JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
26.3.2019 8.00

Lupauksia niukkuudessa

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Taas on se ai­ka, jol­loin ää­nes­tä­jil­le lu­va­taan kym­men­tä hy­vää ja yh­dek­sää kau­nis­ta. Vaa­li­pii­rin edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta ei voi ai­na­kaan lais­koik­si moit­tia, kun seu­raa hei­dän liik­kei­tään maa­kun­nas­sa. Yh­den päi­vän ai­ka­na eh­tii mo­neen kun­taan.

En­nus­tei­den, ti­las­to­jen ja siis ihan fak­to­jen­kin va­los­sa tu­le­vai­suu­des­sa tus­kin löy­tyy li­sää ja­et­ta­vaa. En­nem­min­kin ja­os­sa on niuk­kuut­ta, kun ta­lous­kas­vu näyt­täi­si ole­van hi­das­tu­mas­sa, väki vä­he­nee ja ikään­tyy, jul­ki­sen sek­to­rin kus­tan­nuk­set näyt­tä­vät ylös­päin ja sama on si­ten suun­ta jul­ki­sel­la ve­lal­la.

Kuin­ka mu­ka­vaa on­kaan lu­va­ta ve­ro­a­lea, li­sää ra­haa ter­vey­den­huol­toon, kou­lu­tuk­seen ja vie­lä tut­ki­muk­seen­kin, py­säyt­tää il­mas­ton­muu­tos il­man, et­tä se vaa­tiin kan­sa­lai­sil­ta sat­sauk­sia ja vie­lä muun hy­vän pääl­le vä­hen­tää ve­la­not­toa.

On­ko eh­dok­kai­den lu­pauk­sil­la siis min­kään­nä­köis­tä poh­jaa – mi­hin us­koa vai us­ko­a­ko mi­hin­kään? Maa­nan­tain Hel­sin­gin Sa­no­mat nä­kee edus­kun­ta­vaa­li­a­na­lyy­sis­sään epä­suh­dan lu­paus­ten ja to­del­li­suu­den vä­lil­lä. Ei siis mi­tään yl­lät­tä­vää. Sen mie­les­tä epä­suh­dan rat­ko­mi­seen on ai­na­kin kak­si vaih­to­eh­toa: joko pet­tää ää­nes­tä­jät tai ro­mut­taa jul­ki­sen ta­lou­den pit­kän ai­ka­vä­lin kes­tä­vyyt­tä.

Mil­lä pe­rus­teel­la sit­ten va­li­ta se oma eh­do­kas? HS:n teet­tä­män ky­se­lyn mu­kaan suo­ma­lais­ten mie­les­tä tär­keim­piä vaa­li­tee­mo­ja ovat val­ti­on ta­lous, ve­ro­jen ja ve­lan mää­rä. Kan­nat­taa ti­va­ta eh­dok­kail­ta, mil­lä nämä lu­pauk­sen­sa ra­hoit­tai­si­vat. Eh­kä oman eh­dok­kaan va­lin­ta teh­dään lo­pul­ta sen oman ar­vo­poh­jan, oman int­res­si­ryh­män pe­rus­teel­la.

Vaik­ka po­liit­ti­nen jär­jes­tel­mäm­me ei muu­ten­kaan, so­ten ja hal­li­tuk­sen kaa­tu­mi­sen jäl­keen, ole ko­vin us­kot­ta­vas­sa kurs­sis­sa, ää­nes­tä­mät­tä ei kan­na­ta jät­tää. Ää­nes­tä­mäl­lä voi yhä vai­kut­taa ja sa­mal­la suo­da it­sel­leen oi­keu­den va­lit­taa.