JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
5.11.2020 7.40

Adventtia kohti turvallisesti

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pie­nes­sä po­ru­kas­sa poh­dit­tiin al­ku­vii­kos­ta, mi­ten voi­tai­siin ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta iloi­ta ad­ven­tin ajas­ta ja tu­le­vas­ta jou­lus­ta. Moni tut­tu jou­lui­nen ta­pah­tu­ma on pe­ruun­tu­nut tai jär­jes­te­tään su­pis­tet­tu­na. La­pu­an ta­pah­tu­ma­vuo­den ko­ho­koh­tiin kuu­lu­va Van­han Pau­kun Jou­lu­mark­ki­nat on siir­ret­ty muu­ta­mal­la vii­kol­la eteen­päin. Ne jär­jes­te­tään kult­tuu­ri­kes­kuk­sen ul­ko­a­lu­eil­la 12. jou­lu­kuu­ta. Tun­nel­ma mark­ki­noil­la on var­mas­ti yh­tä läm­min ja iloi­nen kuin ai­em­min­kin.

Kau­pun­gin väen ja La­pu­an yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen kans­sa mie­tim­me, mi­ten voi­sim­me kui­ten­kin juh­lis­taa al­ka­vaa ad­vent­tia. Kos­ka ko­ro­na­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä maa­kun­nas­sa rau­hal­li­nen, niin us­kal­lam­me jär­jes­tää yh­des­sä jou­lu­kau­den ava­jai­set Py­hä­lah­de­nau­ki­ol­la. Lau­an­tai­na 21. mar­ras­kuu­ta tar­joi­lem­me au­ki­ol­la jou­lu­puu­roa ja olem­me kut­su­neet pai­kal­le myös Jou­lu­pu­kin lap­sia lei­kit­tä­mään. Jou­lu­puk­ki ja­kaa van­haan ta­paan kark­kia, ja sitä riit­tää var­mas­ti kai­kil­le, jo­ten Jou­lu­pu­kin sä­kil­le ei tar­vit­se kaik­kien ryn­nä­tä yh­tä ai­kaa.

La­pu­an Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Ma­riia Har­jun­hei­mo eh­dot­ti pit­käs­tä ai­kaa La­pu­al­le leik­ki­mie­lis­tä jou­luik­ku­na­kil­pai­lua. Sii­hen voi­vat osal­lis­tua niin kaup­pi­aat kuin vaik­ka­pa kou­lut ja päi­vä­ko­dit, pan­kit ja seu­ra­kun­nat. Jou­lui­sia näy­teik­ku­noi­ta on kiva käy­dä len­kil­lä ihai­le­mas­sa, kun jou­lu­kon­ser­tit ja kau­den muut me­not on pit­käl­ti pe­rut­tu. Jou­lui­set ik­ku­nat ilah­dut­ta­vat pait­si lap­sia, myös mei­tä lap­sen mie­lel­lä jou­lua odot­ta­via ai­kui­sia. Jou­luik­ku­na­ki­saan pi­tää il­moit­tau­tua etu­kä­teen, lait­ta­kaa asi­as­ta vies­tiä meil­le toi­mi­tuk­seen os. toi­mi­tus@la­pu­an­sa­no­mat.fi jos ha­lu­at­te ol­la mu­ka­na. Kau­nein­ta ik­ku­naa saa ää­nes­tää jou­lu­kuun ajan, oh­jeet leh­des­sä tuon­nem­pa­na. Lu­vas­sa on myös sa­dan eu­ron ar­voi­nen pal­kin­to.

Ko­ri­pal­lon ny­kyi­sil­le ja tu­le­vil­le ys­tä­vil­le tup­la­vink­ki: Huo­men­na Kob­rat pe­laa Hel­sin­ki Se­a­gul­l­sia vas­taan ko­ti­ot­te­lun, ja lau­an­tai­na yk­kös­di­vi­si­oo­naa pe­laa­vat nuo­ret Kob­ra­ty­töt eli WU16-jouk­kue koh­taa Lap­peen­ran­nan Cat­sit sa­moin ko­ti­mat­sis­sa. Lap­peen­ran­nan po­ru­kas­sa on pari nais­ten ko­ris­lii­gaa pe­laa­vaa tyt­töä, jo­ten kova peli on tu­los­sa ja kan­nus­ta­jia tar­vi­taan. Mas­ki muo­toon ja ur­hei­lu­ta­lol­le!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?