JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
20.3.2018 8.00

Tiedettä teidänkin tuotan­to­ti­loihin?

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ete­lä-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät ker­toi jä­sen­kir­jees­sään vii­me vii­kol­la mie­len­kiin­toi­ses­ta asi­as­ta. Ete­lä-Poh­jan­maan kor­ke­a­kou­lu­yh­dis­tys ni­mit­täin ha­lu­aa läh­teä tu­tus­tu­maan maa­kun­nan yri­tyk­siin, tar­koi­tuk­se­na lä­hen­tää tut­ki­mus­ta elin­kei­no­e­lä­mään ja li­sä­tä yh­teis­työ­tä fir­mo­jen ja tut­ki­joi­den kes­ken.

Hom­ma on saa­nut ni­men ”Tie­det­ref­fit”. Pro­fes­so­rin tai tut­ki­jan voi siis kut­sua käy­mään omas­sa fir­mas­sa, ja ta­paa­mi­nen on ihan va­paa­muo­toi­nen. Mi­tään val­ta­vaa kal­vos­how­ta ei tar­vit­se etu­kä­teen val­mis­taa. Tie­teen­te­ki­jän tar­koi­tus on vain tu­tus­tua yri­tyk­sen toi­min­taan, op­pia sii­tä ja päi­vit­tää tie­to­jaan.

Us­kal­lan vei­ka­ta, et­tä use­an yrit­tä­jän mie­les­sä tut­ki­joi­den maa­il­ma saat­taa ol­la ai­ka kau­ka­na käy­tän­nön työs­tä. Kun la­pu­a­lai­nen yrit­tä­jä sor­vaa oi­ke­an­muo­tois­ta pa­lik­kaa asi­ak­kaal­le, niin ei sii­nä äk­kiä tule mie­leen, et­tä mi­ten­kä­hän se pro­fes­so­ri täs­sä koh­taa mua vois aut­taa. Mut­ta yl­lät­tä­vis­tä­kin pai­kois­ta voi löy­tyä sy­ner­gi­aa – saat­taa ol­la, et­tä sii­tä prof­fas­ta on­kin jat­kos­sa hyö­tyä yri­tyk­sel­le. Kor­ke­a­kou­lu­yh­dis­tys tar­jo­aa esi­mer­kik­si tut­ki­mu­sa­pua yri­tyk­sen ke­hit­tä­mi­seen, ja var­maa on, et­tä he mie­lel­lään kuu­le­vat, mitä tar­pei­ta ke­hi­tyk­sel­le omal­la alal­la on. Yh­teis­työ­tä yri­tys­ten kans­sa teh­dään jat­ku­vas­ti, ja mu­kaan pää­see var­mas­ti mi­kä­li hom­ma kiin­nos­taa.

Tar­jol­la on tie­teel­lis­tä osaa­mis­ta ja tut­ki­mu­sa­pua esi­mer­kik­si lo­gis­tis­ten jär­jes­tel­mien ja me­tal­li­ra­ken­ta­mi­sen alal­ta, puu­ra­ken­ta­mi­ses­ta, ag­ro­bi­o­ta­lou­des­ta, vir­tu­aa­li­tek­no­lo­gi­as­ta ja mo­nel­ta muul­ta eri­tyi­sa­lal­ta.

Kor­ke­a­kou­lu­yh­dis­tys ha­lu­aa ta­voi­tel­la eri­tyi­ses­ti nii­tä yri­tyk­siä ja or­ga­ni­saa­ti­oi­ta, joil­la ei vie­lä ole min­kään­lais­ta yh­teis­työ­tä kor­ke­a­kou­lu­maa­il­man kans­sa. Ei tämä nyt ai­van hul­lul­ta kuu­los­ta. Tart­tu­kaa ti­lai­suu­teen, kut­su­kaa tie­teen­te­ki­jä käy­mään. Ja hom­ma ei si­tä­pait­si edes mene fir­man piik­kiin, vaan Tie­det­ref­fit-han­ke mak­saa sa­pus­kat ja kah­vit.

Jos kiin­nos­tuit, niin Ete­lä-Poh­jan­maan kor­ke­a­kou­lu­yh­dis­tyk­sen verk­ko­si­vuil­ta ep­ky.fi löy­tyy li­sä­tie­toa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?