Kulttuuri
12.10.2023 8.00

Kaisa Ikolan suosikkikirja saa vihdoin jatkoa

La­pu­a­lais­juu­ri­sen, ny­kyi­sin sei­nä­jo­ke­lai­sen Kai­sa Iko­lan (nyk. Vii­ta­la) ra­kas­te­tun Oi­kein nu­rin -ro­maa­nin ys­tä­vien toi­ve täyt­tyi, kun jat­ko-osa Kak­si oi­kein yh­teen il­mes­tyi syys­kuus­sa 2023 kai­kis­sa for­maa­teis­sa Saga Eg­mon­tin kus­tan­ta­ma­na. Ai­em­pi osa, 2000-lu­vun alun kä­si­työ­buu­mia ku­vaa­va ja neu­leb­lo­gien maa­il­maan si­joit­tu­van Oi­kein nu­rin il­mes­tyi en­sin Iko­lan blo­gin kaut­ta ja vuon­na 2020 säh­köi­ses­sä muo­dos­sa Saga Eg­mon­tin kus­tan­ta­es­sa Iko­lan koko tuo­tan­non. Kir­jas­ta tuli niin suo­sit­tu, et­tä se pai­net­tiin Sa­gan en­sim­mäis­ten suo­mek­si pai­net­tui­na jul­kai­se­mien kir­jo­jen jou­kos­sa.

Lu­ki­jat oli­vat pyy­tä­neet kir­jaan jo pit­kään jat­koa. Nyt pyyn­töi­hin yh­tyi myös kus­tan­ta­mo.

– En­sin tor­juin aja­tuk­sen, kos­ka olin epä­var­ma sii­tä, mi­ten voi­sin jat­kaa: pi­täi­si­kö mi­nun pa­la­ta ta­ri­nas­sa al­ku­pe­räi­seen vuo­teen 2008, vai voi­sin­ko hy­pä­tä 15 vuot­ta eteen­päin, Iko­la ker­too.

Lo­pul­ta Iko­la päät­ti hy­pä­tä jat­ko-osas­sa tiu­kas­ti ny­ky­het­keen. Kak­si oi­kein yh­teen -kir­jas­sa ta­va­taan sekä uu­sia et­tä Oi­kein nu­rin -kir­jas­ta tut­tu­ja hah­mo­ja ja seu­ra­taan maa­il­man muu­tos­ta niin kä­si­töi­den kuin niis­tä vies­ti­mi­sen sa­ral­la.

Pää­hen­ki­lö An­ni op­pii, et­tä yk­si­näi­nen ny­ky­nuo­ri löy­tää it­sel­leen ys­tä­viä ver­kon kaut­ta, ku­ten hän it­se­kin ai­koi­naan, vaik­ka so­vel­luk­set ovat­kin muut­tu­neet, ja et­tä ko­koon­tu­mi­nen kä­si­töi­den pa­ris­sa ”kek­si­tään” uu­den su­ku­pol­ven myö­tä ai­na uu­del­leen.

– Mo­nes­ti kuu­lee ju­lis­tet­ta­van, mi­ten en­nen oli kun­nol­lis­ta, kun lap­sil­la ei ol­lut mi­tään tek­ni­siä yh­tey­den­pi­to­vä­li­nei­tä. To­tuus­han on se, et­tä me eri­lai­set nuo­ret oli­sim­me ol­leet vä­hem­män yk­si­näi­siä, jos meil­lä oli­si ol­lut mah­dol­li­suus ta­va­ta toi­si­am­me niil­lä kei­noil­la, jot­ka nyt ovat ar­ki­päi­vää. Some ei ole pel­käs­tään paha asia, Iko­la to­te­aa.

Kak­si oi­kein yh­teen on saa­nut lu­ki­joil­ta erit­täin po­si­tii­vi­sen vas­taa­no­ton.

– On my­kis­tä­vää näh­dä, et­tä kir­ja on saa­nut kai­kis­sa säh­köi­sis­sä pal­ve­luis­sa 4/5 täh­teä, Iko­la iloit­see.