JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
13.8.2021 13.58

Paukun räjähdyksestä näytelmä Seinäjoen kaupun­gin­te­at­teriin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an Pat­ruu­na­teh­taan rä­jäh­dy­son­net­to­muu­des­ta on tänä vuon­na ku­lu­nut 45 vuot­ta. Ta­pah­tu­maa on vuo­sien var­rel­la kä­si­tel­ty myös tai­teen kei­noin. Vuon­na 2006 ai­hees­ta jul­kai­si­vat kir­jan La­pu­an Sa­no­mien en­ti­nen pää­toi­mit­ta­ja Ju­ha­ni Hei­no­la ja kir­jai­li­ja Ar­to Juu­rak­ko. Val­ko­kan­kaal­le­kin ta­pah­tu­ma on pää­ty­nyt: Toni Kur­ki­mä­ki, Pek­ka Poh­jois­pää ja kump­pa­nit ovat ku­vaa­mas­sa rä­jäh­dyk­ses­tä pit­kää elo­ku­vaa, ai­em­min he jul­kai­si­vat sa­mas­ta ai­hees­ta pal­jon suo­si­o­ta saa­neen ly­hy­te­lo­ku­van "Huh­ti­kuu".

Nyt Pat­ruu­na­teh­taan rä­jäh­dy­son­net­to­muu­des­ta on syn­ty­mäs­sä myös näy­tel­mä.

Sei­nä­jo­en kau­pun­gin­te­at­te­ris­sa näh­dään syys­kuus­sa 2022 Pat­ruu­na­teh­das-näy­tel­män kan­ta­e­si­tys. Sen kä­si­kir­joit­taa poh­ja­lais­läh­töi­nen, Lon­toos­sa asu­va An­ne Kos­ki-Wood ja oh­jaa Tam­pe­reen Ko­me­di­a­te­at­te­rin joh­ta­ja Panu Rai­pia. Asi­as­ta in­nos­tui hiu­kan yl­lät­tä­vien­kin kään­tei­den kaut­ta Sei­nä­jo­en kau­pun­gin­te­at­te­rin uu­si tai­teel­li­nen joh­ta­ja Pau­lii­na Sa­lo­nius.

Yh­tä­ai­kai­nen idea

Te­at­te­rin tie­dot­ta­ja An­na Val­ta­ri ker­too, et­tä Sa­lo­nius oli vii­me tal­ve­na et­si­mäs­sä per­heel­leen La­pu­al­ta poh­ja­lais­ta­loa. Hän oli puo­li­son­sa kans­sa käy­nyt sa­mal­la reis­sul­la myös kult­tuu­ri­kes­kus Van­has­sa Pau­kus­sa ja Pat­ruu­na­teh­taan mu­se­os­sa.

– Ja juu­ri kun Sa­lo­nius oli ih­me­tel­lyt, mik­sei sii­tä ol­lut kos­kaan teh­ty näy­tel­mää, lä­het­ti kä­si­kir­joit­ta­ja An­ne Kos­ki-Wood säh­kö­pos­tia ky­sy­en, oli­si­ko nyt ai­ka teh­dä Pat­ruu­na­teh­taas­ta näy­tel­mä, Val­ta­ri ku­vai­lee yh­teen­sat­tu­maa.

– Täs­tä näy­tel­mäs­tä tu­lee nyt yk­si Pau­lii­na Sa­lo­niuk­sen kau­den hie­nois­ta avauk­sis­ta, Val­ta­ri ker­too.

To­si­ta­pah­tu­mia, mut­ta fik­tii­vi­set hen­ki­löt

Kä­si­kir­joi­tus on jo liki val­mis.

– Se pe­rus­tuu puh­taas­ti fak­toi­hin. Kos­ki-Wood on tut­ki­nut kai­ken­lai­sia ma­te­ri­aa­le­ja, niin leh­ti­ar­tik­ke­lei­ta kuin esi­mer­kik­si on­net­to­muu­des­ta teh­tyä tut­kin­ta­ra­port­tia. On myös haas­ta­tel­tu ih­mi­siä, Val­ta­ri ku­vai­lee.

– Ta­pah­tu­mat ovat to­si­poh­jai­sia, mut­ta hen­ki­löt ovat fik­tii­vii­siä. Te­ki­jät us­ko­vat, et­tä ai­ka on nyt kyp­sä tä­män ai­heen kä­sit­te­lyl­le te­at­te­rin kei­noin. Kun näy­tel­mä näh­dään Sei­nä­jo­en kau­pun­gin­te­at­te­ris­sa, ta­pah­tu­mis­ta on ku­lu­nut jo yli 46 vuot­ta, Val­ta­ri muo­toi­lee.

Näy­tel­mä kä­sit­te­lee ta­pah­tu­mia Pat­ruu­na­teh­taal­la vuo­des­ta 1973 ny­ky­het­keen as­ti, jo­ten se ei kes­ki­ty vain rä­jäh­dys­päi­vään.

Pat­ruu­na­teh­das-näy­tel­mää on työs­tet­ty puo­li­tois­ta vuot­ta. Li­put tu­le­vat myyn­tiin en­si ke­vää­nä.

Val­ta­rin mu­kaan näy­tel­mä ku­vaa tra­ge­di­aa, mut­ta hen­kii myös poh­ja­lai­sit­tain us­koa elä­mään ja pu­hut­te­lee ny­kyih­mis­tä sekä aut­taa löy­tä­mään oman paik­kan­sa his­to­ri­as­sa.

Pau­lii­na Sa­lo­nius kom­men­toi, et­tä te­at­te­rin tär­keä teh­tä­vä on ku­va­ta myös oman alu­een ih­mi­siä, elä­mää ja kult­tuu­ria sekä ker­toa pai­kal­li­sis­ta his­to­ri­al­li­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta, et­tei­vät ne unoh­tui­si.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?