JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
19.6.2018 8.00

Sanomalehdet ykkönen maakun­ta­vaa­leis­sakin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Uu­ni­tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan ti­lat­ta­vat print­ti­sa­no­ma­leh­det ja Ylen te­le­vi­si­o­ka­na­vat ovat suo­ma­lais­ten kaik­kein tär­keim­mät tie­don­läh­teet, kun pi­tää löy­tää tie­toa maa­kun­ta­vaa­lieh­dok­kais­ta ja so­teu­u­dis­tuk­ses­ta. Sa­no­ma­leh­tien Liit­to teet­ti tut­ki­muk­seen tou­ko­kuus­sa IRO Re­se­arch Oy:llä, ja sii­nä ky­syt­tiin, mis­tä vas­taa­jat ai­ko­vat et­siä tie­toa maa­kun­ta­vaa­lieh­dok­kais­ta sekä mis­tä he löy­tä­vät eni­ten tie­toa so­teu­u­dis­tuk­ses­ta.

Lä­hes kaik­ki vas­taa­jat ker­toi­vat, et­tä mah­dol­li­set maa­kun­ta­vaa­lit ja so­teu­u­dis­tus kiin­nos­ta­vat hei­tä. Ja tu­los­ten va­los­sa pe­rin­teis­ten ti­lat­ta­vien sa­no­ma­leh­tien mer­ki­tys suo­ma­lai­sil­le hei­dän ar­kie­lä­mään­sä vai­kut­ta­vien asi­oi­den esiin­tuo­ja­na on ai­van kiis­ta­ton. Myös se, ketä ää­nes­te­tään, pää­te­tään ni­me­no­maan pai­net­tu­jen sa­no­ma­leh­tien ja Ylen ka­na­vien pe­rus­teel­la.

Lä­hes 60 pro­sent­tia et­sii ää­nes­tys­tie­toa ja sote-asi­aa pai­ne­tuis­ta sa­no­ma­leh­dis­tä, ja 30 pro­sent­tia et­sii sitä sa­mo­jen sa­no­ma­leh­tien verk­ko­si­vuil­ta.

So­si­aa­li­nen me­dia eli some lois­taa jäl­leen pois­sa­o­lol­laan. Suo­ma­lai­sis­ta nol­las­ta kah­teen pro­sent­tia et­sii ää­nes­tys­tie­toa Twit­te­ris­tä, Yo­u­tu­bes­ta, What­sap­pis­ta tai Ins­tag­ra­mis­ta. Sen­tään va­jaa 10 pro­sent­tia löy­tää tie­ton­sa Fa­ce­boo­kis­ta.

Yl­lät­tä­väs­ti vain 16 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta il­moit­taa, et­tä ei aio ää­nes­tää tai ai­na­kaan ei aio mil­lään ta­voin pe­reh­tyä mah­dol­li­siin maa­kun­ta­vaa­lei­hin. To­den­nä­köi­ses­ti ää­nes­tysp­ro­sent­ti jää kui­ten­kin pal­jon tä­män lu­vun en­na­koi­maa al­hai­sem­mak­si.

Jour­na­lis­til­le tämä on po­si­tii­vi­nen uu­ti­nen: Mei­hin luo­te­taan edel­leen eni­ten asi­ois­sa, jot­ka ovat ih­mis­ten ar­kea lä­him­pä­nä ja mää­rit­tä­vät sitä tu­le­vai­suu­des­sa. Tämä on myös haas­te: Mei­dän pi­tää en­tis­tä enem­män ker­toa sote-asi­ois­ta niin, et­tä jo­kai­nen lu­ki­ja ym­mär­tää. Täl­lä het­kel­lä ti­lan­ne on toki sama kuin yrit­täi­si las­kea vin­has­ti pyö­ri­väs­tä hyr­räs­tä kul­mat.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?