JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Urheilu
10.10.2023 14.00

BC Lapua aloittaa 15. kautensa kakkos­di­vi­si­oo­nassa

Ko­ri­pal­lo­seu­ra BC La­pua aloit­taa jo 15. kau­ten­sa mies­ten kak­kos­di­vi­si­oo­nas­sa. Vuon­na 2009 pe­rus­te­tun seu­ran tai­val jat­kuu kuu­det­ta vuot­ta Ko­ri­pal­lo­lii­ton län­ti­sel­lä alu­eel­la, jo­ten vie­ras­reis­sut suun­tau­tu­vat jäl­leen pää­a­si­as­sa Tu­run seu­dul­le. Sa­mas­sa loh­kos­sa BC La­pu­an kans­sa pe­laa­vat Sa­lon To­ve­rit, Vaa­san Sa­la­ma, Naan­ta­lin Ko­ri­pal­loi­li­jat, Päl­kä­neen Luja-Luk­ko, Tu­run To­ve­rit, Po­rin BC Sisu sekä Tu­run yli­o­pis­ton jouk­ku­eet HBC Eme­ri­tus ja HBC Cur­ren­tus. Sar­jas­sa pe­la­taan kaik­ki­aan 16 ot­te­lua, jois­ta puo­let ko­ti­ken­täl­lä. Sar­jan voit­ta­ja ete­nee yk­kös­di­vi­si­oo­nan kar­sin­taan, jos­sa vas­taan aset­tu­vat mui­den loh­ko­jen kär­ki­jouk­ku­eet.

BC La­pu­an ko­koon­pa­nos­sa on pal­jon tut­tua, mut­ta myös so­pi­vas­ti uut­ta. Jouk­kue me­net­ti muun mu­as­sa Niko Man­te­reen yk­kös­di­vi­si­oo­naan Tu­run NMKY:n ri­vei­hin. Li­säk­si ar­mei­jan kurk­ku­sa­laa­tis­sa kaut­ta viet­tää tuk­ku pe­laa­jia. Myös ko­ke­nut Hen­ri Kos­ke­la on tois­tai­sek­si il­moit­ta­nut lo­pet­ta­neen­sa pe­li­tou­hut.

Uu­sia tu­lok­kai­ta ovat Ko­ri­kob­rien A-ju­ni­o­reis­sa­kin pe­laa­vat Ven­nu Tik­ka ja Alek­si Pih­la­ja­mä­ki.

Kau­den mit­taan ko­koon­pa­nos­sa näh­tä­neen myös mui­ta ju­ni­o­ri-ikäi­siä uu­sia kas­vo­ja. Ko­ke­neem­pia pa­luu­muut­ta­jia vih­re­ä­pai­toi­hin ovat si­sä­pe­laa­ja Tatu Kor­pe­la ja kau­ha­jo­ke­lais­kas­vat­ti Mark­ku Louk­ko.

Vii­me kau­den pe­laa­jis­tos­ta Roni Hy­vä­ri­nen ja Ari Pök­kä jat­ka­vat jouk­ku­een syö­mä­ham­pai­na. Ant­ti Kari, Sami Pök­kä ja jo­kai­se­na 15 kau­te­na BC La­pu­aa edus­ta­nut Tuo­mo Mä­en­pää edus­ta­vat ko­ke­mus­ta.

Ylei­sur­hei­lu­ken­til­lä me­nes­tys­tä niit­tä­nyt Juho Kal­lio tuo ros­te­riin run­saas­ti ur­hei­lul­li­suut­ta.

Kob­rien Ko­ris­lii­ga-ko­koon­pa­nos­ta BC La­pu­aa edus­ta­vat Ee­tu Hau­ta­la ja Juho Pih­la­ja­mä­ki.

Täy­sin uu­te­na pe­laa­ja­na pe­li­pai­dan yl­leen pu­kee Ro­va­nie­men NMKY:n kas­vat­ti An­te­ro Hon­ka­la.

Jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja­na jat­kaa Han­nu Mä­en­pää.

– Seu­ran tar­koi­tus on tar­jo­ta mah­dol­li­suus jat­kaa ko­rik­sen har­ras­ta­mis­ta vie­lä ai­kui­si­äl­lä­kin. Sii­nä olem­me on­nis­tu­neet jo 15 vuo­den ajan. Li­säk­si ta­voit­tee­na on mah­dol­lis­taa run­saas­ti pe­li­mi­nuut­te­ja lu­paa­vil­le ju­ni­o­reil­le ja ken­ties vie­lä paik­kaan­sa et­si­vil­le pe­li­mie­hil­le. Ai­na tun­tuu hy­väl­tä, kun joku pe­laa­jis­ta saa mah­dol­li­suu­den ko­keil­la sii­pi­ään ylem­mis­sä sar­jois­sa, pää­val­men­ta­ja iloit­see vii­ta­ten Man­te­ree­seen.

BC La­pua pe­laa ko­ti­ot­te­lun­sa La­pu­an ur­hei­lu­ta­lol­la. Muu­ta­man kau­den ajan ko­ti­kent­tä­nä toi­mi­nut Liuh­ta­rin kou­lun sali osoit­tau­tui lo­pul­ta pii­run ver­ran lii­an pie­nek­si ja sik­si tur­han vaa­ral­li­sek­si pe­li­ta­pah­tu­miin. Sen si­jaan har­joi­tuk­sil­le Liuh­ta­ri tar­jo­aa edel­leen oi­val­li­set puit­teet.

La­pu­a­lais­ten kau­si al­kaa sun­nun­tai­na 15.10. Po­ris­sa BC Si­sun vie­raa­na. En­sim­mäi­nen ko­ti­ot­te­lu on edes­sä 22. lo­ka­kuu­ta, kun ur­hei­lu­ta­lol­le saa­puu vä­ke­vä Sa­lon To­ve­rit.

TM