JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
24.1.2019 8.00

Ota koppi, nuori!

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pa­lau­te­taan­pa mie­liin, mitä La­pu­an vii­me vuon­na lan­see­ra­tus­sa, On­nen re­sep­tik­si ni­me­tys­sä stra­te­gi­as­sa ta­voi­tel­laan.

Stra­te­gi­at­han ovat pe­rin­tei­ses­ti ol­leet täyn­nä maa­il­maa sy­lei­le­viä ko­ru­lau­sei­ta sii­tä, mitä tu­li­si teh­dä ja mi­hin pi­täi­si pääs­tä. Niis­tä on syn­ty­nyt tun­ne, et­tä ta­voi­tel­laan van­han fraa­sin mu­kai­ses­ti kuu­ta tai­val­ta. Konk­re­ti­an ta­sol­le ne ei­vät ole yl­tä­neet tai ai­na­kin se on jää­nyt hah­mot­to­mak­si. Suu­rik­si uu­ti­sik­si as­ti niis­tä ei ole ol­lut.

Ei On­nen re­sep­ti­kään tar­kem­pi­ne si­säl­töi­neen mi­tään uut­ta ja mul­lis­ta­vaa tar­joa var­sin­kaan, jos sitä ver­taa mui­den kun­tien vas­taa­viin pyr­ki­myk­siin. Mut­ta oleel­li­sin­ta on­kin saa­da ne pa­pe­ri­set lau­seet oi­ke­as­ti elä­mään.

La­pu­a­lai­ses­sa re­sep­tis­sä on lu­e­tel­tu, et­tä kau­pun­ki toi­mii muun mu­as­sa osal­lis­ta­mal­la, ko­kei­le­van in­no­voin­nin kaut­ta sekä kan­nus­ta­vas­sa ja in­nos­ta­vas­sa il­ma­pii­ris­sä. Ja it­se asi­as­sa, näi­tä­hän on il­mas­sa! Kai­ken li­säk­si kes­ki­ös­sä ovat ne tär­keim­mät, tu­le­vai­suu­den toi­vot.

Vii­me vuon­na La­pu­al­la ko­koon­tui en­sim­mäi­sen ker­ran las­ten iki­o­ma par­la­ment­ti, jos­sa lap­set pää­se­vät nos­ta­maan kes­kus­te­luun it­sel­leen tär­keik­si ja ajan­koh­tai­sik­si ko­ke­mi­aan asi­oi­ta. Nyt haas­te­taan myös nuo­ria. Vii­me vii­kon nuor­ten, päät­tä­jien ja vi­ran­hal­ti­joi­den ta­paa­mi­ses­sa kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­re heit­ti, et­tä kau­pun­ki läh­ti­si yh­teis­työs­sä nuor­ten kans­sa ide­oi­maan nuo­ril­le esi­mer­kik­si koh­taa­mis­paik­ko­ja, jois­ta on iä­ni­kui­nen puu­te.

Tä­män päi­vän uu­ti­nen on, et­tä kau­pun­ki tar­jo­aa uu­sil­la ide­oil­la ja ai­em­paa huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mal­la ra­ha­sum­mal­la nuo­ril­le ke­sä­työ­paik­ko­ja. Nyt voi myös it­se luo­da it­sel­leen työ­pai­kan.

Kau­pun­ki heit­tää nyt pal­loa, ota sinä, nuo­ri, kop­pi. Kyl­lä­hän pe­sä­pal­lo­pi­tä­jäs­sä hel­pos­ti ko­pin saa var­sin­kin, kun heit­to on näin hyvä.