JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
3.1.2020 7.00

Kunnioitetaan toisiamme

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön uu­den­vuo­den­pu­he on he­rät­tä­nyt kan­sa­lai­set kes­kus­te­le­maan. Pre­si­dent­ti nos­ti esiin asi­an, jon­ka voi tii­vis­tää kah­teen sa­naan, kun­ni­oi­te­taan toi­si­am­me.

Meis­tä on kas­va­mas­sa rii­tai­sa kan­sa, kun tapa kes­kus­tel­la ja et­siä yh­tei­siä nä­ke­myk­siä, on hu­kas­sa. Kai­kes­ta ei tar­vit­se ol­la sa­maa miel­tä, kun­han asi­at vain rii­te­le­vät ja ih­mi­set osaa­vat kun­ni­oit­taa tois­ten­sa mie­li­pi­tei­tä.

Vaik­ka me poh­ja­lai­set tai­vu­tam­me­kin ol­la-ver­biä omal­la reh­vak­kaal­la ta­val­lam­me, moon oi­ki­as, soot vää­räs, moom­ma oi­ki­as, toot­ta vää­räs, noon ai­vam met­täs, niin kyl­lä tääl­lä osa­taan myös kuun­nel­la ja an­taa tois­ten­kin ol­la oi­ke­as­sa. Ei ai­na­kaan ihan heti tyr­mä­tä.

Se­län ta­ka­na kyl­lä tääl­lä­kin osa­taan pu­hua ja huik­kia pus­kis­ta. Se on mei­dän pe­ri­syn­ti, jo­hon kan­nat­tai­si teh­dä pa­ran­nus­ta uu­den vuo­den al­ka­jai­sik­si. Sil­lä jo­kai­nen voi vai­kut­taa ke­hi­tyk­sen suun­taan ihan it­se.

Ku­ten tie­de­tään, hymy tu­lee ta­kai­sin, mut­ta koi­ta­pa an­taa ke­hu­ja. Se on as­tet­ta vai­ke­am­paa, mut­ta hel­pot­taa, kun har­joit­te­lee. An­na ke­hut ai­na, kun ti­lai­suus tu­lee. Yl­lä­tyt, mi­ten hy­vää se te­kee it­sel­le­si, mut­ta myös vas­taa­not­ta­jal­le. Omaa käyt­täy­ty­mis­tä muut­ta­mal­la, huo­maa muut­ta­van­sa myös ym­pä­ril­lä ole­via.

Aloi­te­taan siis vuo­si ke­hu­mal­la. Ke­hun en­sin Pou­tun ky­läyh­dis­tyk­sen, joka jär­jes­ti ai­van mah­ta­van per­he­ta­pah­tu­man uu­den­vuo­de­naat­toil­ta­na. Ky­läyh­dis­tys in­nos­ti Pou­tun­tien var­ren asuk­kai­ta myös va­lai­se­maan ky­län pää­väy­län oman tont­tin­sa koh­dal­ta ul­ko­tu­lil­la. Kaik­ki sai­vat näin osal­lis­tua ja tä­män an­si­os­ta Pou­tun kou­lul­le tu­li­joi­ta joh­dat­ti ko­mea, soih­tu­jen va­lai­se­ma, ky­lä­tie.

Toi­set ke­hut me­ne­vät Van­han Pau­kun kult­tuu­ri­kes­kuk­seen, jos­sa koko per­heen uu­den­vuo­den ta­pah­tu­maa juh­lis­tet­tiin Tomi An­na­lan loih­ti­man vä­ri­va­loi­lot­te­lun kera. Roh­ke­aa, uut­ta ja eri­lais­ta.

Tätä ke­hu­ket­jua saa ja pi­tää jat­kaa! Kat­so­taan, mi­hin se joh­taa.