JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
6.9.2023 9.00

Virkiän super­pe­sis­naiset prons­si­ot­te­luihin

Vir­ki­än nai­set tais­te­li­vat hie­nos­ti Su­per­pe­sik­sen vä­lie­rä­sar­jas­sa, mut­ta lo­pul­ta Man­se meni fi­naa­lei­hin voi­toin 1 – 3. Vir­ki­än mat­ka jat­kuu prons­si­ot­te­lui­hin, jois­sa vas­taan tu­lee pai­kal­lis­vas­tus­ta­ja SMJ.

Toi­nen vä­lie­rä pe­lat­tiin kes­ki­viik­koil­ta­na Pis­ko-Aree­nal­la. Man­se meni aluk­si joh­toon Siri Es­ko­lan vä­li­lyön­nil­lä, mut­ta Ja­net­te Le­pis­tö ta­soit­ti ti­lan­teen Vir­ki­än en­sim­mäi­sel­lä si­sä­vuo­rol­la. Sen jäl­keen edet­tiin pit­kään il­man yh­tä­kään kol­mos­ti­lan­net­ta, mut­ta nel­jän­nes­sä vuo­ros­sa Man­se siir­tyi Es­ko­lan lyön­nil­lä joh­toon. Le­pis­tö ta­soit­ti lu­ke­mat ja Rii­na Ke­ro­lan kier­tei­nen nä­päy­tys toi Vir­ki­äl­le jak­so­voi­ton lu­ke­min 3 – 2.

Toi­nen jak­so jäi juok­sut­to­mak­si. Vir­kiä on­nis­tui jak­son ai­ka­na te­ke­mään vain yh­den kol­mos­ti­lan­teen. Man­sel­la oli muu­ta­ma ajo­kin, mut­ta tu­los­ta ei tul­lut. Näin Vir­kiä pää­si juh­li­maan ot­te­lu­sar­jan ta­soi­tus­ta.

– Ul­ko­pe­lin juh­laa oli tä­nään. Olen tyy­ty­väi­nen ul­ko­pe­liim­me, sil­lä Man­se on kova si­sä­pe­li­jouk­kue. Toi­sel­la jak­sol­la mo­lem­mat oli­vat si­säl­lä huo­no­ja ja ul­ko­na hy­viä. Vii­mei­ses­sä ul­ko­vuo­ros­sa sade ja pi­meys al­koi­vat hai­ta­ta ei­kä ken­täl­lä näh­nyt yh­tään mi­tään, mut­ta on­nek­si ei sen pa­hem­paa ke­nel­le­kään sat­tu­nut, Kai­sa Pe­rä­a­ho ker­toi.

Vir­ki­äs­tä pal­kit­tiin Juu­lia Kuop­pa­la ja Eve­lii­na Läm­sä.

Lau­an­tai­na Tam­pe­reel­la Vir­kiä oli ala­kyn­nes­sä. Man­se meni heti alus­sa 2 – 0-joh­toon. Vir­kiä py­syi jo­ten­kin mu­ka­na, kun­nes Siri Es­ko­la löi kak­kos­puo­lel­ta läpi kol­men juok­sun ar­voi­ses­ti. 7 – 1 päät­ty­neel­lä jak­sol­la Vir­ki­än ai­no­an juok­sun löi Rii­na Ke­ro­la.

Toi­sel­la jak­sol­la al­ka­nut rank­ka­sa­de han­ka­loit­ti pe­liä. Siri Es­ko­la vei jäl­leen Man­sen joh­toon, jon­ka Rii­na Ke­ro­la ta­soit­ti. Kol­man­nen lo­pet­ta­val­la Man­se teki nel­jä juok­sua. Nel­jäs si­sä­vuo­ro oli Vir­ki­än pa­ras ja ti­lan­net­ta saa­tiin ka­ven­net­tua kah­del­la juok­sul­la, mut­ta ot­te­lu päät­tyi Man­sen 2 – 0 voit­toon.

– Näis­sä pe­leis­sä on tär­ke­ää, et­tä saa alun rai­teil­leen, mut­ta meil­lä ei läh­te­nyt al­ku ei­kä oi­ke­as­taan lop­pu­kaan. Meil­tä puut­tui laa­tu niin ul­ko- kuin si­sä­pe­lis­tä ja sitä kaut­ta Man­se pää­si pör­rää­mään noin hy­vin, Juk­ka Lii­ka­la kom­men­toi leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa.

Rii­na Ke­ro­la ja Kai­sa­lee­na Sauk­ko pal­kit­tiin Vir­ki­än par­hai­na.

Sun­nun­tai­na La­pu­al­la pe­lat­tiin mel­koi­nen tril­le­ri­ot­te­lu, joka päät­tyi vas­ta ko­tiu­tus­kil­pai­lun toi­sel­la kier­rok­sel­la.

En­sim­mäi­nen jak­so oli Vir­ki­än hal­lin­taa. Toi­ses­sa si­sä­vuo­ros­saan jouk­kue teki vii­si juok­sua, jot­ka riit­ti­vät jak­so­voit­toon, sil­lä Man­se ka­ven­si lu­ke­mik­si vain 5 – 2.

Toi­sel­la jak­sol­la Vir­kiä löi en­sim­mäi­ses­sä si­sä­vuo­ros­saan kak­si juok­sua. Mut­ta kun Vir­pi Huk­ka löi pal­lon kak­kos­puo­len ai­dan al­le, Man­se sai ot­teen it­sel­leen. Jak­so päät­tyi vie­rail­le 4 – 8.

Su­per­vuo­ros­sa Vir­kiä aloit­ti ja teki kak­si juok­sua. Man­se sai ka­ven­nuk­sen ja ta­soit­ti Syl­vi Pel­lon­pe­rän vä­li­lyön­nil­lä. Ko­tiu­tus­kil­pai­lus­sa Vir­kiä teki jäl­leen kak­si juok­sua ja Man­se sa­moin. Toi­sel­la kier­rok­sel­la Vir­ki­än kaik­ki pa­rit epä­on­nis­tui­vat ja kun Siri Es­ko­la upot­ti hie­non lyön­nin Ii­na Leh­ti­sen eteen, Man­se voit­ti ot­te­lun ja saa­vut­ti fi­naa­li­pai­kan.

Vir­ki­än pal­ki­tut oli­vat Eve­lii­na Läm­sä ja Pet­ra Ke­ro­la.

– Lä­hel­lä oli, mut­ta lo­pul­ta teim­me enem­män vir­hei­tä. Tie­sim­me, et­tä Man­se on tosi kova vas­tus ja hy­vin pis­tim­me vas­taan, mut­ta har­mit­taa­han tämä. Prons­si on kui­ten­kin vie­lä saa­ta­vil­la ja sen me otam­me. Nyt sit­ten ale­taan kat­soa, mi­ten Sei­nä­jo­ki voi­te­taan, An­nii­na Kan­gas­luo­ma miet­ti.

Prons­si­mi­ta­lit rat­ke­a­vat kah­del­la voi­tol­la. En­sim­mäi­nen peli on lau­an­tai­na Sei­nä­jo­el­la ja toi­nen sun­nun­tai­na La­pu­al­la.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?