JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
12.10.2022 17.15

Sademies on Lehdon ja Muilun mestarinäyte

Charlie Babbitt (Jussi Muilu, vas.) on kovan paikan edessä, kun elämään ilmaantuu yhtäkkiä autistinen veli Raymond (Jani Lehto). "Sademiehen" ehtii nähdä Hiomolla vielä lokakuun ajan.

Charlie Babbitt (Jussi Muilu, vas.) on kovan paikan edessä, kun elämään ilmaantuu yhtäkkiä autistinen veli Raymond (Jani Lehto). "Sademiehen" ehtii nähdä Hiomolla vielä lokakuun ajan.

Te­at­te­ri La­pua on tart­tu­nut mel­ko isoon haas­tee­seen ot­ta­es­saan syk­syn oh­jel­mis­toon näy­tel­män Sa­de­mies. Mo­nel­le teks­ti on tut­tu vuo­den 1988 elo­ku­vas­ta, jon­ka pää­o­sis­sa näh­dään Dus­tin Hof­f­man ja Tom Crui­se. Os­ca­rei­ta elo­ku­va sai nel­jä, muun mu­as­sa par­haan elo­ku­van pys­tin.

Tämä glo­ria ei Te­at­te­ri La­pu­an vä­keä hir­vit­tä­nyt, kos­ka heil­lä on äs­sä hi­has­saan. Tämä äs­sä on pa­ri­val­jak­ko Jani Leh­to ja Jus­si Mui­lu. Mie­het on mon­ta ker­taa näh­ty fars­si­mai­sis­sa roo­leis­sa, mut­ta he hal­lit­se­vat myös draa­man. Sa­de­mie­hen ta­ri­na lie mo­nel­le tut­tu: fi­lun­ki au­to­kaup­pi­as Char­lie Bab­bitt (Mui­lu) kuu­lee isän­sä kuol­leen ja saa sa­mal­la tie­tää, et­tä hä­nel­lä on veli, lai­tok­seen sul­jet­tu au­tis­ti­nen Ray (Leh­to). Isä on­kin tes­ta­men­tan­nut koko omai­suu­ten­sa Ra­yl­le, ja tätä Char­lie ei su­la­ta. Hän ot­taa Rayn mu­kaan­sa hoi­to­ko­dis­ta ja läh­tee mat­kal­le – koh­ti tun­te­ma­ton­ta it­se­ään.

Leh­to ja Mui­lu te­ki­vät tosi va­kuut­ta­vaa työ­tä Pasi was here -draa­mas­sa vii­me vuon­na. Kak­si­kon dy­na­miik­ka toi­mi Pa­sis­sa eri­no­mai­ses­ti, ja se jän­ni­te toi­mii myös Sa­de­mie­hes­sä. Näy­tel­män teks­ti on traa­gi­nen ja py­säyt­tä­vä, ja mie­het pys­ty­vät tul­kit­se­maan myös poh­ja­ton­ta su­rua, ah­dis­tus­ta, tus­kaa. Mui­lu rai­vos­tuu Sa­de­mie­hes­sä niin, et­tä kat­so­mo hy­päh­tää. Leh­to taas on täy­sin us­kot­ta­va au­tis­min kir­jol­la ole­va ih­mi­nen – niin pal­jon, et­tä kun Hal­pa-Hal­lin kas­sal­la mie­heen tör­mä­sin, niin ai­van hät­käh­din, kun hän kat­soi sil­miin ja jut­te­li il­man ma­nee­rei­ta.

Ra­y­mon­din hah­mo vaa­tii täy­del­lis­tä kro­pan ja pu­heen hal­lin­taa. Sii­nä Jani Leh­to on­nis­tuu nap­piin. Jus­si Mui­lu on to­tut­tu nä­ke­mään lep­poi­sam­pa­na mie­he­nä, haus­ka­na ja ren­to­na tyyp­pi­nä, mut­ta nyt löy­tyy ah­ne ja vi­hai­nen mies.

Sen kym­me­nen vuo­den ajal­ta, jona ai­ka­na olen Te­at­te­ri La­pu­an näy­tel­miä saa­nut työn puo­les­ta ar­vi­oi­da, pi­dän tätä Jani Leh­don ja Jus­si Mui­lun mes­ta­ri­näyt­tee­nä. Ki­säl­li­vai­hees­ta on jo ai­ko­ja sit­ten siir­ryt­ty eteen­päin, nyt on kyp­syt­ty sel­lai­seen osaa­mi­seen, jos­sa te­ke­mis­tä ei voi enää sa­noa har­ras­ta­ja­te­at­te­rik­si. Nämä mie­het ovat näyt­tä­mö­tai­teen am­mat­ti­lai­sia. Te­at­te­ri La­pu­an on syy­tä pi­tää heis­tä tiu­kas­ti kiin­ni.

Uu­sia, va­kuut­ta­via kas­vo­ja näh­dään Sa­de­mie­hes­sä myös. Ar­ja Tik­ka­nen oli us­kot­ta­van läm­min ja äi­dil­li­nen Char­lien tyt­töys­tä­vä­nä. La­pu­a­lais­juu­ri­nen Pet­te­ri Hei­no­la on­nis­tui jo­kai­ses­sa roo­lis­saan, ja mie­hen voi­ma­kas ma­ta­la ää­ni on kuin näyt­tä­möl­le teh­ty.

Oh­jaa­ja Kat­ja Ku­ja­lal­ta tämä oli jäl­leen hie­no työ Te­at­te­ri La­pu­an kans­sa. Teks­ti on sa­no­mal­taan tosi tär­keä. Te­at­te­ri La­pu­an yh­teis­työ­kump­pa­ni­na on näy­tel­mäs­sä Au­tis­mi­liit­to ry. Eri­tyis­kii­tos jou­he­vis­ta la­vas­tei­den vaih­dos­ta.

Tar­ja Ko­jo­la

Te­at­te­ri La­pua: "Sa­de­mies" Hi­o­mol­la 30.10. saak­ka. Oh­jaus Kat­ja Ku­ja­la, tuo­tan­to Jon­na Hy­ny­nen, Pin­ja Pa­lo­saa­ri, Kai Pön­ti­nen ja Jo­han­na Iko­la. Pää­o­sis­sa Jani Leh­to, Jus­si Mui­lu, Ar­ja Tik­ka­nen, Sep­po Koi­vis­to, Min­na Aho. Pu­vus­tus Lii­sa Bar­ry, la­vas­tus Kai Pön­ti­nen, tek­niik­ka Han­ne Pie­ti­lä ja Ol­li Le­pis­tö.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?