JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Talous
4.10.2022 13.00

Etelä-Pohjanmaalla on merkittävä osaajapula

Ete­lä-Poh­jan­maan Kaup­pa­ka­ma­ri tie­dot­taa, et­tä val­ta­kun­nal­li­sen jä­se­ny­ri­tys­ky­se­lyn mu­kaan maa­kun­tam­me yri­tyk­set kär­si­vät mer­kit­tä­väs­tä työ­voi­ma­pu­las­ta.

66 % vas­tan­neis­ta ete­lä­poh­ja­lai­sy­ri­tyk­sis­tä ker­too, et­tei­vät he löy­dä tar­peek­si osaa­vaa työ­voi­maa.

– Eni­ten tar­vi­taan kä­si­pa­re­ja tek­nii­kan alal­la. Kaup­pa ja hal­lin­to sekä pal­ve­lu­a­la seu­raa­vat heti tun­tu­mas­sa, ker­too Ete­lä-Poh­jan­maan kaup­pa­ka­ma­rin yh­teys­pääl­lik­kö Pet­ra Pii­ro­nen tie­dot­tees­sa.

– 70 % yri­tyk­sis­tä tar­vit­see toi­sen as­teen am­ma­til­li­sen tut­kin­non suo­rit­ta­nei­ta ja liki yh­tä moni amk-tut­kin­non suo­rit­ta­nei­ta.

Osaa­ja­pu­las­ta kär­si­tään myös las­ku­suh­dan­tees­sa. Se ty­reh­dyt­tää kas­vua. Il­man ri­pei­tä toi­mia yri­tyk­set ajau­tu­vat va­ka­viin on­gel­miin seu­raa­vas­sa nou­su­kau­des­sa, mikä hi­das­taa Suo­men ta­lous­kas­vua.

Työ­voi­ma­pu­la ra­joit­taa yri­tys­ten kas­vua ja lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä 66 %:lla vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä. Yli 8 pro­sent­tia ker­too ti­lan­teen ra­joit­ta­van kas­vua pal­jon.

Li­sä­kä­sien palk­kaa­mis­tar­ve li­sään­tyy yli kol­man­nek­sel­la yri­tyk­sis­tä ja hie­man al­le 3 pro­sent­tia il­moit­taa rek­ry­toin­ti­tar­peen kas­va­van mer­kit­tä­väs­ti.

2–3 vuo­den ai­ka­jän­teel­lä 58 % ete­lä­poh­ja­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä ker­too tar­peen kas­va­van ja liki kym­me­nel­lä pro­sen­til­la yri­tyk­sis­tä ar­vi­oi­daan rek­ry­toin­ti­tar­peen kas­va­van ai­em­mas­ta mer­kit­tä­väs­ti.

Ha­ki­joi­den vä­häi­nen työ­ko­ke­mus on suu­rim­pia es­tei­tä palk­kaa­mi­sel­le. Avoi­miin teh­tä­viin ei myös­kään ole riit­tä­väs­ti ha­ki­joi­ta, mitä li­sää ki­ris­ty­nyt kil­pai­lu työn­te­ki­jöis­tä. Työ­voi­man tur­vaa­mi­sek­si 41 % vas­tan­neis­ta piti tär­keim­pä­nä op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen li­sää­mis­tä.