JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
25.4.2017 7.08

Laihaan sopuun

Tar­ja Ko­jo­la

Vas­ta käy­dyis­tä kun­ta­vaa­leis­ta odo­tet­tiin La­pu­al­la pal­jon – kaik­kein eni­ten toi­vot­tiin muu­tos­ta ku­lu­nee­seen, his­to­ri­al­li­sen rii­tai­saan ja maa­kun­nas­sa va­hin­go­ni­lois­ta pyrs­kin­tää he­rät­tä­nee­seen val­tuus­to­kau­teen. Ää­nes­tä­jät toi­voi­vat eh­dok­kail­ta vih­doin­kin ir­ti­ot­toa men­neis­tä kiis­tois­ta ja ai­toa huo­len­pi­toa La­pu­as­ta, kun maa­kun­tau­u­dis­tus­kin kol­kut­te­lee ovil­la.

Noh. Väki val­tuus­tos­sa toki vaih­tui, vaik­ka vä­hem­män kuin mo­nes­sa naa­pu­ris­sa.

Mut­ta vii­me vii­kol­la jul­kis­tet­tiin jy­my­pauk­ku: val­tuus­ton toi­sek­si suu­rin ryh­mä, ko­koo­mus, muo­dos­ti ”tek­ni­sen vaa­li­lii­ton” en­ti­sen ryh­mä yh­den­tois­ta eli de­ma­rien, kris­til­lis­ten, per­su­jen ja va­sem­mis­ton kans­sa.

Ta­val­li­sel­le ka­dun­mie­hel­le tämä pe­li­lii­ke näyt­täy­tyy nä­tis­ti muo­toil­tu­na äik­kis­te­ly­nä. Nyt muo­dos­tet­tu ”ryh­mä 21” näyt­tää ha­lu­a­van vie­dä vaa­li­voit­ta­ja kes­kus­taa kuin päs­siä na­rus­sa. Vaa­li­lii­ton nok­ka­mie­het ja -nai­set va­kuut­te­le­vat, et­tä täs­tä ei ole ky­sy­mys, vaan nyt tar­jo­taan ai­dos­ti yh­teis­työ­tä.

Sel­vää kui­ten­kin on se, et­tä tämä ma­nöö­ve­ri ra­ken­taa val­miik­si (van­hoil­le kau­noil­le pe­rus­tu­van?) muu­rin ke­pun ja mui­den vä­lil­le en­nen kuin en­sim­mäis­tä­kään uu­den val­tuus­ton ko­kous­ta on pi­det­ty. Niin si­ni­sil­mäi­siä ei­vät voi ol­la vaa­li­liit­to­ryh­mä­läi­set, et­tei­vät ym­mär­rä ras­kaan vas­tak­kai­na­set­te­lun ai­heut­ta­maa re­ak­ti­o­ta vaa­li­voit­ta­jan pöy­däs­sä.

Ää­ni­ku­nin­gas Las­se Ra­ja­lan mu­kaan paik­ka­neu­vot­te­lut ha­lu­taan käy­dä hy­väs­sä hen­ges­sä ja ai­dos­ti poh­tien, mi­ten täs­tä eteen­päin. Tämä on hyvä ta­voi­te. Töi­tä pi­tää teh­dä, et­tä täs­tä läh­tö­a­se­tel­mas­ta pääs­tään edes lai­haan so­puun ja vaa­ti­vaan val­tuus­to­työ­hön ke­säl­lä.

Se on var­maa, et­tä tu­los­sa on vä­hin­tään­kin mie­len­kiin­toi­nen val­tuus­to­kau­si. Toi­mi­tuk­ses­sa veik­kail­tiin, et­tä vii­meis­tään val­tuus­ton jou­lu­puu­rot tai­de­taan lop­pu­vuo­des­ta syö­dä kah­des­sa eri huo­nees­sa. Toi­vot­ta­vas­ti olem­me täs­sä asi­as­sa vää­räs­sä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?