JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Kulttuuri
6.2.2023 12.35

"Nelikymp­pi­sille ja muille väsyneille"

Musiikinopettaja Anni Luoma etenee laulajanurallaan. Perjantaina julkaistaan "Pitkospuut", jossa kuvaillaan parisuhteen karikoita.

Musiikinopettaja Anni Luoma etenee laulajanurallaan. Perjantaina julkaistaan "Pitkospuut", jossa kuvaillaan parisuhteen karikoita.

La­pu­a­lai­nen mu­sii­ki­no­pet­ta­ja, lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä An­ni Luo­ma jul­kai­see uu­den sing­len per­jan­tai­na. Luo­man tie­dot­teen mu­kaan "Pit­kos­puut"-ni­men saa­nut lau­lu ker­too ih­mi­sis­tä, jot­ka ovat vuo­sien mit­taan kas­va­neet eril­leen. Ta­pah­tu­mat lä­heis­ten elä­mäs­sä sai­vat Luo­man ha­vah­tu­maan sii­hen, et­tä jos ei pidä huol­ta it­ses­tään ja lä­him­mäs­tä ih­mi­ses­tään, vie­raan­tu­mi­nen voi ta­pah­tua sa­la­ka­va­las­ti ke­nen ta­han­sa pa­ri­suh­tees­sa.

An­ni Luo­man ai­em­mat sing­le­jul­kai­sut ovat soi­neet Ra­dio Suo­mes­sa ja pääs­seet myös Spo­ti­fyn ko­ko­a­mil­le soit­to­lis­toil­le.

– Mi­nul­le tämä uu­si lau­lu ju­lis­taa sitä, et­tä olen tul­lut elä­mäs­sä­ni jo­hon­kin ris­teys­koh­taan, pit­kos­pui­den pää­hän, ja on roh­jet­ta­va läh­teä eteen­päin tun­te­mat­to­maan; jo­hon­kin sel­lai­seen, mitä ei ole vii­toi­tet­tu val­miik­si, Luo­ma ker­too tie­dot­tees­sa.

Vuo­sia mu­sii­ki­no­pet­ta­ja­na toi­mi­neel­le Luo­mal­le suu­ri tun­te­ma­ton tar­koit­taa täs­sä koh­taa as­ke­lei­ta lau­lun­te­ki­jä­nä ja ar­tis­ti­na.

"Pit­kos­puut" on An­ni Luo­man en­sim­mäi­nen sing­le ke­vääl­lä 2023 jul­kais­ta­val­ta "Häk­ki­lin­tu"-EP:ltä. Kap­pa­leen on tuot­ta­nut Panu Rau­ha­la. Luo­ma ha­lu­aa sa­noit­taa kes­ki-ikäis­ty­vän nai­sen tus­kaa näyt­täy­tyä ulos­päin täy­del­li­se­nä, kun sa­mal­la si­säl­lä on pal­jon tyy­ty­mät­tö­myyt­tä ja epä­var­muut­ta.

– Jos us­kal­tai­sim­me sa­noa ää­neen, et­tä kaik­ki ei ole ai­na ok, niin sil­loin täy­del­li­sim­män nai­sen tit­te­lis­tä kil­pai­le­vis­ta sis­kois­ta voi­si tul­la tois­ten­sa rin­nal­la­kul­ki­joi­ta ja tsemp­pa­rei­ta. Tätä olen vii­me vuo­si­na har­joi­tel­lut omas­sa ys­tä­vä­pii­ris­sä­ni, Luo­ma ker­too tie­dot­tees­sa. Ar­tis­tin tu­le­van le­vyn soul­hen­ki­set po­pis­kel­mät soi­vat näi­tä kas­vu- ja sel­viy­ty­mis­ta­ri­noi­ta ruuh­ka­vuo­sien kes­kel­tä, ja hän ku­vai­lee­kin mu­siik­kin­sa ole­van tar­koi­tet­tu ne­li­kymp­pi­sil­le ja muil­le vä­sy­neil­le.