JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
28.3.2019 9.00

Yksi aika riittää

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kel­lo­na­jan siir­ros­ta piti luo­pua tänä ke­vää­nä. Eu­roo­pan ko­mis­sio eh­dot­ti vii­me syk­sy­nä, et­tä kel­lo­jen siir­te­ly päät­tyi­si 2019. Niin ei kui­ten­kaan ta­pah­du, vaan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na ai­ka taas muut­tuu. Har­pa­taan tun­ti eteen­päin ja kuu­los­tel­laan ke­sä­a­jan vai­ku­tuk­sia.

Ke­sä­a­jan käyt­töö­no­ton aja­tuk­se­na, lä­hes 40 vuot­ta sit­ten, jol­loin ke­sä­ai­ka tuli Suo­meen, oli se, et­tä va­loi­saa ai­kaa voi­tai­siin hyö­dyn­tää pa­rem­min ja sen an­si­os­ta sääs­tää va­lai­se­mi­seen tar­vit­ta­vaa ener­gi­aa.

Ke­sä­ai­ka­na au­rin­ko las­kee tun­tia myö­hem­min eli va­loi­saa riit­tää enem­män. Mut­ta elä­män­me­no on muut­tu­nut 24/7-ryt­mik­si, jo­ten kel­lo­jen siir­rol­la ei enää ole mi­tään mer­ki­tys­tä va­loi­siin tun­tei­hin näh­den.

Iki­ai­kai­nen käy­tän­tö on kui­ten­kin pu­hut­ta­nut ih­mi­siä koko sen ajan, mitä kel­lo­ja on siir­ret­ty. Suu­rin osa maa­il­man mais­ta­han ei kel­lo­ja siir­te­le kah­ta ker­taa vuo­des­sa, ku­ten te­kee Suo­mi ja val­ta­o­sa Eu­roo­pan mais­ta.

Sekä tal­vi- et­tä ke­sä­a­jal­la on kan­nat­ta­jan­sa. Tal­vi­ai­kaa puol­ta­vat var­sin­kin kan­san­ter­vey­del­li­set sei­kat, mut­ta ke­sä­a­jan puo­les­ta ei tar­jol­la ole enää mi­tään eri­tyi­siä hyö­ty­jä.

Jos hy­vin käy, kel­lo­jen edes­ta­kai­nen siir­te­ly kesä- ja tal­vi­ai­kaan lop­puu EU-mais­sa vuon­na 2021. Asi­as­ta pää­tet­tiin ää­nes­tyk­sen jäl­keen tiis­tai­na Eu­roo­pan par­la­men­tin is­tun­nos­sa. Yli­voi­mai­nen enem­mis­tö 410-192 ää­nes­ti, et­tä kel­lo­jen siir­te­lys­tä luo­vu­taan. Vie­lä Eu­roo­pan uni­o­nin neu­vos­ton on hy­väk­syt­tä­vä sään­nöt en­nen kuin ne voi­vat tul­la voi­maan.

Sii­nä toi­vos­sa kel­lon vii­sa­rei­ta siir­re­tään nyt toi­sek­si vii­mei­sen ker­ran.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?