JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
16.8.2023 8.00

Ponnistus haastoi sarjajohtajan

Ponnistuksen Lauri Tietäväinen (edessä) kärkkymässä palloa vastustajalta. Sivulla seuraa Tommi Rintasalo.

Ponnistuksen Lauri Tietäväinen (edessä) kärkkymässä palloa vastustajalta. Sivulla seuraa Tommi Rintasalo.

Sisu voit­ti Pon­nis­tuk­sen mies­ten jal­ka­pal­lon Vi­to­ses­sa 2-4 (1-2) La­pu­an kes­kus­ken­täl­lä en­sim­mäi­sen ker­ran pit­kiin ai­koi­hin. Tu­los­pal­ve­lun his­to­ri­as­ta ei löy­ty­nyt en­sim­mäis­tä­kään voit­toa vii­mei­sen kah­dek­san vuo­den ajal­ta. Toki jouk­ku­eet ovat pe­lan­neet vuo­sien var­rel­la myös eri sar­jois­sa, jo­ten jo­ka­vuo­ti­sia koh­taa­mi­set ei­vät ole ol­leet.

Sisu aloit­ti maa­lin­te­on 35. mi­nuu­til­la, kun Mii­ka Ruo­ka­mo ava­si maa­lil­ta pit­kän pys­ty­syö­tön Her­man­ni Ki­vi­saa­rel­le, joka puo­les­taan an­toi nap­pi­syö­tön maa­lin eteen Ren­ne Vir­ta­sel­le, joka vii­meis­te­li Sisu-uran­sa en­sim­mäi­sen maa­lin ohi, jää­tä­vän pe­lin, Pon­nis­tuk­sen maa­lil­la pe­lan­neen Niko Sa­lon. Heti pe­rään tuli kui­ten­kin kyl­mä suih­ku, kun Pon­nis­tus is­ki lä­hes seu­raa­vas­ta ti­lan­tees­ta vas­taan oi­ke­al­ta. Lau­ri Tie­tä­väi­sen tark­ka maan­nuo­li­ai­nen meni va­sem­man tol­pan Si­sun maa­li­verk­koon. Puo­li­a­jal­le men­tiin Si­sun joh­dos­sa, kun Tom­mi Ku­ki­la lau­koi ta­vois­taan poi­ke­ten bo­xin ta­kaa oi­ke­al­laan ja pal­lo pai­nui kim­mok­keen kaut­ta va­sem­paan nurk­kaan.

Toi­sel­la jak­sol­la Sisu siir­tyi kah­den maa­lin etu­mat­kal­le 49. mi­nuu­tin koh­dal­la, kun Joo­nas Kui­va­lai­nen pää­si va­paak­si va­sem­mal­la bo­xis­sa, pal­lo var­mas­ti oi­ke­aan ala­nurk­kaan ja Sisu 1-3 joh­toon. Pon­nis­tus oli vaa­ral­li­nen vas­ta­hyök­käyk­sis­sä, vaik­ka Sisu pal­loa hal­lit­si­kin val­ta­o­san ot­te­lus­ta. Pon­nis­tus pää­si maa­lin pää­hän, kun Tom­mi Rin­ta­sa­lo sai pal­lon pys­ty­juok­suun Si­sun top­pa­rien vä­lis­tä, ei­kä maa­li­vah­ti Ruo­ka­mol­la ol­lut mi­tään teh­tä­vis­sä. Lo­pul­li­sen nau­lan ark­kuun is­ki Si­sun Tom­mi Ku­ki­la kul­ma­pot­kus­ta maa­lin edes­tä kes­kel­le ylös 63 mi­nuu­tin koh­dal­la. Näin Sei­nä­jo­en Sisu jat­kaa sar­jan kär­jes­sä ja 14 pe­lin voit­to­put­kes­sa.

Pon­nis­tus haas­toi ajoit­tain to­sis­saan kär­ki­jouk­ku­et­ta ja pe­laa ha­tun­nos­ton ar­voi­sen pe­lis­tä, vaik­ka jouk­ku­eel­la oli ko­koon­pa­nos­sa vain 12 pe­laa­jaa. Use­am­pi avaus­ko­koon­pa­non pe­li­mie­his­tä oli pois­sa louk­kaan­tu­mis­ten tai lo­ma­mat­kan joh­dos­ta. Pe­laa­vas­ta ken­täl­li­ses­tä löy­tyi on­nek­si kui­ten­kin pe­laa­jia, jot­ka ot­ti­vat roo­lia. Mm. Ma­ti­as Hie­ta­mä­ki hoi­ti Ho­vi­lan pe­li­pai­kan kii­tet­tä­väs­ti. Kes­ki­ken­täl­lä Joo­nas Por­tin, Mat­ti Hert­tua ja Vee­ti Mä­en­pää te­ki­vät täy­den päi­vä­työn kes­ki­ken­täl­lä ja maa­lil­la Niko Salo oli jäl­leen lois­ta­val­la pe­li­pääl­lä.

Pon­nis­tus koh­taa seu­raa­vak­si APV:n vie­ra­sot­te­lus­sa Ala­vu­del­la per­jan­tai­na 18.8. Seu­raa­va ko­ti­ot­te­lu pe­la­taan per­jan­tai­na 25.8., jol­loin kes­kus­ken­tän vi­he­ri­öl­le juok­see Töj­by FC.

aa­tee

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?