JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
22.12. 08:00

Lokit oli liikaa Kobrille

Takamiehet, Seagullsin Antti Kanervo ja Kobrien Antto Nikkarinen, koritaistossa keskenään. Nikkarinen ehti kerätä joukkueelleen puoliaikaan mennessä 10 pistettä. Kuva Pasi Ahola

Takamiehet, Seagullsin Antti Kanervo ja Kobrien Antto Nikkarinen, koritaistossa keskenään. Nikkarinen ehti kerätä joukkueelleen puoliaikaan mennessä 10 pistettä. Kuva Pasi Ahola

Kob­rien toi­sen run­ko­sar­ja­kier­rok­sen al­ku on ol­lut työ­läs­tä puur­ta­mis­ta, kun louk­kaan­tu­mi­set ovat ku­rit­ta­neet jouk­ku­et­ta. Var­sin­kin Eric Adam­sin pois­sa­o­lo on se­koit­ta­nut par­ke­tin pe­li­ku­vi­oi­ta ja jouk­kue on jää­nyt pe­rin pie­nek­si sent­te­rin puu­tut­tua kah­des­ta vii­mei­ses­tä ot­te­lus­ta. Pie­nis­tä louk­kaan­tu­mi­sis­ta on kär­si­nyt moni muu­kin Kob­ra­pe­laa­ja, jo­ten jou­lu­tau­ko tuli jouk­ku­eel­le toi­vot­tu­na lah­ja­na. Toi­vot­ta­vas­ti tau­on ai­ka­na pe­laa­jat saa­vat hoi­det­tua vam­man­sa kun­toon.

Hel­sin­ki Se­a­gul­l­sin lok­ke­ja vas­taan Kob­rat esit­ti hy­viä ot­tei­ta. Kob­rien par­haa­na pal­kit­tu Ant­to Nik­ka­ri­nen (13/5/6s) upot­ti en­sim­mäi­sel­le puo­lik­kaal­le 10 pis­tet­tä, mut­ta isol­le tau­ol­le men­tiin kui­ten­kin vie­rai­den 12 pis­teen joh­dos­sa. Ot­te­lun en­sim­mäi­nen puo­li­ai­ka oli kuu­maa vään­tä­mis­tä, mut­ta tun­teet ei­vät lo­pul­ta kuo­hu­neet yli. Toi­sel­la puo­li­a­jal­la ko­ti­jouk­kue syt­tyi tais­te­le­maan, mut­ta ei pääs­syt is­ku­e­täi­syy­del­le ja sar­ja­pis­teet mat­ka­si­vat Hel­sin­kiin. Ot­te­lus­sa oli kui­ten­kin pal­jon hy­vää, ot­ta­en huo­mi­oon, et­tä vas­tas­sa oli yk­si lii­gan mes­ta­ri­suo­sik­ki, jon­ka Kob­rat jou­tui täl­lä ker­taa koh­taa­maan var­sin va­jaa­lu­kui­se­na.

– Pe­laa­jat kamp­pai­li­vat hy­vin ekal­la puo­li­a­jal­la, mut­ta pe­li­ti­lan­teis­sa oli pal­jon epä­on­ni­sia ti­lan­tei­ta ja huo­no­ja kom­mu­ni­kaa­ti­oi­ta ja jäim­me lii­kaa jäl­keen ei­kä sii­tä enää toi­vut­tu. Peli-il­me oli kui­ten­kin hyvä, mut­ta tie­tyt asi­at mak­soi­vat lii­kaa. Kyl­lä­hän eten­kin vas­tus­ta­jan Jef­f­rey Car­rol (22/6) oli maa­gi­nen ja pis­ti lä­hes kai­ken si­sään. Mei­dän pe­lis­tä ot­ti pal­jon pois se, et­tä pa­ras puo­lus­tus­pe­laa­jam­me Eric Adams puut­tui. Toi­vot­ta­vas­ti saam­me vä­li­päi­vi­nä jo koko po­ru­kan ter­vee­nä mu­kaan har­joi­tuk­siin, Kob­rien pää­val­men­ta­ja Vil­le Tur­ja toi­voo.

– Ai­na tap­pio har­mit­taa ja puo­lus­tuk­seen se täl­lä ker­taa kaa­tui. Vas­tus­ta­ja teki tosi hy­vil­lä pro­sen­teil­la ko­re­ja ja hom­ma meni vai­ke­ak­si. Jou­lu­tau­ol­la yri­te­tään saa­da pik­ku louk­kaan­tu­mi­set kun­toon. Kun pääs­tään kaik­ki ter­vee­nä har­joit­te­le­man ja pe­laa­maan niin kyl­lä se täs­tä taas läh­tee. Niin ja pi­tää muis­taa, et­tä me ei hä­vit­ty huo­nol­le jouk­ku­eel­le vaan vas­tus­ta­ja oli eri­no­mai­nen, hy­vän ot­te­lun pe­lan­nut Kob­rien Jus­tus Kil­pi­nen (10/4/2r) kom­men­toi.

Ot­te­lu oli myös hy­vän­te­ke­väi­syy­sot­te­lu, jo­hon oli kut­sut­tu kaik­ki La­pu­al­le Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan al­ta pa­en­neet uk­rai­na­lai­set. Hei­tä oli kat­so­mos­sa kan­nus­ta­mas­sa kob­ria yli sa­ta­päi­nen jouk­ko.

– Yri­tys­ten tuen an­si­os­ta Kob­rat lah­joit­ti jou­lu­pa­ket­te­ja la­pu­a­lai­sil­le vä­hä­va­rai­sil­le per­heil­le. Olem­me to­del­la kii­tol­li­sia, et­tä täl­lai­si­na vai­kei­na ai­koi­na löy­tyy niin pal­jon hy­vän mie­len ja­ka­jia. Iso kii­tos kuu­luu niil­le lu­kui­sil­le yri­tyk­sil­le. Yri­tys­ten tuki on ol­lut us­ko­mat­to­man hie­noa ja us­kon, et­tä se hyvä, mitä he ovat ja­ka­neet, tu­lee jos­sain muo­dos­sa heil­le ta­kai­sin, Kob­rien toi­min­nan­joh­ta­ja Mar­ko Ala­kos­ke­la sa­noo kii­tol­li­se­na.

Kob­rat pa­laa to­si­toi­miin heti jou­lun jäl­keen kes­ki­viik­ko­na 28.12., kun La­pu­al­le saa­puu Kou­vo­lan Kou­vot Kob­ris­sa­kin pe­lan­neen Jyri Leh­to­sen joh­dol­la.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?