JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
4.2.2020 7.00

Säästäväinen elämäntyyli

Ou­ti Ran­ta­la

ou­ti.ran­ta­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ra­hal­la on tai­pu­mus hu­ve­ta huo­maa­mat­ta. Jos ta­lous on ta­sa­pai­nos­sa, on help­po miet­tiä sääs­tä­mis­tä. Mie­li­ku­va sii­tä, et­tä vain, jos on isot tu­lot, pys­tyy siir­tä­mään ra­haa sääs­töön, on vää­rä.

Haas­tat­te­lin jos­kus eräs­tä si­joit­ta­mi­sen asi­an­tun­ti­jaa, joka ko­ros­ti sitä, et­tä ih­mi­nen pys­tyy sääs­tä­mään kym­me­nen pro­sent­tia net­to­tu­lois­taan ai­na. Siis: ai­na. Ide­a­na on se, et­tä ih­mi­nen nos­taa it­sen­sä ar­vo­as­tei­kos­sa saa­jien kär­keen: mak­saa it­sel­leen en­sin. Asi­an­tun­ti­ja va­kuut­taa, et­tä lop­pu riit­tää kyl­lä las­kui­hin, os­tok­siin ja lai­nan­ly­hen­nyk­siin. Kyse on ta­lous­ryh­dis­tä ja suun­ni­tel­mal­li­suu­des­ta sekä sii­tä, et­tä jo­kai­sen han­kin­nan tu­li­si tuo­da hank­ki­jal­leen jo­tain hy­vää. Muu­ten raha hu­pe­nee sel­lai­siin asi­oi­hin, jois­ta ih­mi­sel­le ei ole iloa ei­kä hyö­tyä.

Ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­nen käy mel­ko vai­vat­to­mas­ti, el­lei ta­lout­ta ra­si­ta iso vel­ka. Sel­lai­seen­kin ti­lan­tee­seen asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan so­pii sääs­tä­mi­nen. Jo ku­lu­jen lis­taa­mi­nen aut­taa hah­mot­ta­maan, mi­hin ra­haa me­nee. On ole­mas­sa mo­bii­li­so­vel­luk­sia, joi­den avul­la ku­lu­ja voi seu­ra­ta hel­pos­ti. Bud­je­tin avul­la he­rä­te­os­tok­sia saa kar­sit­tua ja kun ote­taan mu­kaan sääs­tä­mi­sen suun­nit­te­lu, ta­lous on pian hy­väl­lä mal­lil­la.

Asi­at tu­lee aset­taa tär­keys­jär­jes­tyk­seen. Vaik­ka on mu­ka­vaa elää het­kes­sä, raha-asi­ois­sa kan­nat­taa luot­taa tiet­tyyn kaa­va­mai­suu­teen. Sääs­tä­mi­sel­le voi miet­tiä ta­voit­teen pit­käl­le tai ly­hy­el­le ai­ka­vä­lil­le, mut­ta ta­voit­teen pi­tää ol­la tar­peek­si konk­reet­ti­nen ja hou­kut­te­le­va, et­tä mo­ti­vaa­tio säi­lyy.

Sääs­tä­väi­syy­des­sä on ky­sy­mys har­kin­ta­ky­vys­tä. Sääs­tä­väi­sen elä­män­tyy­lin voi ope­tel­la ai­kui­se­na, mut­ta hel­poi­ten sen omak­suu lap­se­na. Ku­lut­ta­mi­sen pi­täi­si li­sä­tä hy­vin­voin­tia. Ku­lut­ta­mi­nen ei ole tur­haa ra­han syy­tä­mis­tä sin­ne ja tän­ne, vaan hyö­dyk­kei­den hank­ki­mis­ta tar­pee­seen.

Van­ha kan­san­vii­saus toi­tot­taa ihan ai­hees­ta: ”Ei ne suu­ret tu­lot, vaan ne pie­net me­not.” Muut­tai­sin kui­ten­kin tä­män tä­hän muo­toon: ”Ei ne suu­ret tu­lot, vaan ne har­ki­tut me­not.”