JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
27.2.2018 8.00

Oikaiskaa meitä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tie­dät­te­hän, vai tie­dät­te­kö, mikä on Jul­ki­sen Sa­nan Neu­vos­to eli JSN? Tuo­reen tut­ki­muk­sen pe­rus­teel­la lä­hes 90 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on ai­na­kin kuul­lut ni­mi­ly­hen­teen.

JSN on se elin, jo­hon kuka ta­han­sa leh­den lu­ki­ja voi va­lit­taa, jos sa­no­ma­leh­des­sä on lu­ki­jan mie­les­tä kir­joi­tet­tu jo­ta­kin vas­ten to­tuut­ta, vää­ris­tel­ty haas­ta­tel­ta­vien sa­no­mi­sia tai jul­kais­tu tie­toa, joka ei pe­rus­tu fak­toi­hin. Hie­nom­min sa­not­tu­na JSN on me­di­an it­se­sään­te­ly­e­lin. Se puo­lus­taa sa­nan­va­paut­ta ja val­voo Jour­na­lis­tin oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta. JSN on leh­den­te­ki­jöi­den it­sen­sä pe­rus­ta­ma, sa­man­kal­tai­sia leh­dis­tön it­se­val­von­ta­e­li­miä on muis­sa­kin mais­sa.

Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta tie­do­tus­vä­li­neis­tä kuu­luu JSN:ään ja sitä kaut­ta si­tou­tuu Jour­na­lis­tin oh­jei­siin. JSN:ään kuu­lu­vil­la me­di­oil­la täy­tyy myös ol­la ni­met­ty vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja. Li­säk­si JSN:ään kuu­lu­vis­sa me­di­ois­sa on sel­ke­äs­ti ero­tet­ta­va toi­mi­tuk­sel­li­nen uu­tis­si­säl­tö mai­non­nas­ta.

JSN täyt­tää tänä vuon­na 50 vuot­ta. Juh­la­vuo­den logo on ”Vas­tuul­lis­ta jour­na­lis­mia”. Sitä saa­vat käyt­tää JSN:n jä­sen­me­di­at. Merk­ki nä­kyy myös La­pu­an Sa­no­mis­sa.

Kuu­lu­es­saan JSN:n pii­riin ja nou­dat­ta­es­saan Jour­na­lis­tin oh­jei­ta sa­no­ma­leh­det myös si­tou­tu­vat oi­kai­se­maan vir­heet uu­ti­soin­nis­saan. Py­rim­me tie­ten­kin uu­ti­soi­maan to­tuu­den­mu­kai­ses­ti ja mah­dol­li­sim­man laa­jaan taus­ta­työ­hön pe­rus­tu­en. Mut­ta toi­mit­ta­jat­kin ovat kui­ten­kin vain ih­mi­siä, jo­ten jos­kus me­nee vi­kaan. Kun näin käy, niin oi­kais­kaa mei­tä! On koko yh­tei­sön etu, et­tä vir­he tu­lee kor­jat­tua. Oi­kai­sut jul­kais­taan ai­na vii­py­mät­tä, oli­vat ne sit­ten yh­den kir­jai­men ni­mi­vir­hei­tä tai pa­rin nol­lan mit­ta­luok­ka­vir­hei­tä kau­pun­gin­bud­je­tis­sa.

Jour­na­lis­tin oh­jeet ovat poh­jim­mil­taan juu­ri si­nun, lu­ki­jan, oi­keuk­sia. Jos asia kiin­nos­taa enem­män, niin si­vus­to www.vas­tuul­lis­ta­jour­na­lis­mia.fi ker­too, mitä Jour­na­lis­tin oh­jeet lu­ki­jan nä­kö­kul­mas­ta tar­koit­ta­vat. Ja mi­kä­li on kan­nel­ta­vaa, niin oh­jeet löy­ty­vät si­vul­ta www.jsn.fi.