JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
30.6.2015 8.03

”Harvaa perinnettä arvostetaan näin paljon”

La­pu­al­la elää edel­leen kau­nis saat­to­pe­rin­ne, joka saa ih­mi­set py­säh­ty­mään ja si­ten kun­ni­oit­ta­maan vii­mei­sel­lä mat­kal­laan ole­vaa vai­na­jaa ja hä­nen omai­si­aan. Kult­tuu­ri­pe­rin­töä tut­ki­va jat­ko-opis­ke­li­ja ja in­ten­dent­ti Tep­po Yli­ta­lo ker­too, et­tä toi­sin kuin luul­laan, ei koko Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa har­vi­nai­nen saat­to­pe­rin­ne ole elä­nyt La­pu­al­la ny­kyi­ses­sä muo­dos­saan kuin vas­ta 1900-lu­vun puo­len­vä­lin tie­noil­ta.

Kos­ket­ta­van, ajan­saa­tos­sa muo­vau­tu­neen tra­di­ti­on säi­ly­mi­nen ei ole it­ses­tään­sel­vyys. La­pu­al­la pe­rin­ne on elin­voi­mai­nen, sil­lä sii­tä ha­lu­taan pi­tää kiin­ni.

Hau­taus­saat­to­ja 30 vuot­ta aja­nut Iko­lan Hau­taus- ja Kuk­ka­pal­ve­lun omis­ta­ja Kaa­ri­na Mal­mi ker­too, et­tä yleen­sä lä­hes jo­kai­nen kul­ki­ja py­säh­tyy saa­ton ha­vai­tes­saan. Pe­rin­teen elin­voi­mai­suu­des­ta voi hä­nen mie­les­tään kiit­tää kas­va­tus­ta:

– La­pu­a­lai­set op­pi­vat ta­van jo lap­se­na, kun sekä ko­to­na et­tä kou­lus­sa ker­ro­taan, mi­ten hau­taus­saat­tu­een koh­da­tes­sa kuu­luu käyt­täy­tyä. On hy­vin vai­kut­ta­vaa, kun saa­ton ha­vait­tu­aan nuo­ret po­jat­kin py­säh­ty­vät mo­poil­la, sei­sah­tu­vat sen vie­reen ja ot­ta­vat ky­pä­rän pois pääs­tä.

Mal­min mu­kaan ai­em­paa ylei­sem­pää kui­ten­kin on se, et­tä sa­tun­nai­nen kul­ki­ja ei py­säh­dy kun­ni­oit­ta­maan saat­toa.

– Us­kon, et­tä suu­rin osa heis­tä on ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia, jot­ka ei­vät ym­mär­rä pe­rin­net­tä, hän to­te­aa.

Li­säk­si Yli­ta­lo tar­ken­taa, et­tä jot­kut ajat­te­le­vat py­säh­ty­mi­sen kos­ke­van vain ruu­mi­sau­toa, vaik­ka vii­mei­nen­kin au­to kuu­luu saat­toon.

Sekä Mal­mi et­tä Yli­ta­lo ei­vät kos­kaan ole kuul­leet ne­ga­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta pe­rin­tees­tä. Ai­no­as­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suus huo­les­tut­taa hie­man.

– Hau­taus­saat­tu­ei­den jär­jes­tä­mi­ses­sä on omat ris­kin­sä. Se saat­taa vaa­ran­taa lii­ken­net­tä, jos kaik­ki ei­vät huo­maa py­säh­tyä, Mal­mi huo­maut­taa.

Saat­to­ja ol­laan­kin hä­nen mu­kaan­sa vä­hen­tä­mäs­sä. Hau­taus­toi­mis­tot ovat myös toi­si­naan eh­dot­ta­neet, et­tä vai­na­jat siir­ret­täi­siin vir­ka-ai­koi­na.

– Kun­ta­lai­set ei­vät kui­ten­kaan ha­lua luo­pua saa­tois­ta. Har­vaa pe­rin­net­tä ar­vos­te­taan niin pal­jon kuin tätä.

Yli­ta­lon mu­kaan hau­taus­saat­to­pe­rin­ne so­pii hy­vin myös mo­der­nei­hin, pie­niin hau­ta­jai­siin.

– Vaik­ka hau­ta­jai­sis­sa oli­si vain lä­hi­pii­ri, voi­vat saat­toi­hin osal­lis­tua kaik­ki ky­lä­läi­set ja tu­tut, Yli­ta­lo muis­tut­taa.

– Hau­taus­saat­to on sel­lai­nen asia, jos­ta voi sa­noa, et­tä se on la­pu­a­lais­ta. Se on laa­jas­ti ar­vos­tet­tua, poik­keuk­sel­lis­ta. Sii­tä on hyvä pi­tää kiin­ni. Jos tätä pe­rin­net­tä läh­de­tään ro­mut­ta­maan, ro­mu­te­taan jo­tain oleel­lis­ta la­pu­a­lai­suu­des­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?