JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
21.6.2018 8.00

Tärkeää palautetta yrittäjiltä kaupungille

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Uu­ti­soim­me vii­me vii­kol­la La­pu­an kau­pun­gin saa­mis­ta tu­lok­sis­ta Suo­men Yrit­tä­jien teet­tä­mäs­sä Elin­kei­no­po­liit­ti­nen mit­ta­ris­to 2018 -tut­ki­muk­ses­sa. Mit­ta­ris­sa ky­sel­tiin paik­ka­kun­nan yrit­tä­jien kä­si­tyk­siä La­pu­an kau­pun­gin elin­kei­no­po­li­tii­kas­ta esi­mer­kik­si tont­ti­a­si­ois­sa, han­kin­nois­sa, toi­min­ta­ym­pä­ris­tön ra­ken­ta­mi­ses­sa, pal­ve­luis­sa. La­pu­an van­ha ra­kas kil­pa­kump­pa­ni Sei­nä­jo­ki sai oi­kein juh­lia ker­ma­ka­kun kera, si­kä­läi­set yrit­tä­jät ni­mit­täin pi­ti­vät kau­pun­ki­aan Suo­men par­haa­na yrit­tä­jil­le. La­pua sen­si­jaan si­joit­tui maa­kun­nan nel­jän­nek­si huo­noim­mak­si kou­lu­ar­vo­sa­nal­la 6,4. Kaik­kein sur­kein ar­vo­sa­na 6,2 tuli han­kin­ta­po­li­tii­kas­ta.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­re ja kau­pun­gin elin­kei­no­toi­men tuo­re työn­te­ki­jä Tom­mi Yli­mä­ki tart­tui­vat heti asi­aan. En­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na kau­pun­ki tar­jo­aa aa­mu­kah­vit kai­kil­le la­pu­a­lai­sil­le yrit­tä­jil­le Van­han Pau­kun ma­ka­sii­nis­sa. Kaf­fin kans­sa on ni­me­no­maan tar­koi­tus kes­kus­tel­la mai­ni­tun mit­ta­ris­ton tu­lok­sis­ta ja ky­syä yrit­tä­jil­tä, mitä nyt voi­daan teh­dä. Kau­pun­gin­joh­ta­ja ja elin­kei­no­toi­mi ha­lu­a­vat kuul­la suo­raa pa­lau­tet­ta, jot­ta voi­vat pan­na toi­mek­si käy­tän­nös­sä.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja on saa­nut heti La­pu­al­le tul­tu­aan run­saas­ti po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta sii­tä, et­tä hän jal­kau­tuu ih­mis­ten pa­riin ja ha­lu­aa ai­dos­ti tu­tus­tua la­pu­a­lai­siin. Tämä on hie­noa jat­koa hy­väl­le alul­le. Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni yrit­tä­jä läh­tee kah­vil­le an­ta­maan pa­lau­tet­ta.

Kau­pun­gin­ta­lon ja val­tuus­to­sa­lin ovet tun­tu­vat nyt ole­van muu­ten­kin ai­em­paa enem­män avoin­na la­pu­a­lai­sil­le. En­si vii­kon tors­tai­na pää­see tent­taa­maan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­niä ylei­sön ky­se­ly­tun­nil­la Py­hä­lah­de­nau­ki­ol­le, jos­sa kau­pun­gin­hal­li­tus ko­kous­taa tai­va­sal­la. Sin­ne­kin toi­vo­taan run­sas­ta osa­not­toa, tar­jol­la on il­mai­set mak­ka­rat heti ti­lai­suu­den aluk­si.

Ren­tout­ta­vaa ju­han­nus­ta!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?