JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
21.1.2021 8.00

Paikallislehti edelleen tärkein tietolähde oman kunnan asioissa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tä­män vuo­den kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 18. huh­ti­kuu­ta, en­nak­ko­ää­nes­tys ko­ti­maas­sa 7. –13. huh­ti­kuu­ta. Uu­si val­tuus­to aloit­taa työn­sä ke­sä­kuus­sa.

Kos­ka La­pu­an Sa­no­mat on ta­val­li­sen ih­mi­sen puo­lel­la, niin tee­tim­me näi­tä vaa­le­ja var­ten oman vaa­li­ko­neen. Sen ky­sy­myk­set on laa­dit­tu pel­käs­tään La­pu­an asi­ois­ta. Väit­tä­mis­sä ovat esil­lä pie­net ja suu­ret asi­at, esi­mer­kik­si asu­kas­han­kin­ta, Kes­kus­kou­lun pi­has­sa ole­va puu­kou­lu, Pau­kun ruo­ka­la, kun­nal­li­nen vie­mä­röin­ti, ur­hei­lu­har­ras­tus­ten mak­sut, te­ol­li­suu­den ton­tit, ter­veys­kes­kuk­sen koh­ta­lo... Ja moni muu, ta­val­li­sel­le la­pu­a­lai­sel­le ja kau­pun­gin tu­le­vai­suu­del­le tär­keä asia.

Pai­kal­lis­leh­ti on edel­leen voit­ta­va vä­li­ne, kun mi­ta­taan sitä, mis­tä ih­mi­set saa­vat par­hai­ten tie­toa oman asuin­kun­tan­sa asi­ois­ta. Kun­ta­liit­to jul­kis­ti maa­nan­tai­na Kun­ta­lais­tut­ki­mus 2020 -tut­ki­muk­sen, jon­ka mu­kaan kun­ta­lai­set seu­raa­vat ko­ti­kun­tan­sa asi­oi­ta yhä eni­ten pai­kal­lis­leh­dis­tä ja kau­pun­ki­leh­dis­tä. Pe­rä­ti 84 pro­sent­tia saa par­hai­ten tie­toa oman ko­ti­kun­tan­sa asi­ois­ta ni­me­no­maan pai­kal­lis­leh­des­tä tai suu­rem­mis­sa kau­pun­geis­sa kau­pun­ki­leh­dis­tä. Tu­lok­sis­ta sel­vi­ää myös, et­tä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa kun­ta-asi­at ta­voit­ta­vat vain noin kol­man­nek­sen kun­ta­lai­sis­ta.

Tä­män­kin ta­kia kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti käyt­tää La­pu­an Sa­no­mien vaa­li­ko­net­ta eh­dok­kaan et­si­mi­seen. Ja eh­dok­kaat, käy­kää eh­dot­to­mas­ti vas­taa­mas­sa. Jo­kai­ses­sa väit­tä­mäs­sä on myös va­paa teks­ti­kent­tä, jos­sa aja­tuk­si­aan voi ava­ta tar­kem­min. Il­moi­tam­me heti kun kone on val­mis käyt­töön.

Yhä edel­leen myös leh­den mie­li­pi­de­pals­ta on kaik­kien kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den va­paas­sa käy­tös­sä. Kun eh­do­ka­sa­set­te­lu on val­mis, niin jou­dum­me hiu­kan ra­joit­ta­maan teks­te­jä per eh­do­kas, mut­ta sitä en­nen saa suol­taa asi­aa niin pal­jon kuin mie­les­tä pur­su­aa. Täs­sä leh­des­sä eh­dok­kai­den teks­te­jä sekä täl­lä si­vul­la et­tä si­vul­la 9.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?