JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
9.1.2018 8.00

Houkutteleva nimi kauppa­kes­kuk­selle

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Alan­gon kaup­pa­kes­kus täy­den­tyy pik­ku­hil­jaa. K-Su­per­mar­ke­tin kaup­pi­as Jari Hah­ka sai ti­lan hal­tuun­sa ei­len, ja ava­jai­sia vie­te­tään run­saan kuu­kau­den pääs­tä. Rau­ta­kaup­pa au­kee sa­mas­sa hö­tä­käs­sä. Tok­man­ni on toi­mi­nu jo hy­vän ai­kaa, ja park­ki­pai­kal­la on mu­ka­vas­ti vi­li­nää.

Te­ol­li­suus- ja yri­ty­sa­lue on ni­mel­tään Alan­ko. Kun alu­eel­le nyt nou­see yhä li­sää kau­pal­lis­ta toi­min­taa, syn­tyi syk­syl­lä K-kaup­pi­aan kans­sa aja­tus, et­tä kaup­pa­kes­kuk­sen nimi voi­tai­siin vaih­taa vä­hän hou­kut­te­le­vam­mak­si, is­ke­väk­si, pir­te­äk­si ja po­si­tii­vi­sek­si. Ni­mel­lä on tar­koi­tus hou­ku­tel­la väki os­tok­sil­le ja kah­vil­le uu­de­nuu­tu­kai­seen os­tos­kes­kuk­seen. Sii­hen tar­koi­tuk­seen Alan­ko on eh­kä vä­hän läs­säh­tä­nyt?

Uu­ti­soim­me asi­as­ta vii­me vii­kol­la, ja to­del­la hy­viä eh­do­tuk­sia al­koi tul­la vä­lit­tö­mäs­ti. Nyt on jo pin­kas­sa muu­ta­ma tosi haus­ka ja erot­tu­va eh­do­kas. Ni­mi­kil­pai­lu jat­kuu 15.1. saak­ka, jo­ten pan­kaa nyt äk­kiä ai­vo­so­lut töi­hin.

Kaik­kien lä­het­tä­nei­den kes­ken ar­vo­taan sa­dan eu­ron lah­ja­kor­tit alu­een uu­siin kaup­poi­hin eli K-Rau­taan ja K-Su­per­mar­ke­tiin, ja li­säk­si voit­ta­ja­ni­men kek­si­jä saa sa­dan eu­ron lah­ja­kor­tin jom­paan­kum­paan pu­tiik­kiin ja li­säk­si La­pu­an Sa­no­mien ret­ki­re­pun, joka on täyn­nä mo­nen­lais­ta ret­kei­ly­ta­va­raa.

Osal­lis­tua voi il­mai­sel­la teks­ti­vies­til­lä, säh­kö­pos­til­la tai tä­män leh­den si­vul­la 4 ole­val­la ku­pon­gil­la.

Teks­ta­rin voi lä­het­tää nu­me­roon 18252, mer­kit­se vies­tin al­kuun LS vä­li­lyön­ti ni­mieh­do­tus ja oma ni­me­si, osoit­tee­si ja pu­he­lin­nu­me­ro. (Tä­hän sa­maan nu­me­roon voi lä­het­tää teks­ta­ri­pa­lau­tet­ta ai­na il­mai­sek­si.) Säh­kö­pos­til­la eh­do­tuk­sia voi lä­het­tää osoit­tee­seen toi­mi­tus@la­pu­an­sa­no­mat.fi. Myös leh­den Fa­ce­boo­kiin tul­leet eh­do­tuk­set prin­ta­taan ja pan­naan sa­maan ar­von­ta­kop­paan kaik­kien mui­den ää­nien kans­sa.

Mil­lai­nen nimi hou­kut­te­lee eni­ten vä­keä kaup­pa­kes­kuk­seen? Nyt mie­li­ku­vi­tus liik­keel­le ja pos­tia tu­le­maan tä­hän suun­taan!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?