JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
30.11.2023 10.00

Huutokaupalla kerätään varoja lapualaisille lapsille

Lions Club Lapua ja Lapuan Sanomat ovat lähteneet yhteiseen projektiin lapualaisten lasten hyväksi. Lapuan Sanomien verkkosivuilla avautuu huomenna huutokauppa, jonka kaikki tuotto ohjataan lions-klubin kautta lapualaisille lapsille.

Lions Club Lapua ja Lapuan Sanomat ovat lähteneet yhteiseen projektiin lapualaisten lasten hyväksi. Lapuan Sanomien verkkosivuilla avautuu huomenna huutokauppa, jonka kaikki tuotto ohjataan lions-klubin kautta lapualaisille lapsille.

Huu­da hy­vää -kam­pan­ja avau­tuu tors­tai-il­ta­na La­pu­an Sa­no­mien Fa­ce­book-si­vul­la ja kes­tää 24.12. saak­ka. Kaik­ki huu­to­kau­pas­ta saa­ta­va tuot­to luo­vu­te­taan la­pu­a­lai­sil­le lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen.

La­pu­an van­hin Li­ons-klubi LC La­pua ja La­pu­an Sa­no­mat ovat läh­te­neet yh­teis­työ­hön la­pu­a­lais­ten las­ten tu­ke­mi­sek­si. Uk­rai­nan so­dan kes­tä­es­sä ja kus­tan­nus­ten nou­sun ta­kia mo­nes­sa per­hees­sä ele­tään tiu­koil­la, ja tä­hän asi­aan ha­lu­taan tuo­da hel­po­tus­ta hy­vän­te­ke­väi­syys­kam­pan­jan avul­la.

– Ky­sees­sä on ”Huu­da hy­vää” -ni­men saa­nut jou­lu­ka­len­te­rin ta­paan toi­mi­va huu­to­kaup­pa. Osal­lis­tu­vil­la huu­doil­la saa­tu tuot­to lah­joi­te­taan la­pu­a­lai­sil­le lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen, avaa Juha Lah­ti­nen LC La­pu­as­ta.

– Lah­joi­tam­me va­ro­ja esi­mer­kik­si di­a­ko­ni­an ja so­si­aa­li­toi­men kaut­ta. An­nam­me avus­tus­ta per­heil­le ai­van suo­raan­kin, kun he ovat mei­hin yh­tey­des­sä. Toi­mim­me mah­dol­li­sim­man ma­ta­lal­la by­rok­ra­ti­al­la ja py­rim­me aut­ta­maan lä­hel­le, Lah­ti­nen sa­noo.

La­pu­a­lai­set yri­tyk­set ovat Lah­ti­sen mu­kaan läh­te­neet mu­kaan huu­to­kaup­paan mie­lel­lään.

– Huu­to­kau­pan koh­tei­na ovat muun mu­as­sa 55 tuu­man te­le­vi­sio, kan­net­ta­va tie­to­ko­ne, kau­si­kort­ti Simp­si­öl­le, nel­jä kuu­ti­o­ta polt­to­pui­ta, li­put Kää­ri­jän kei­kal­le, Kob­ra-ot­te­lu­jen kau­si­kort­ti ja pal­jon muu­ta, Lah­ti­nen pal­jas­taa.

– Näi­tä kan­nat­taa siis eh­dot­to­mas­ti läh­teä huu­ta­maan. Idea täl­lai­seen huu­to­kaup­paan tuli Sep­pä­län Har­ril­ta, joka on var­si­nai­nen ide­oi­den aar­re­ait­ta, Lah­ti­nen nau­rah­taa.

– Kii­tos Har­ril­le, et­tä saam­me käyt­tää hä­nen ide­aan­sa.

Huu­to­kaup­pa käy­dään La­pu­an Sa­no­mien Fa­ce­book-si­vul­la.

– Läh­dim­me mu­kaan tä­hän kam­pan­jaan, kos­ka maa­il­man­ti­lan­ne ki­ris­tää per­hei­den ti­lan­net­ta mo­nin ta­voin ja La­pu­al­la­kin on ta­louk­sia, jois­sa van­hem­mat jou­tu­vat las­ke­maan joka iki­sen sen­tin pär­jä­täk­seen ar­jes­sa las­ten me­no­jen kans­sa, kom­men­toi pää­toi­mit­ta­ja Tar­ja Ko­jo­la.

– Niin kur­jal­ta kuin se kuu­los­taa­kin, la­pu­a­lai­si­a­kin lap­sia elää hy­vin niu­kois­sa olois­sa. Apua tar­vit­se­va lap­si voi asua vaik­ka juu­ri mi­nun tai si­nun naa­pu­ris­sa. Lä­hel­lä ole­vien las­ten asia on lä­hel­lä myös pai­kal­lis­leh­den sy­dän­tä. On hyvä tie­tää, et­tä tä­män jou­lu­ka­len­te­rin tuot­to me­nee La­pu­al­le, mei­dän ”omil­le” lap­sil­le, pää­toi­mit­ta­ja ko­ros­taa.

– Toi­von et­tä ih­mi­sil­lä he­rää halu aut­taa, mi­kä­li sii­hen vain on mah­dol­li­suus.

Juha Lah­ti­nen opas­taa, et­tä jou­lu­ka­len­te­rin en­sim­mäi­nen luuk­ku au­ke­aa jo 30.11. kel­lo 21.05 eli tä­nään tors­tai-il­ta­na.

– Joka päi­vä avau­tuu uu­si ka­len­te­ri­luuk­ku eli huu­to­koh­de, ja huu­taa saa päi­vit­täin il­ta­yh­dek­sään saak­ka. Uu­si huu­to avau­tuu ai­na edel­li­sen sul­keu­dut­tua. Mi­tään läh­tö­hin­taa ei ole, ja mi­ni­mi­ko­ro­tus on vii­si eu­roa. Kuka ta­han­sa voi osal­lis­tua huu­to­kaup­paan, Lah­ti­nen opas­taa.

– Toi­vot­ta­vas­ti la­pu­a­lai­set ha­lu­a­vat aut­taa oman kau­pun­gin lap­sia. Osa va­rois­ta luo­vu­te­taan jo en­nen jou­lua, mut­ta on hyvä muis­taa, et­tä myös jou­lun jäl­keen tar­vi­taan mo­nes­sa per­hees­sä apua ihan ar­ki­siin me­noi­hin, Lah­ti­nen huo­maut­taa.

Jut­tua muo­kat­tu 1.12. klo 15: Huu­to­kau­pan koh­tee­na ovat li­put Kää­ri­jän kei­kal­le.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?