JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
31.8.2017 6.00

Oikeissa töissä

Minna Vainionpää

Minna Vainionpää

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ylä­kou­lu­lai­set ovat vii­me päi­vät et­si­neet kuu­mei­ses­ti TET-paik­ko­ja it­sel­leen. TET, eli työ­e­lä­mään tu­tus­tu­mis­jak­so, kuu­luu ylä­kou­lu­lais­ten ope­tu­soh­jel­maan, jol­loin nuo­ret tu­tus­tu­vat vii­kon ajan käy­tän­nös­sä eri työ­paik­ko­jen ar­keen.

TET-työ­pai­kan nuo­ri et­sii pää­sään­töi­ses­ti it­se. Nyt syk­syl­lä työ­paik­ko­jen ovet ovat­kin käy­neet ta­va­no­mais­ta tiu­hem­min, kun kou­lu­lai­set ovat ol­leet näis­sä mer­keis­sä liik­keel­lä. Roh­keim­mat ovat as­tel­leet oves­ta si­sään it­sel­leen täy­sin ou­toi­hin työ­paik­koi­hin, esit­tä­neet asi­an­sa ja saa­neet eh­kä pai­kan, tai jou­tu­neet jat­ka­maan et­sin­tää. Joil­lain TET-paik­ka jär­jes­tyy su­ku­lai­sen, tu­tun tai tu­tun­tu­tun kaut­ta.

TET-jak­so tar­jo­aa nuo­rel­le nä­kö­a­la­pai­kan eri am­mat­tei­hin. Kuka tie­tää, jo muu­ta­mien vuo­sien ku­lut­tua, tuo sa­mai­nen nuo­ri voi pa­la­ta TET-paik­kaan­sa am­mat­tiin opis­kel­lee­na, tai eh­kä jo ai­kai­sem­min, ke­sä­työn­te­ki­jä­nä. Se riip­puu pal­jon sii­tä, mil­lai­set ovat ol­leet hä­nen en­si­ko­ke­muk­sen­sa työ­pai­kas­ta.

Täs­tä syys­tä työ­nan­ta­jien kan­nat­taa opas­taa ja oh­ja­ta huo­lel­la TET-jak­so­jen tu­le­vai­suu­den am­mat­ti­lai­sia. Mo­nil­la aloil­la al­kaa ol­la te­ki­jöis­tä puu­tet­ta, jo­ten työ­pai­kat voi­si­vat miel­tää TET-jak­son ikään kuin oman alan­sa il­mai­sek­si mai­no­sa­jak­si.

Nuor­ten kan­nat­taa myös an­taa asi­al­li­nen kuva it­ses­tään. Vin­kik­si TET­ti­läi­sil­le - työ­nan­ta­jat ar­vos­ta­vat oma-aloit­tei­suut­ta, huo­lel­li­suut­ta, täs­mäl­li­syyt­tä, ja eri­tyi­ses­ti sitä, et­tä olet ai­dos­ti kiin­nos­tu­nut si­nul­le tar­jou­tu­nees­ta tu­tus­tu­mis­jak­sos­ta. Oi­keis­sa töis­sä ei EV­VK -asen­teel­la pär­jää!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?