JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
20.9.2023 7.15

Virkiällä voitokas sarja-avaus Seinäjoella

Vir­kiä aloit­ti toi­sen­kin kau­ten­sa voi­tok­kaas­ti mies­ten jää­kie­kon Suo­mi-sar­jas­sa, kun la­pu­a­lai­set kaa­toi­vat jän­nit­tä­väs­sä pai­kal­lis­kamp­pai­lus­sa S-Kie­kon maa­lein 4-2 (1-1, 2-1, 1-0) yli 600 kat­so­jan sil­mien edes­sä per­jan­tai-il­ta­na Sei­nä­jo­en Ener­gia Aree­nal­la.

Vir­ki­än val­men­ta­ja Joo­nas Iso­luo­ma to­te­si en­sim­mäi­sen erän nä­en­näi­sen hal­lin­nan ja her­moi­lun jäl­keen jouk­ku­een­sa pääs­seen koko ajan pa­rem­min ja pa­rem­min pe­lin pääl­le ja an­sain­neen voit­ton­sa.

– Se oli meil­tä hy­vää tais­te­lua ja joka äi­jä si­tou­tui en­sim­mäi­sen sar­ja­ot­te­lun­sa täl­lä ta­sol­la pe­lan­neen Ma­tin (Kont­te­li) jää­tä­vään lau­see­seen, et­tä tip­pa­kaan ei an­ne­ta pe­rik­si.

Iso­luo­ma näki tak­tii­kan men­neen sil­tä­kin osin nap­piin, kun Vir­kiä sai pe­lat­tua vas­tus­ta­jan pois par­haal­ta maa­lin­te­ko­sek­to­ril­ta.

– Pai­kal­lis­vään­nös­sä pe­laa­jien tun­teet­kin nou­si­vat esiin ja pää­si­vät jon­kin ver­ran se­koit­ta­maan pe­li­ku­vi­o­ta, mut­ta ali­voi­ma toi­mi meil­lä hy­vin.

AVAUS­MAA­LI oli Vir­ki­än lai­tu­ri Jere Au­ti­on kä­si­a­laa, kun hän pur­jeh­ti puo­les­ta ken­täs­tä koh­ti vas­tus­ta­jan maa­lia ja pis­ti kie­kon kyl­mäs­ti ylä­pe­sään pe­li­kel­lon näyt­tä­es­sä 10.39.

– Vii­me kau­del­la Jere teki jouk­ku­een avaus­maa­lin JHT:tä vas­taan ajas­sa 8.01, ja nyt Je­ren maa­li oli myös Suo­mi-sar­jan kau­den avaus­maa­li, tie­si Iso­luo­ma.

S-Kiek­ko ta­soit­ti ajas­sa 17.20 erä­lu­ke­mik­si 1-1, kun Eli­as Mä­ri­jär­vi la­pi­oi ves­ka­rin eteen­sä tor­ju­man kie­kon maa­liin.

Toi­sen erän puo­li­vä­lis­sä Vir­ki­än höl­möi­li sen ver­ran oman maa­lin edes­sä, et­tä S-Kiek­ko kään­si ti­lan­teen eduk­seen ja Väi­nö Paa­na­nen vii­meis­te­li ti­lan­teek­si 2-1.

Vir­kiä ta­soit­ti ajas­sa 37.47 ti­lan­teek­si 2-2, kun lai­tu­ri Juho Nie­me­lä oli vah­vin vas­tus­ta­jan maa­lin edes­sä ja mur­joi kie­kon ves­ka­rin taak­se.

Ja vain 1.37 mi­nuut­tia eh­ti ku­lua edel­li­ses­tä maa­lis­ta, kun Tom­mi Rin­ta­sa­lo jo vii­meis­te­li Tuo­mas Au­ti­on syö­tös­tä tau­lul­le 2-3 toi­sen erän lu­ke­mik­si.

– Se oli koko ken­tän ko­mea suo­ri­tus, kun hel­pot syö­töt ruok­ki­vat pe­laa­jat kiih­ty­vään vauh­tiin ja ve­toon avo­pai­kas­ta, ke­hui Iso­luo­ma.

KOL­MAS erä oli koko pe­lin ajan omaa ta­so­aan nos­ta­neel­ta Vir­ki­äl­tä ty­lyä kiek­koa vas­tus­ta­jan kan­nal­ta, sil­lä S-Kie­kol­le ei an­net­tu sii­maa men­nä ohi.

Vir­ki­äl­le ke­hit­tyi laa­duk­kai­den avaus­ten an­si­os­ta jat­ku­vas­ti paik­ko­ja teh­dä maa­li, mut­ta epä­on­nis­tu­nut­ta rank­ka­ria ja pa­ria tolp­pa­lau­kaus­ta lä­hem­mäk­si maa­lia ei pääs­ty.

Vir­ki­än jää­hy ajas­sa 57.57 nos­tat­ti la­pu­a­lais­kat­so­jien sy­ket­tä, mut­ta syke las­ki no­pe­as­ti, kun ko­val­la it­se­luot­ta­muk­sel­la pe­lan­nut puo­lus­ta­ja Jere Hau­ta­mä­ki riis­ti kie­kon kah­den mie­hen yli­voi­mal­la ja il­man ves­ka­ria pe­lan­neel­ta vas­tus­ta­jal­ta sekä va­paut­ti Jan­ne Rii­hi­mä­en maa­lin­te­koon.

Kun Vir­ki­än ali­voi­ma piti maa­lin­kin jäl­keen, la­pu­a­lai­set ot­ti­vat maa­kun­nan he­ge­mo­ni­an maa­lein 4-2.

– Edel­lä mai­nit­tu­jen pe­laa­jien li­säk­si Jo­e­lin (Sund) kie­kol­li­nen peli hyök­käyk­ses­sä, Lau­rin (Lei­no) ot­teet puo­lus­tuk­ses­sa ja tie­tys­ti Se­ve­rin (Iso­kan­gas) tor­jun­nat maa­lis­sa oli­vat man­naa, sum­ma­si Iso­luo­ma.

Vir­kiä saa pis­tää vii­kon­lop­pu­na pa­ras­taan, sil­lä sar­jan suo­si­keis­ta Leki (Lem­pää­lä) on vas­tas­sa per­jan­tai-il­ta­na ko­ti­a­vauk­ses­sa La­pu­an Ener­gia Aree­nal­la ja Pyry lau­an­tai­na No­ki­al­la.

JT

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?