JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Urheilu
21.6.2024 9.00

Suomen paras kotirata tarjoaa henkisen edun

Kal­le Vaah­to­nie­mi
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Drif­tin­gin SM-sir­kus ran­tau­tuu La­pu­an Ala-Talk­ka­ri Aree­nal­le ke­sä­kuun lo­pus­sa. Kris­se Aal­to on yk­si vii­des­tä La­pu­an Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­ta SM Pro -sar­jas­sa edus­ta­vas­ta kul­jet­ta­jas­ta, mut­ta nais­kul­jet­ta­jis­ta hän on sar­jan ai­noa.

La­pu­an Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­ta drif­tin­gin SM Pro-sar­jas­sa edus­ta­va Kris­se Aal­to on la­jin­sa ai­noi­ta nais­kul­jet­ta­jia. Ju­han­nuk­sen jäl­kei­se­nä vii­kon­lop­pu­na ajet­ta­vaa SM-ko­ti­ki­saa Ala-Talk­ka­ri Aree­nal­la hän odot­taa in­nol­la.

– Kyl­lä La­pu­an osa­kil­pai­lu tun­tuu ko­ti­ki­sal­ta, vaik­ka asun­kin Sei­nä­jo­el­la. Tämä on mul­le kuin toi­nen koti, Aal­to nau­rah­taa Ala-Talk­ka­ri Aree­nan pi­ha­maal­la.

– Ki­saa var­ten ko­ti­ra­taa on muo­kat­tu, jo­ten se on kai­kil­le vie­lä uu­si. Si­kä­li har­joit­te­lun tuo­maa etu­lyön­ti­a­se­maa ei ole, mut­ta tie­tys­ti hen­ki­nen etu ko­ti­ra­das­ta tu­lee.

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la vart­tu­neen Aal­lon nuo­ruu­des­sa maa­lais­nuo­ril­le tu­tut pel­to­au­tot ja mo­pot ei­vät ol­leet kuu­lu­neet kau­pun­ki­lais­ty­tön ar­keen. Au­toi­hin Aal­to hu­rah­ti­kin var­sin myö­häi­sel­lä iäl­lä, vas­ta 16-vuo­ti­aa­na. Sii­tä het­kes­tä hom­ma läh­ti la­pa­ses­ta ta­ka­ve­toi­sen au­ton ta­voin.

– Näin Kel­tai­ses­sa Pörs­sis­sä ta­ka­ve­toi­sen A-mal­lin Opel Man­tan ja ihas­tuin en­si­sil­mäyk­sel­lä. Sii­tä se rak­kaus ta­ka­ve­toi­siin oi­ke­as­taan läh­ti. Lo­pul­ta noin 30 Ope­lia riit­ti en­nen kuin en­sim­mäi­nen BMW tuli ta­loon, Aal­to muis­te­lee.

– Vie­hä­tys ta­ka­ve­toi­siin on ai­na­kin osit­tain ol­lut aja­mas­sa drif­tin­gin pa­riin. Tal­vi­sin ajet­tiin si­vu­lui­sua jää­ra­dal­la ja jos­sain koh­taa ta­ju­sin, et­tä niin tä­tä­hän voi­si teh­dä ke­säl­lä­kin.

Vuo­si 2011 oli kään­teen­te­ke­vä, sil­lä tuol­loin Aal­lon yk­si he­vo­nen vaih­tui use­aan sa­taan.

– He­vo­son­net­to­muu­den seu­rauk­se­na myin oman he­vo­se­ni ja os­tin drif­ting-au­ton sil­lä ra­hal­la. Seu­raa­va­na vuon­na ajoin jo en­sim­mäi­sen kil­pai­lun, jo­ten nyt tu­lee 12 vuot­ta kil­pa-ajoa täy­teen. Ko­ke­mus nä­kyy var­mas­ti kyp­sem­pä­nä suh­tau­tu­mi­se­na näi­hin vas­toin­käy­mi­siin, Aal­to tuu­mii.

Vas­toin­käy­mi­sil­lä Aal­to viit­taa au­ton­sa reis­tai­luun haas­tat­te­lu­het­kel­lä. Osal­lis­tu­mi­nen muu­ta­man päi­vän pääs­tä ol­lee­seen kau­den avau­so­sa­kil­pai­luun oli vaa­ka­lau­dal­la, kun Aal­lon au­tos­sa il­me­ni on­gel­mia val­mis­ta­vien har­joi­tus­ten ai­ka­na.

Har­joit­te­le­mas­sa Aal­to käy La­pu­al­la muu­ta­man ker­ran kuu­kau­des­sa. Ala-Talk­ka­ri Aree­nan as­falt­ti­ra­ta saa­kin hä­nel­tä pal­jon ke­hu­ja.

– Eri­tyi­ses­ti drif­tin­giin Ala-Talk­ka­ri Aree­nan rata on Suo­men pa­ras Hon­ka­jo­en ra­dan ohel­la, Aal­to sa­noo.

– Täs­sä voi ajaa mo­lem­piin suun­tiin ja rata on it­ses­sään tosi tek­ni­nen. Täs­sä on no­pe­am­paa pät­kää ja hi­taam­pi, mut­ta tek­ni­sem­pi osuus. Li­säk­si kor­keu­se­rot ovat mu­ka­va lisä.

Tek­ni­syys on Aal­lon mu­kaan yk­si muis­ta ra­dois­ta erot­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä.

– Tek­ni­syy­del­lä tar­koi­tan sitä, mi­ten mut­ka­yh­dis­tel­miä aje­taan. Täs­sä voi muut­taa ajo­lin­jo­ja pal­jon, kos­ka nii­hin on mo­nia vaih­to­eh­to­ja. Ylä­mä­ki on no­pe­al­la osuu­del­la sen ver­ran jyrk­kä, et­tä seu­raa­van mut­kan nä­kee vas­ta ai­ka myö­hään. Se koh­ta ky­syy kul­jet­ta­jal­ta myös us­kal­lus­ta, Aal­to ku­vai­lee ra­taa.

Mik­si täy­sin maal­li­kon kan­nat­tai­si sit­ten tul­la kat­so­maan au­to­jen lui­sut­te­lu­ki­so­ja, jos edes au­tot ei­vät he­rä­tä eri­tyis­tä kiin­nos­tus­ta?

– No en­sin­nä­kin drif­ting on tosi viih­dyt­tä­vä ja koko per­heel­le so­vel­tu­va laji. Vaik­ka ei oli­si eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut au­tois­ta taik­ka au­tour­hei­lus­ta, niin tää on sil­ti mu­ka­va ja jopa kou­kut­ta­va laji kat­soa. Ken­ties la­jin näyt­tä­vyys on yk­si syy tä­hän, Aal­to ar­ve­lee.

Kiel­tä­mät­tä oman maus­teen­sa tuo­vat­kin näyt­tä­vin teip­pauk­sin va­rus­tel­lut au­tot, jot­ka kil­pai­le­vat jo pai­kal­laan ol­les­saan­kin ylei­sön kat­seis­ta.

– Au­tot­han ovat vii­mei­sen pääl­le lai­tet­tu­ja myös ul­ko­nä­kön­sä puo­les­ta. Es­teet­ti­syy­den ta­kia koen, et­tä drif­ting tar­jo­aa vä­hän jo­kai­sel­le jo­tain, Aal­to ar­ve­lee.

Aja­mi­sen ohel­la Aal­to te­kee ak­tii­vi­ses­ti päi­vi­tyk­siä au­to­jen­täy­tei­ses­tä ar­jes­taan muun mu­as­sa Yo­u­tu­been, jos­sa hä­nel­lä on pian 17 tu­hat­ta seu­raa­jaa. Ins­tag­ra­min puo­lel­la seu­raa­jia on 26 tu­hat­ta. Aal­lon elä­mää seu­raa­vat sel­väs­ti muut­kin kuin drif­ting-ih­mi­set.

– Us­kon, et­tä laji kiin­nos­taa jo nyt yl­lät­tä­vän laa­jas­ti. Oman ko­ke­muk­se­ni mu­kaan ai­van kai­ken­lai­set ih­mi­set py­säyt­tä­vät kau­pas­sa ja ke­hu­vat Yo­u­tu­be-vi­de­oi­ta­ni. Myös sel­lai­set, joi­den ei heti us­koi­si nii­tä kat­se­le­van. Ne ai­na­kin ke­rää­vät laa­jan kat­se­li­ja­kun­nan vau­vas­ta vaa­riin, Aal­to tuu­mii.

Teip­paus­ten al­la pii­lee kui­ten­kin ai­nut­laa­tui­nen ko­ko­nai­suus, joka on koot­tu alus­ta lop­puun täy­sin it­se. Aal­lon me­no­pe­li on ko­ril­taan BMW E36 M3, mut­ta to­del­li­suu­des­sa au­to on kau­ka­na sii­tä. Pin­nan al­la kaik­ki on toi­sin.

– Moot­to­rik­si vaih­doim­me täk­si kau­dek­si Hum­me­ris­ta pe­räi­sin ole­van kuu­si­lit­rai­sen V8-moot­to­rin, joka on va­rus­tet­tu yh­del­lä tur­bol­la. Te­hoa on vä­hän yli 900 he­vos­voi­maa (661.95 kW) ja vään­tö­voi­maa hiu­kan pääl­le 1000 new­to­nia. Mel­koi­nen mör­kö siis ver­rat­tu­na ta­val­li­seen au­toon.

Kes­ki­mää­rin hen­ki­lö­au­tos­sa on te­hoa noin 130 he­vos­voi­man ja vään­tö­voi­maa noin 250 new­to­nin ver­ran.

– Kaik­ki pi­tää ra­ken­taa it­se. Yleen­sä ra­ken­ta­misp­ro­jek­ti ot­taa sen yh­den tal­ven, vaik­ka po­ru­kal­la näi­tä hom­mia teh­dään­kin, Aal­to ker­too.

Val­ta­vat voi­mat vaa­ti­vat tie­ten­kin muu­tok­sia myös ra­ken­tei­siin. Au­tos­ta on­kin pois­tet­tu kaik­ki yli­mää­räi­nen ku­ten pen­kit kul­jet­ta­jan paik­kaa lu­kuu­not­ta­mat­ta. Näin au­tos­ta py­ri­tään te­ke­mään mah­dol­li­sim­man ke­vyt, mikä tar­koit­taa li­sää no­peut­ta. Li­säk­si vaih­de­laa­tik­ko, kyt­kin, kar­daa­ni- ja ve­to­ak­se­li ja au­ton perä on ko­ke­nut muu­tok­sia, sil­lä nii­hin koh­dis­tuu kova pai­ne.

– Käy­tän­nös­sä au­ton perä lop­puu ta­ka­pyö­rän koh­taan, jos­sa on ben­sa­tank­ki. Se tuo pai­noa ja sa­mal­la pi­toa taka-ak­se­lin pääl­le. Pi­toa tuo myös le­veä ren­gas. Yk­sin­ker­tai­ses­ti au­ton pi­tää ol­la ke­vyt eli no­pea, mut­ta myös pi­tä­vä, Aal­to sel­ven­tää.

Drif­tin­giä Aal­to ei pidä vaa­ral­li­se­na la­ji­na, vaik­ka tur­val­li­suus huo­mi­oi­daan­kin au­tos­sa tur­va­kaa­rin- ja vöin. Li­säk­si ky­pä­rä ja ajo­a­su täy­tyy tot­ta kai ol­la au­ton rat­tiin hy­pä­tes­sä.

– Kaik­ki on tie­tys­ti suh­teel­lis­ta, mut­ta ei tämä vaa­ral­li­nen laji ole esi­mer­kik­si ral­liin ver­rat­tu­na, Aal­to va­kuut­taa.

SM Pro -luo­kan en­sim­mäi­nen osa­kil­pai­lu ajet­tiin Sei­nä­jo­en Ide­a­par­kin pi­hal­la tou­ko­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Ka­lus­to­vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta Aal­to pää­si ra­dal­le ja si­joit­tui lop­pu­tu­lok­sis­sa yh­dek­sän­nek­si. La­pu­an Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­ta edus­ta­vis­ta kul­jet­ta­jis­ta Vil­le Kau­ko­nen voit­ti prons­sia ja Hen­ri Sa­vi­a­ro oli yh­dek­säs­tois­ta. Ta­voit­teek­seen Aal­to aset­ti kau­den al­la en­nen kaik­kea eh­jän kau­den.

– Nyt pääl­lim­mäi­se­nä ta­voit­tee­na on pääs­tä kaik­kiin ki­soi­hin ja ajaa eh­jä kau­si. Tie­tys­ti ta­voit­tee­na on pa­ran­taa si­joi­tus­ta SM-sar­jas­sa. Nyt olen si­joit­tu­nut sii­hen kym­me­nen jouk­koon, nin sii­tä ki­vu­ta muu­ta­ma sija ylem­mäs, Aal­to sa­noo.

Aal­to ym­mär­tää ase­man­sa erään­lai­se­na esi­ku­va­na ja roo­li­mal­li­na. Hä­nen mu­kaan­sa au­tour­hei­lun pa­riin tu­lee jat­ku­vas­ti li­sää nai­sia.

– Jo­ten­kin aja­tus tyt­tö­jen ja poi­kien la­jeis­ta tun­tuu eri­koi­sel­ta, sil­lä ei­hän au­to kysy su­ku­puol­ta. On­han se ai­na sy­käh­dyt­tä­vää, kun tun­te­ma­ton nuo­ri tyt­tö tu­lee ker­to­maan ha­lus­taan ajaa. Toi­von, et­tä voi­sin ol­la roo­li­mal­li var­sin­kin ty­töil­le, Aal­to ajat­te­lee.

– Siis roo­li­mal­li myös sii­nä mie­les­sä, et­tä ty­töt voi­vat teh­dä ihan mitä vaan. Ei­vät vain mi­nun esi­mer­kin mu­kaan ajaa drif­tin­giä, vaan ihan mitä vaan, hän li­sää.

Sa­mal­la hän ko­kee pai­nei­ta SM Pro -sar­jan ai­no­an nais­kul­jet­ta­jan ja tie­tyn­lai­sen ura­nuur­ta­jan vii­tas­ta. Vuo­sien saa­tos­sa ke­rä­tyt hy­vät tu­lok­set ovat kui­ten­kin hil­jen­tä­neet ul­ko­puo­lis­ten epäi­lyk­siä. Aal­to muun mu­as­sa his­to­ri­an en­sim­mäi­nen ja edel­leen ai­nut drif­tin­gin EM-sar­ja DMEC:n osa­kil­pai­lus­sa aja­nut nai­nen.

– No­joo kyl­lä jol­lain ta­val­la se tuo pai­nei­ta. Tie­tys­ti ha­lu­an pär­jä­tä muu­ten­kin, mut­ta vä­lil­lä koen edus­ta­va­ni kaik­kia nai­sia. Jos mo­kaan, niin tun­tuu kuin mo­kai­sin kaik­kien nais­ten edes­tä.

– Yleis­tä­mis­tä ta­pah­tui en­nen mui­den toi­mes­ta, mut­ta ny­ky­ään kun olen aja­nut kau­an ja me­nes­ty­nyt­kin ihan hy­vin, niin epäi­lyk­set ja yleis­tyk­set ovat vä­hen­ty­neet. Eh­kä ih­mi­set ovat jo tot­tu­neet mu­hun en­kä ole enää niin ih­meel­li­nen asia la­ji­pii­reis­sä, Aal­to miet­tii.

Ko­van ta­son ki­so­ja

Kä­ry­ä­vää ku­mia, mu­ri­se­via moot­to­rei­ta ja ai­nut­laa­tui­sia au­to­ja. Tätä on tänä ke­sä­nä lu­vas­sa La­pu­an Ala-Talk­ka­ri Aree­nal­la, kun drif­tin­gin SM Pro- ja SM Pro 2 -osa­kil­pai­lut jär­jes­te­tään huip­puo­lo­suh­teis­sa Ki­vi­mä­es­sä si­jait­se­vas­sa au­tour­hei­lu­kes­kit­ty­mäs­sä. Pai­kal­le odo­te­taan tu­han­sia kat­so­jia kah­den päi­vän ai­ka­na.

La­pu­an Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Vil­ja­nen on ke­rän­nyt Ala-Talk­ka­ri Aree­nal­le pai­kal­le kym­men­päi­sen kök­kä­o­sas­ton. Tar­koi­tuk­se­na on val­mis­tel­la sekä ra­taa et­tä as­falt­ti­a­lu­et­ta suu­ren ko­ko­luo­kan ki­soi­hin.

– Ju­han­nuk­sen jäl­kei­se­nä vii­kon­lop­pu­na jär­jes­te­tään SM Pro -sar­jan osa­kil­pai­lu. Vii­me vuon­na ta­pah­tu­man ylei­sö­mää­rät vaih­te­li­vat 1500:n ja 5000:n vä­lil­lä, jo­ten ai­ka isos­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mas­ta täs­sä pu­hu­taan.

Hei­nä­kuun puo­len vä­lin paik­keil­la jär­jes­te­tään SM Pro 2 -luo­kan osa­kil­pai­lu, joka on niin ikään suu­reh­ko ta­pah­tu­ma.

– Tämä on ylei­söys­tä­väl­li­nen rata, pen­koil­ta nä­kee hy­vin lä­hes koko ra­dan. Ja vä­keä tän­ne mah­tuu, Vil­ja­nen va­kuut­taa kök­kä­töi­den kes­kel­lä.

Nyt ra­taa vii­la­taan pa­rem­min drif­tin­giin so­vel­tu­vak­si le­ven­tä­mäl­lä muu­ta­maa mut­kaa. Pen­koil­ta kar­si­taan kas­vus­toa ylei­sön tiel­tä ja teh­dään käy­tän­nön val­mis­te­lu­ja ta­pah­tu­man su­ju­vuut­ta var­ten.

Ki­sois­sa näh­dään pal­jon la­pu­a­lais­seu­ran vä­riä, sil­lä SM Pro 2- luo­kas­sa ajaa tänä vuon­na 10 La­pU­aa edus­ta­vaa kul­jet­ta­jaa, SM Pro -sar­jas­sa pe­rä­ti vii­si: Vil­le Kau­ko­nen, Kris­se Aal­to, Hen­ri Haan­pää, Jiri Haa­pa­la ja Hen­ri Sa­vi­a­ro.

Ete­lä-Poh­jan­maa­ta voi pi­tää jopa drif­tin­gin kes­kit­ty­mä­nä tänä ke­sä­nä. SM Pro -sar­jas­sa jär­jes­te­tään nel­jä osa­kil­pai­lua, jois­ta toi­nen on jo ki­sail­tu Sei­nä­jo­en Ide­a­par­kis­sa. Näi­den pääl­le Po­wer­par­kis­sa jär­jes­te­tään jäl­leen maa­il­man ko­vim­pa­na drif­ting-sar­ja­na pi­de­tyn DMEC:n osa­kil­pai­lu. Maa­kun­nan ki­sat nä­ky­vät ja kuu­lu­vat myös Ala-Talk­ka­ri Aree­nal­la.

– Kat­so­taan, jos saa­daan tä­nä­kin vuon­na maa­il­man huip­pu­kus­ke­ja tree­naa­maan meil­le. Vii­me ke­sä­nä ul­ko­maa­lais­kus­kit muun mu­as­sa Hol­lan­nis­ta, Ruot­sis­ta, Ita­li­as­ta, Puo­las­ta ja Tse­kis­tä har­joit­te­li­vat tääl­lä Po­wer­par­kin osa­kil­pai­lun al­la. En­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä Här­mäs­sä ki­sas­ta pois tip­pu­neet sveit­si­läi­set oli­vat tääl­lä aja­mas­sa koko päi­vän ja ke­hui­vat ko­vas­ti ra­taa. Kyl­lä huip­pu­kus­kien vie­rai­lu tääl­lä ker­too tie­tys­ti eri­no­mai­sis­ta olo­suh­teis­ta, Vil­ja­nen ar­ve­lee.

La­pu­an osa­kil­pai­luun saa­puu suo­ma­lais­kus­ke­ja drif­ting-maa­il­man hui­pul­ta.

– Ko­vim­pia ni­miä SM Pro -sar­jas­sa ovat mei­dän kus­kien li­säk­si ai­na­kin DMEC:ssa­kin me­nes­ty­nyt Lau­ri Hei­no­nen. Ko­via ovat myös Sei­nä­jo­el­la ho­pe­al­le tul­lut Juha Pöy­tä­laak­so ja osa­kil­pai­lun voit­toa juh­li­nut Jark­ko Jyl­hä, jot­ka aja­vat Hei­no­sen ta­voin DMEC:ssa.

MTV Kat­so­mos­ta voi seu­ra­ta SM Pro-osa­kil­pai­lun suo­ra­na. SM Pro 2 -ki­san voi kat­sel­la suo­ra­na Moot­to­riur­hei­lun Yo­u­tu­be-ka­na­val­ta.

Tämä jut­tu on jul­kais­tu La­pu­an Sa­no­mien ke­sä­leh­des­sä, jon­ka nä­köis­leh­ti on mak­sut­ta lu­et­ta­vis­sa verk­ko­si­vul­lam­me.