JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
16.4.2020 7.00

Vaara ei ole ohi

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Hal­li­tus il­moit­ti ei­len pur­ka­van­sa ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ra­joit­ta­mi­sek­si mää­rä­tyn Uu­den­maan eris­tä­mi­sen. Ra­jat avat­tiin kes­ki­viik­ko­na kel­lo 13 al­ka­neen val­ti­o­neu­vos­ton ylei­sis­tun­non jäl­keen.

Hal­li­tus pe­rus­te­li pur­kua sil­lä, et­tä oi­keu­del­li­sia pe­rus­tei­ta ei liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sil­le enää ole. Hal­li­tus no­jaa ku­mo­a­mis­pää­tök­ses­sään sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön et­tä Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen ar­vi­oi­hin epi­de­mi­a­ti­lan­tees­ta.

Tä­hän mei­dän on luot­ta­mi­nen.

Ko­koon­tu­mi­ra­joi­tus jat­kuu yli 10 hen­gen ti­lai­suuk­sil­le, kou­lut py­sy­vät kiin­ni.

Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin sa­noi ke­hot­ti vält­tä­mään tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta ei­kä kan­na­ta läh­teä mö­kil­le aje­le­maan. Ke­ho­tus ei es­tä in­nok­kaim­pia, ku­ten ei ole es­tä­nyt tä­hän­kään as­ti.

THL:n pää­joh­ta­ja vies­ti tiis­tai­na, et­tä kas­vo­mas­ke­ja kan­nat­taa käyt­tää jul­ki­sil­la pai­koil­la. Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa si­tee­rat­tiin sak­sa­lais­ta tut­ki­mus­ta, jon­ka mu­kaan ko­ro­na tart­tuu ni­me­no­maan pi­sa­ra­tar­tun­tan­ta, ei niin­kään pin­noil­ta, se­te­leis­tä tai oven­kah­vois­ta. Pi­sa­ra­tar­tun­taa eh­käi­see kas­vo­mas­ki.

STM ar­vi­oi, et­tä epi­de­mi­an huip­pu Suo­mes­sa oli­si tou­ko-ke­sä­kuul­la. Vaa­ra ei siis mis­sään ni­mes­sä ole vie­lä ohi. Jon­kin ver­ran viit­tei­tä nä­kyi pää­si­äi­sen ai­ka­na sii­tä, et­tä ih­mi­set höl­len­si­vät oman elä­män­sä ra­joi­tuk­sia. Mut­ta kun epi­de­mi­a­huip­pu on vas­ta tu­los­sa, niin mei­dän on syy­tä pa­la­ta ruo­tuun.

Ei ole edel­leen­kään jär­ke­vää ko­koon­tua isol­la po­ru­kal­la, vaik­ka ka­ve­rit kaik­ki näyt­täi­si­vät oi­reet­to­mil­ta. On hyö­dyl­lis­tä käyt­tää kas­vo­mas­kia jul­ki­sil­la pai­koil­la. Vie­lä­kään ei kan­na­ta men­nä mum­mal­le ja paa­pal­le ky­lään.

La­pu­an Sa­no­mat jat­kaa yk­si­päi­väis­tä il­mes­ty­mis­tä tou­ko­kuun puo­leen vä­liin saak­ka. Täl­lä pys­tym­me pi­tä­mään ku­ris­sa pai­no- ja pos­ti­ku­lu­ja, jot­ka ovat leh­den suu­rin muut­tu­va kus­tan­nus. Ha­lu­am­me ku­lu­ja leik­kaa­mal­la tur­va­ta jat­ku­van uu­ti­soin­nin nyt, kun sil­le on suu­ri tar­ve.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?