JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
22.12.2022 12.25

Harjut perustavat uuden valta­kun­nal­lisen radiokanavan

La­pu­a­lais­ten ra­di­oa­lan pi­o­nee­rien Tar­ja ja Han­nu Har­jun per­heyh­tiö Ke­vyt Ka­na­va on pa­laa­mas­sa ra­di­o­toi­min­taan. Val­ti­o­neu­vos­ton pää­tös ja­os­sa ol­leis­ta uu­sis­ta ra­di­o­taa­juuk­sis­ta jul­kais­tiin kes­ki­viik­ko­na ja Har­ju­jen Ke­vyt Ka­na­va sai lei­jo­na­no­san taa­juuk­sis­ta.

Kol­me vuot­ta sit­ten yh­tiö myi kaik­ki sil­loi­set ra­dio- ja tv-lii­ke­toi­min­ton­sa Sa­no­ma-kon­ser­nin Ne­lo­nen Me­di­al­le, mut­ta nyt saa­mil­laan taa­juuk­sil­la se pys­tyy pe­rus­ta­maan uu­den lä­hes val­ta­kun­nal­li­sen ra­di­o­ka­na­van, jol­la osa oh­jel­mis­tos­ta ja mai­non­nas­ta on val­ta­kun­nal­lis­ta ja osa alu­eel­lis­ta.

– Va­li­tet­ta­vas­ti ha­et­ta­va­na ei ol­lut yh­tään taa­juut­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta, mut­ta lä­hes kaik­ki muut ta­lou­sa­lu­eet saim­me kuu­lu­vuu­sa­lu­eek­si, toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu Har­ju sa­noo.

– Saa­mis­tam­me maa­kun­nis­ta puut­tu­vat ai­no­as­taan Uu­si­maa, Ete­lä-Savo ja Kes­ki-Poh­jan­maa.

Taa­juuk­sia myön­net­tiin 72. Ke­vyt Ka­na­va oli ha­ke­nut 25 taa­juut­ta, jois­ta se sai kah­dek­san­tois­ta, mikä on sel­väs­ti enem­män kuin mil­le­kään muul­le ha­ki­ja­yh­ti­öl­le. Har­ju sa­noo ole­van­sa hy­vin tyy­ty­väi­nen ja me­nes­tyk­ses­tään yl­lät­ty­nyt­kin.

– Kii­tos mi­nis­te­reil­le ja lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri­ön val­mis­te­le­vil­le vi­ran­hal­ti­joil­le luot­ta­muk­ses­ta. Tätä voi­si sa­noa mer­kit­tä­väk­si jou­lu­lah­jak­si.

– Kun täs­sä on kat­sel­tu pari vuot­ta toi­mi­a­laa ul­ko­puo­li­sin sil­min, niin on tul­lut mie­leen usei­ta aja­tuk­sia, joi­ta toi­mi­a­lal­la ei vie­lä ole kek­sit­ty tai to­teu­tet­tu. Us­kom­me, et­tä ne ide­at ha­ke­muk­ses­sam­me ja luot­ta­mus ai­em­paan osaa­mi­seem­me, te­ke­mi­seem­me ja me­nes­ty­mi­seem­me pai­noi­vat ar­vi­oin­nis­sa.

Toi­mi­lu­pa on voi­mas­sa vuo­den alus­ta al­ka­en. Ka­na­van käyn­nis­tä­mi­seen on ai­kaa puo­li vuot­ta. Han­nu Har­ju ei vie­lä pys­ty sa­no­maan uu­den ka­na­van aloi­tu­sa­jan­koh­taa.

– Pe­ru­sa­si­at suun­ni­tel­mas­sam­me on esi­tet­ty toi­mi­lu­pa­ha­ke­muk­ses­sa. Mut­ta nyt, kun toi­mi­lu­van saa­mi­nen ja sen ko­ko­nai­suus ovat sel­vil­lä, al­kaa lo­pul­li­sen suun­ni­tel­man te­ke­mi­nen.

Myön­net­ty toi­mi­lu­pa on voi­mas­sa vuo­den 2029 lop­puun as­ti, ku­ten kaik­ki ny­kyi­set kau­pal­li­set toi­mi­lu­vat.

– Kun myim­me ai­em­mat ra­di­o­lii­ke­toi­min­tom­me, sen yh­tey­des­sä tuli tie­tys­ti vel­voit­tei­ta. Ne on hoi­det­tu lop­puun ei­kä enää ole es­tet­tä pa­la­ta toi­mi­a­lal­le. Ja kun tun­tuu, et­tä jo­tain jäi vie­lä te­ke­mät­tä, vir­taa riit­tää ja osaa­mis­ta­kin tai­taa vie­lä ol­la, niin mik­si­pä ei, Har­ju hy­myi­lee.

Ke­vyt Ka­na­va pyö­rit­ti ra­dio- ja tv-toi­min­to­ja kaut­ta Suo­men vuo­teen 2019 saak­ka ka­na­vil­laan Ai­to Is­kel­mä, Ai­to Hit­ti, Ai­to Ka­jaus ja te­le­vi­si­o­ver­kos­sa Ai­to Is­kel­mä Har­ju & Pön­ti­nen. Se oli sil­loin lii­ke­vaih­dol­taan Suo­men kol­man­nek­si suu­rin kau­pal­li­nen ra­di­o­kon­ser­ni.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?