JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Kulttuuri
17.5.2023 8.00

Veteraanikuoro on saatellut veljet ja sisaret ikuiseen lepoon kolmenkymmenen vuoden ajan

Veteraanikuorossa laulaa vielä yksi sotaveteraani, Heikki Isoluoma, joka kuvassa keskellä eturivissä. Kuoron tärkein tehtävä on ollut sävelin saatella veteraaniveljet ja sisaret ajan iäisyyteen.

Veteraanikuorossa laulaa vielä yksi sotaveteraani, Heikki Isoluoma, joka kuvassa keskellä eturivissä. Kuoron tärkein tehtävä on ollut sävelin saatella veteraaniveljet ja sisaret ajan iäisyyteen.

La­pu­an ve­te­raa­ni­kuo­ro viet­ti vii­me vii­kol­la 30-vuo­tis­juh­laan­sa. Oh­jel­mas­sa oli lau­lua sekä di­a­ku­via ku­lu­neil­ta vuo­sil­ta. Oh­jel­man jäl­keen seu­ra­kun­ta­ta­lol­la nau­tit­tiin yh­tei­nen juh­la-ate­ria. Neu­vot­te­lu kuo­ro­toi­min­nan aloit­ta­mi­sek­si pi­det­tiin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la 14.4.1993. Pai­kal­la oli­vat sil­loin Ii­sak­ki Hal­me, Mau­no Ala­kar­hu, Ee­ro Kuop­pa­la, Es­ko Iso­luo­ma, Es­ko Hie­ta­la ja Es­ko Kos­ki­nen.

Asi­an ke­hit­tä­mis­tä var­ten va­lit­tiin puu­ha­mie­hek­si Ii­sak­ki Hal­me ja hän­tä tu­ke­maan Mau­no Ala­kar­hu, Es­ko Iso­luo­ma, Ar­vi Pa­ju­la sekä Es­ko Hie­ta­la ja Es­ko Kos­ki­nen, joka toi­mi myös yh­teys­hen­ki­lö­nä ryh­män ja tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan vä­lil­lä. Ii­sak­ki Hal­me sai teh­tä­väk­seen ker­toa La­pu­an Sa­no­mis­sa toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta. Uu­ti­nen oli sa­mal­la myös kut­su kuo­roon liit­ty­mis­tä ha­lu­a­vil­le ve­te­raa­neil­le ja so­ti­las­po­jil­le.

Kuo­ron en­sim­mäi­nen ko­koon­tu­mi­nen ja aloi­tus­ti­lai­suus oli 10.5.1993 seu­ra­kun­ta­ta­lon ylä­sa­lis­sa. Ta­pah­tu­ma ko­ko­si heti al­kuun 33 mies­tä, jou­kos­sa myös reh­to­ri, ag­ro­no­mi Ee­ro Kuop­pa­la, jota heti pyy­det­tiin kuo­ron joh­ta­jak­si.

Hal­me ja Kuop­pa­la ha­lu­si­vat, et­tä kuo­roon ote­taan myös nuo­rem­pia lau­la­jia, et­tä sit­ten on vie­lä vii­mei­sel­le­kin la­pu­a­lai­sel­le ve­te­raa­nil­le lau­la­jat ja sep­pe­leen las­ki­jat. Vuo­den 1994 al­ku­puo­lel­la lau­la­jia oli jo 43. Täl­lä het­kel­lä kuo­roon kuu­luu 15 lau­la­jaa, mu­ka­na vie­lä yk­si so­ta­ve­te­raa­ni Heik­ki Iso­luo­ma.

Pu­heen­joh­ta­ji­na kuo­ros­sa ovat toi­mi­neet Ii­sak­ki Hal­me 1993 – 2009, Heik­ki Har­ju­la 2010 – 2018 ja Il­po Ilk­ka vuo­des­ta 2019 al­ka­en edel­leen. Kuo­ron tai­teel­li­si­na joh­ta­ji­na ovat toi­mi­neet Ee­ro Kuop­pa­la 1993 – 2007, Mik­ko Kar­hu­mä­ki 2008 – 2014 ja Kari Ran­ta­ka­ri vuo­des­ta 2014 al­ka­en edel­leen.

Kuo­ron tär­kein teh­tä­vä on ol­lut saa­tel­la so­ta­ve­te­raa­ni­vel­jet ja si­sa­ret ikui­seen le­poon. Näi­tä ti­lai­suuk­sia on ol­lut lä­hes 800. Kuo­ro on esiin­ty­nyt myös mo­nis­sa isän­maal­li­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa ja ve­te­raa­nien syn­ty­mä­päi­vil­lä. Vuo­sit­tain kuo­ro on esiin­ty­nyt mm. Kan­sal­li­se­na ve­te­raa­ni­päi­vä­nä 27.4., La­pu­an päi­vä­nä ja Hir­vi­jär­vi­päi­vä­nä ve­te­raa­ni­ma­jal­la. Ve­te­raa­ni­kuo­ro on jul­kais­sut myös CD-le­vyn 2010.

Kuo­ron lau­la­mat lau­lut ovat pää­a­si­as­sa hen­gel­li­siä, isän­maal­li­sia ja sota-ajan sä­vel­miä. Kai­kil­la toi­mil­laan kuo­ro on yl­lä­pi­tä­nyt ve­te­raa­nien pe­rin­net­tä. Se on tah­to­nut vies­tit­tää lap­sil­le, nuo­ril­le ja kai­kil­le, et­tä muis­toa uh­rauk­ses­ta, jon­ka ve­te­raa­ni­su­ku­pol­vi kes­ti, ei kos­kaan saa unoh­taa.

Ve­te­raa­ni­kuo­ro kiit­tää La­pu­an Sa­no­mien kus­tan­ta­jaa La­pua-Sää­ti­ö­tä, La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­taa, La­pu­an kau­pun­kia ja kaik­kia, jot­ka ovat sen toi­min­taa tu­ke­neet.

Mau­no Vä­hä­mä­ki