JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Urheilu
13.9.2023 8.00

Pronssi kotiin kotikentällä

La­pu­an Vir­ki­än nai­set saa­vut­ti­vat jäl­leen SM-mi­ta­lin su­per­pe­sik­ses­sä. Prons­si on jär­jes­tyk­ses­sä toi­nen.

Pai­kal­lis­vas­tus­ta­ja Sei­nä­jo­en Mai­la-Jus­sit kaa­tui vii­kon­lop­pu­na suo­raan kah­des­sa ot­te­lus­sa, Sei­nä­jo­el­la lu­ke­min 0-2 (2-3, 3-5) ja La­pu­al­la 2-0 (6-3, 6-0). Rat­kai­se­vaa ot­te­lua La­pu­an Pis­ko-Aree­nal­la oli sun­nun­tai­na seu­raa­mas­sa kau­den en­nä­ty­sy­lei­sö, yli 1000 kat­so­jaa.

Sar­jan tiu­kin jak­so näh­tiin lau­an­tai­na Sei­nä­jo­el­la. Kak­si en­sim­mäis­tä vuo­ro­pa­ria edet­tin juok­suit­ta, mut­ta kol­man­nen aloit­ta­val­la Lii­nu Tur­pe­la löi läpi kop­pa­rien vä­lis­tä ja juok­si kun­na­rin. Ta­soit­ta­val­la Ja­net­te Le­pis­tö nä­päyt­ti jak­son ta­soi­hin, Rii­na Ke­ro­la vei vä­li­lyön­nil­lä Vir­ki­än joh­toon ja An­ni Heik­ki­län maa­han pu­don­neel­la ko­pin­nos­to­y­ri­tyk­sel­lä lu­ke­mik­si tuli jo 1-3. Ai­no-Kai­sa Man­te­re ka­ven­si vie­lä juok­sul­la, mut­ta ta­soi­hin Vir­kiä ei sei­nä­jo­ki­sia enää pääs­tä­nyt.

Myös toi­sel­la jak­sol­la Sei­nä­jo­ki pää­si 1-0-joh­toon. Rii­na Ke­ro­la ta­soit­ti lu­ke­mat. Seu­raa­vas­sa vuo­ros­sa Rii­na Ke­ro­la vei Vir­ki­än joh­toon ja heti pe­rään luk­ka­ri Tea San­ta­huh­dal­ta lip­sah­ti kak­si vää­rää, joil­la syn­tyi va­paa­tai­val­juok­su. Kun Eve­lii­na Läm­sä löi kak­kos­puo­lel­ta läpi kun­na­rin ja yh­den ta­val­li­sen ar­voi­ses­ti, näyt­ti sil­tä, et­tä Vir­kiä vie ot­te­lun sel­väs­ti.

Man­te­re ja Oja­la he­rät­ti­vät ko­tiy­lei­sön toi­vei­ta kah­del­la ka­ven­nus­juok­sul­la, mut­ta sen lä­hem­mäs jouk­kue ei pääs­syt.

– Olim­me oi­keis­sa het­kis­sä hy­viä ja pys­tyim­me te­ke­mään tar­vit­ta­vat juok­sut. Ul­ko­pe­lim­me oli to­del­la hy­vää ja Sei­nä­jo­en lyön­nit me­ni­vät ko­peik­si ja lait­to­mik­si. Jouk­ku­eel­la oli tun­ne tä­nään koh­dal­laan ja sen ta­kia hei­kom­mat­kaan si­sä­vuo­rot ei­vät hai­tan­neet. Huo­mis­ta koh­ti on hyvä läh­teä, odo­tan hy­vää tun­nel­maa, Ja­net­te Le­pis­tö ker­toi.

Vir­ki­äs­tä pal­kit­tiin Rii­na Ke­ro­la ja An­ni Heik­ki­lä.

Sun­nun­tai­na Pis­ko-Aree­nal­la Vir­ki­äl­lä oli mah­dol­li­suus kat­kais­ta sar­ja ja na­pa­ta mi­ta­lit. SMJ kui­ten­kin tuli ot­te­luun päät­tä­väi­ses­ti ja meni heti lois­to­lyön­neil­lä kah­den juok­sun joh­toon. Ii­na Leh­ti­nen ei täs­tä hät­käh­tä­nyt, vaan is­ki pal­lon 3-puo­lel­ta läpi. Seu­raa­vas­sa si­sä­vuo­ros­sa sei­nä­jo­ki­set ei­vät saa­neet ke­tään edes kak­ko­sel­le as­ti, ja kun Ii­na Leh­ti­nen pää­si jäl­leen mai­lan­var­teen, hän yl­lät­ti kak­kos­kop­pa­rin. Tu­lok­se­na 1+2. Em­ma Hud­din vä­li­lyön­ti vei Vir­ki­än jo nel­jän juok­sun joh­toon. Ai­no-Kai­sa Man­te­re ka­ven­si jak­son lop­pu­lu­ke­mik­si 6-3.

Toi­sel­la jak­sol­la Vir­kiä ei an­ta­nut naa­pu­reil­leen mi­tään mah­dol­li­suuk­sia. Kai­sa Pe­rä­a­ho löi toi­se­na lyö­jä­nä pal­lon ur­hei­lu­ken­täl­le ja Vir­kiä siir­tyi 2-0-joh­toon. Sen jäl­keen Vir­kiä meni me­no­jaan. Juok­su­ja löi­vät Rii­na Ke­ro­la, Ja­net­te Le­pis­tö ja An­nii­na Kan­gas­luo­ma. Kun SMJ tuli nel­jän­nen ta­soit­ta­val­le, sen oli­si pi­tä­nyt teh­dä seit­se­män juok­sua. Kun jouk­kue ei sii­nä on­nis­tu­nut, Vir­kiä pää­si aloit­ta­maan mi­ta­li­juh­lat.

– Olim­me tä­nään pa­rem­pia joka osa-alu­eel­la, niin pe­lil­li­ses­ti kuin hen­ki­ses­ti­kin. Jak­so­jen alut oli­vat tiuk­ko­ja, mut­ta saim­me teh­tyä juok­su­ja ja sitä kaut­ta kat­kot­tua Jus­sit­ta­rien sel­kä­ran­kaa. Mei­dän ta­voit­teem­me­kin oli, et­tä em­me an­na hy­vä­no­lon­tun­net­ta vas­tus­ta­jal­le. Meil­lä oli koko ajan hyvä tun­ne ja saim­me pi­det­tyä SMJ:n ah­taal­la. Oli tosi hyvä peli kyl­lä, Em­ma Ki­vi­nie­mi iloit­si prons­si­mi­ta­li kau­las­saan.

La­pu­an par­hai­na pal­kit­tiin kun­na­rin lyö­neet Ii­na Leh­ti­nen ja Kai­sa Pe­rä­a­ho.

Prons­si­jouk­kue 2023

Pe­laa­jat: Pet­ra Ke­ro­la, Kai­sa Pe­rä­a­ho, Eve­lii­na Läm­sä, Ii­na Leh­ti­nen, Em­ma Ki­vi­nie­mi, Em­ma Hudd, An­ni Heik­ki­lä, An­nii­na Kan­gas­luo­ma, Juu­lia Kuop­pa­la, Ja­net­te Le­pis­tö, Kai­sa­lee­na Sauk­ko, Rii­na Ke­ro­la, Jut­ta Kuop­pa­la, Met­te Mor­ten­sen, In­ka Ron­kai­nen.

Pe­lin­joh­to ja val­men­nus: Juk­ka Lii­ka­la, Jari Mä­ke­lä, Tero Vii­na­mä­ki, Juha Niit­tu­la, Em­mi Pip­po­la.

Huol­to: Ter­hi Kan­gas­luo­ma, Eli­na Huh­dan­kos­ki, Es­si Kan­gas­luo­ma, Roo­pe Mä­ke­lä.

Some: Jen­na Var­jan­to, El­li Ki­ti­no­ja.

Kul­je­tus: Mik­ko Mäki-Pa­nu­la.

Fy­si­o­te­ra­pia: Aki Vai­nio-Hyn­ni­lä.

Ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja: Tero Ala-Nis­si­lä.