JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
30.4.2020 7.00

Veron­mak­sa­jalla on oikeus kysyä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Sun­nun­tai­na vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä sa­nan­va­pau­den ja leh­dis­tön­va­pau­den päi­vää.Suo­mes­sa on maa­il­man van­hin pai­no­va­paus­la­ki. Se sää­det­tiin Ruot­si-Suo­mes­sa vuon­na 1766.

Suo­mi on myös vuo­si toi­sen­sa jäl­keen si­joit­tu­nut leh­dis­tön­va­pau­den kär­ki­kol­mik­koon. Jul­kai­se­mi­sen va­paut­ta on yri­tet­ty mo­neen ker­taan hor­jut­taa, mil­loin kei­sa­rin, mil­loin pää­mi­nis­te­rin toi­mes­ta. Täl­lai­set yri­tyk­set kui­ten­kin poik­keuk­set­ta päät­ty­vät sa­nan­va­pau­den voit­toon.

Leh­dis­tön tär­kein teh­tä­vä on hei­jas­taa sitä, mi­ten yh­teis­kun­ta toi­mii. Mi­ten elin­kei­no­e­lä­mä pär­jää, mit­kä ovat ta­val­lis­ten ih­mis­ten ilot ja su­rut, mi­ten me eläm­me. Ai­he­a­lu­eis­ta tär­keim­piä on se, mi­ten jul­ki­nen val­ta käyt­tää ve­ron­mak­sa­jien ra­haa.

Täl­lä si­vul­la kau­pun­gin hal­lin­to­joh­ta­ja-la­ki­mies Juha Pos­tin vas­taus ni­mi­mer­kil­le kos­kien hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön työn­ku­vaa. Sii­tä vil­pi­tön kii­tos – on hie­noa, et­tä La­pu­al­la kau­pun­gin vi­ran­hal­ti­jat vas­taa­vat kun­ta­lais­ten ky­sy­myk­siin.On tär­ke­ää esiin­tuo­da fak­tat ja oi­kais­ta vää­rät kä­si­tyk­set.

Post myös hiu­kan pa­hek­suu, et­tä hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön toin­ta moi­ti­taan ni­mi­mer­kin ta­kaa.

Tämä on kui­ten­kin yk­si leh­dis­tön­va­pau­den pe­rus­pi­la­ri. Pääl­lik­kö­ta­son vir­ka­mie­het, jot­ka saa­vat palk­kan­sa ve­ro­eu­rois­ta, ovat ve­ron­mak­sa­jien syy­nis­sä. Ta­val­li­sil­la kan­sa­lai­sil­la on oi­keus ky­syä, käy­te­tään­kö ve­ro­ra­hat oi­kein.

Ja leh­dis­tön­va­pau­den pe­ri­aat­tei­den mu­kaan ri­vi­kan­sa­lai­sen täy­tyy voi­da ky­syä asi­oi­ta myös ni­mi­mer­kil­lä. Asia voi ol­la ar­ka, ja ni­mel­lä esiin­tu­lo voi vai­keut­taa oman asi­an hoi­toa jat­kos­sa. Sik­si ni­mi­mer­kit sal­li­taan sa­no­ma­leh­dis­sä. Moni vää­rin­käy­tös jäi­si pal­jas­tu­mat­ta, jol­lei ni­mi­merk­kiä sai­si käyt­tää.

Haus­kaa vap­pua! Muis­ta­kaa tur­va­vä­lit!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?