JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
6.9.2023 10.25

Kaveriksi kahville, urheilemaan, konserttiin tai vaikka leipomaan

Tukihenkilötoiminta on tavallista arjen ja vapaa-ajan tekemistä. Päivi Perasto ja Jenni Kangasluoma kävivät torikahvien päälle ostamassa mansikoita.

Tukihenkilötoiminta on tavallista arjen ja vapaa-ajan tekemistä. Päivi Perasto ja Jenni Kangasluoma kävivät torikahvien päälle ostamassa mansikoita.

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­al­la käyn­nis­te­tään uu­den­lais­ta toi­min­taa so­si­aa­li­ses­ti ra­joit­tu­nei­den ih­mis­ten elä­män­laa­dun pa­ran­ta­mi­sek­si ja ar­jen ilok­si.

– Tu­ki­hen­ki­lö­pal­ve­lu al­koi vii­me vuon­na Sei­nä­jo­el­la. Se on tar­koi­tet­tu ih­mi­sil­le, joil­la on jon­kin­lai­sia toi­min­ta­ra­joit­tei­ta. He voi­vat ol­la joko ke­hi­tys­vam­mai­sia, vam­mau­tu­nei­ta tai neu­ro­kir­jol­la ole­via ih­mi­siä, ker­too toi­min­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la koor­di­noi­va Nina Ala-Rii­hi­mä­ki.

– Hei­dän ei tule it­se läh­det­tyä liik­keel­le. Puut­tuu so­si­aa­li­sia tai­to­ja tai us­kal­lus­ta. Asi­a­kas ja tu­ki­hen­ki­lö voi­vat teh­dä yh­des­sä mitä vaan: käy­dään te­at­te­ris­sa, rok­ki­kei­koil­la, pe­sis­mat­sis­sa, kun­toil­laan, shop­pail­laan, kah­vi­tel­laan, ret­keil­lään met­säs­sä, ul­koi­lu­te­taan koi­raa, ui­daan, syö­dään ra­vin­to­las­sa, hei­te­tään fris­bee­gol­fia, Ala-Rii­hi­mä­ki lu­et­te­lee.

– Yk­si asi­a­kas-tu­ki­hen­ki­lö­pa­ri kok­ka­si ja tar­joi­li oi­kein pit­kän kaa­van il­lal­li­sen lä­hi­pii­ril­leen, hän hy­myi­lee.

Sei­nä­jo­en kau­pun­ki sai toi­min­ta­mal­lin Päi­jät-Hä­mees­tä, ja nyt pal­ve­lu on Ete­lä-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alais­ta.

– Nyt pal­ve­lu tuo­daan La­pu­al­le.Van­han Pau­kun Ma­ka­sii­nis­sa pi­de­tään ai­hees­ta en­si vii­kon kes­ki­viik­koil­ta­na in­fo­ti­lai­suus. Sin­ne ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki, joi­ta ka­ve­ri­na toi­mi­mi­nen kiin­nos­taa.

Mil­lai­sia vaa­ti­muk­sia tu­ki­hen­ki­löl­le on?

– Vain täy­si-ikäi­syys. Ei tar­vit­se ol­la kou­lu­tus­ta ter­vey­den­hoi­to­a­lal­ta. Sei­nä­jo­el­la toi­mii tu­ki­hen­ki­löi­nä mie­hiä ja nai­sia, äi­te­jä, isiä, mum­mo­ja, paap­po­ja, in­si­nöö­ris­tä maa­ta­lous­lo­mit­ta­jaan ja kau­pan kas­saan.

Pi­tää­kö tu­ki­hen­ki­lön ol­la ”ai­na ta­voi­tet­ta­vis­sa”?

– Ei to­ki­kaan. Vain etu­kä­teen so­vi­tut tu­ki­käyn­nit to­teu­te­taan, ei muu­ta. Ke­sä­lo­ma­reis­sut saa teh­dä ja muu­ten­kin elää ihan nor­maa­lia elä­mää.

Mil­lai­sil­la ai­ka­tau­luil­la asi­a­kas­ta ta­va­taan?

– Ta­paa­mi­sia on kuu­kau­des­sa 1–4, noin 1–3 tun­tia ker­ral­laan. Jos läh­de­tään vaik­ka yh­des­sä Vauh­ti­a­joil­le tai Kes­ki­sel­le, niin kyl­lä siel­lä ku­luu kau­em­man kuin kol­me tun­tia, se on sal­lit­tua. Kuu­kau­des­sa yh­tei­siä tun­te­ja voi ol­la noin kak­si­tois­ta, Ala-Rii­hi­mä­ki ku­vai­lee.

– Tu­ki­hen­ki­lö saa toi­min­nas­ta kor­vauk­sen. Ja asi­a­kas mak­saa omat kah­vin­sa ja elo­ku­va­lip­pun­sa. Jos asi­ak­kaal­la on käy­tös­sä Ys­tä­vä­kort­ti, niin tu­ki­hen­ki­lö pää­see il­mai­sek­si mu­kaan ta­pah­tu­miin.

Asi­ak­kaat ovat lap­sia, nuo­ria, ai­kui­sia tai van­huk­sia.

– Haas­tat­te­len asi­ak­kaat ja tu­ki­hen­ki­lö­tar­jok­kaat ja yh­dis­te­len pa­rit. Ur­hei­li­jat ur­hei­lua kai­paa­vil­le ja kult­tuu­ri-ih­mi­set yh­teen. Hil­jai­nen asi­a­kas voi kai­va­ta pu­he­li­as­ta tu­ki­hen­ki­löä. Pak­ko sa­noa, et­tä tosi hy­viä ”mät­se­jä” olen teh­nyt, Ala-Rii­hi­mä­ki nau­raa.

Nina Ala-Rii­hi­mä­ki toi­mii tu­ki­hen­ki­löi­den tu­ke­na. Nämä ta­paa­vat toi­si­aan ryh­mäs­sä, ja koko po­ru­kal­le, asi­ak­kail­le ja tu­ki­hen­ki­löil­le, jär­jes­te­tään myös yh­tei­siä ta­paa­mi­sia.

– Toi­min­ta on ylit­tä­nyt kaik­ki odo­tuk­set. Sekä asi­ak­kaat et­tä tu­ki­hen­ki­löt saa­vat täs­tä pal­jon po­si­tii­vi­sia elä­myk­siä ja iloa.

Toi­min­ta pyö­rii täl­lä het­kel­lä hank­kee­na.

– Sääs­töt ja te­hok­kuus ovat kui­ten­kin sitä luok­kaa, et­tä oli­si jär­je­tön­tä ol­la jat­ka­mat­ta han­ket­ta. Tu­lok­set ovat eri­no­mai­sia. Pa­lau­te ken­täl­tä on pel­käs­tään po­si­tii­vis­ta, ja asi­ak­kail­ta on voi­tu vä­hen­tää mui­ta tu­ki­toi­mia, Ala-Rii­hi­mä­ki muis­tut­taa.