JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
6.8.2020 7.00

Maskit voivat olla uusi normaali

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tä­nään on saa­tu Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen uu­det suo­si­tuk­set kas­vo­mas­kin käy­tös­tä ko­ro­na­pan­de­mi­an toi­sen aal­lon tor­ju­mi­sek­si. Suo­mes­sa on mas­kien käy­tös­tä kes­kus­tel­tu pan­de­mi­an alus­ta läh­tien, mut­ta kan­saa ei ole pa­ko­tet­tu nii­den käyt­töön, toi­sin kuin mo­nes­sa muus­sa maas­sa. Käy­tön hyö­dyis­tä­kin on meil­lä ris­ti­rii­tais­ta tie­toa.

Kun ul­ko­maan­lo­ma­len­not al­koi­vat muu­ta­ma viik­ko ta­ka­pe­rin, on kai­ke­ti sel­vää, et­tä tar­tun­nat li­sään­ty­vät. Au­rin­koi­si­na ke­sä­päi­vi­nä tur­va­vä­lit ovat tah­to­neet unoh­tua it­se kul­ta­kin. Kät­te­lys­tä on kui­ten­kin luo­vut­tu, ei­kä tut­ta­vien kes­ken enää ha­lail­la. Mut­ta kyl­ki kyl­jes­sä is­tus­kel­laan to­reil­la ja ta­pah­tu­ma­pai­koil­la.

Nyt oli­si mitä il­mei­sim­min pa­lat­ta­va ta­kai­sin ruo­tuun ra­joi­tus­ten suh­teen. Ja mi­kä­li mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan, suo­si­tus on otet­ta­va to­des­ta.

Vie­rei­sel­lä si­vul­la on Lee­na Hjel­tin jut­tu kou­lu­jen al­ka­mi­ses­ta pan­de­mi­an jat­ku­es­sa. La­pu­al­la toi­mi­taan sen mu­kaan, mitä THL ja mi­nis­te­riö oh­jeis­ta­vat. Joh­ta­vat vir­ka­mie­het toi­vo­vat tar­peek­si sel­kei­tä oh­jei­ta, niin et­tei nii­tä tar­vit­se pai­kal­li­ses­ti al­kaa tul­ki­ta. Ope­tus­pääl­lik­kö Juho Nor­re­na poh­tii, mi­ten esi­mer­kik­si kou­lu­ruo­kai­lu jär­jes­te­tään, mi­kä­li ylei­sil­lä pai­kol­la tu­lee voi­maan suo­si­tus käyt­tää kas­vo­mas­kia.

So­si­aa­li- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Kris­ta Kiu­ru muis­tut­ti ei­li­ses­sä Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa, et­tä nyt on kan­sal­li­sen kes­kus­te­lun ja hy­väk­syn­nän paik­ka. Ko­ro­na­pan­de­mia ei ole hä­vin­nyt min­ne­kään, päin vas­toin, tar­tun­to­jen mää­rä yhä li­sään­tyy. Ai­ka-ajoit­tai­ses­ta mas­kien käy­tös­tä ja mas­sa­ta­pah­tu­ma­ra­joi­tuk­sis­ta voi tul­la osa uut­ta nor­maa­lia.

La­pu­al­la ei vie­lä mas­ke­ja juu­ri näy, ke­sän ai­ka­na ei si­tä­kään pien­tä mää­rää mitä ke­vääl­lä. Mi­kä­li THL mas­ke­ja suo­sit­taa, nii­tä toi­vot­ta­vas­ti al­kaa nä­kyä enem­män.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?