JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
31.10.2017 7.50

Tuntemattomia sotilaita, lottia ja kotirintaman naisia

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­a­lai­set oli­vat osal­taan te­ke­mäs­sä vii­kon­lop­pu­na Suo­men en­nä­tys­tä – ni­mit­täin ko­ti­mai­sen en­si-il­ta­e­lo­ku­van kat­so­ji­na. Bio Ma­ri­ly­nis­sä­kin en­si-il­tan­sa sai per­jan­tai­na Aku Lou­hi­mie­hen oh­jaa­ma Tun­te­ma­ton so­ti­las, joka pe­rus­tuu Väi­nö Lin­nan sa­man­ni­mi­seen kir­jaan, tai tar­kem­min sa­not­tu­na Lin­nan So­ta­ro­maa­niin, joka jul­kais­tiin myö­hem­min täy­den­net­ty­nä 1950-lu­vul­la sen­su­roi­duil­la teks­ti­kap­pa­leil­la. Lou­hi­mie­hen Tun­te­mat­to­man näki tuo­tan­to­yh­ti­ön tie­dot­teen mu­kaan vii­me vii­kon­lop­pu­na yli 120 000 suo­ma­lais­ta. Muu­ta­ma te­at­te­ris­ta tu­li­ja kom­men­toi py­hän ai­ka­na, et­tei ole kos­kaan ol­lut La­pu­al­la näin täy­des­sä kat­so­mos­sa.

Lou­hi­mie­hen Tun­te­ma­ton So­ti­las, jo kol­mas Lin­nan teks­tin elo­ku­va­ver­sio (kes­kim­mäi­sen oh­ja­si Rau­ni Mol­l­berg 1985), on lä­hel­le tu­le­va, re­a­lis­ti­nen, raa­ka, uu­vut­ta­va elo­ku­va. Sen an­si­oi­hin voi lu­kea pait­si mies­ten hen­ki­lö­hah­mo­jen elä­vyy­den, myös so­dan­käyn­nin stra­te­gi­an eri­no­mai­sen ku­vauk­sen. Vas­ta tä­män ver­si­on näh­ty­ä­ni kä­si­tän, mitä tar­koit­taa juok­su­hau­to­jen vyö­ry­tys käy­tän­nös­sä. Ja mi­ten kier­re­tään se­lus­taan. Tai mi­ten lo­put­to­man, toi­vot­to­man, sai­ras­tut­ta­van vä­sy­nei­tä ko­ne­ki­vää­ri­komp­pa­ni­an mie­het oli­vat so­dan lop­pu­vai­heis­sa, ja mi­ten hei­dät sil­ti pa­ko­te­taan pi­tä­mään ase­mat, vaik­ka ti­lan­ne on tu­hoon tuo­mit­tu. Ja mi­ten äkil­li­nen, tyh­jä, hil­jai­nen on so­ti­laan kuo­le­ma.

Men­kää kat­so­maan Lou­hi­mie­hen elo­ku­va. Va­rau­tu­kaa hil­jen­ty­mään, py­säh­ty­mään.

Hil­jat­tain il­mes­tyi kuin elo­ku­vaa täy­den­tä­mään Toi­nen tun­te­ma­ton, WSOY:n kus­tan­ta­ma an­to­lo­gia, jos­sa pa­ri­kym­men­tä suo­ma­lais­ta etu­ri­vin kir­jai­li­jaa ku­vai­lee Lin­nan kir­jas­sa si­vut­tu­ja nais­hah­mo­ja. Mu­ka­na on myös La­pu­an oma kir­jai­li­ja Tai­na Lat­va­la. Kir­ja ra­ken­taa Lou­hi­mie­hen elo­ku­van kans­sa vai­kut­ta­vaa ku­vaa niis­tä ih­mi­sis­tä, ta­val­li­sis­ta suo­ma­lai­sis­ta mie­his­tä ja nai­sis­ta, jot­ka tais­te­li­vat meil­le va­pau­den ja ra­ken­si­vat elä­mää ko­ti­rin­ta­mal­la, kun muu­ta vaih­to­eh­toa ei ol­lut. Nou­se­va su­ku­pol­vi on saa­nut Lou­hi­mie­hen elo­ku­vas­sa ja WSOY:n kir­jas­sa oman so­ta­ko­ke­muk­sen­sa. Kun mum­mat ja paa­pat, jot­ka so­das­ta ai­em­mil­le su­ku­pol­vil­le ker­toi­vat, ovat jo men­neet ma­nan ma­joil­le, on tai­tei­li­joi­den teh­tä­vä osal­taan pi­tää muis­to elä­vä­nä.

Näi­den ko­ke­muk­sien ja ta­ri­noi­den tär­keyt­tä ei ku­kaan voi­ne kiis­tää. Jo­kai­nen teos, joka ku­vaa Suo­men koh­ta­lon­het­kiä, on tär­keä.