JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
31.1.2023 11.00

Kommentti
/ Seuraavaksi uimahallille paikka

La­pu­an kau­pun­gin­val­tuus­to teki pit­kän ja har­taan jah­kai­lun jäl­keen vih­doin maa­nan­tai-il­ta­na pää­tök­sen uu­den ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mi­ses­ta. Pää­tös ei ol­lut yl­lä­tys.

Lo­pul­li­nen rat­kai­su tuli lä­hes vuo­den myö­häs­sä, sil­lä ai­na­kin kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­re odot­ti sitä vii­me vuo­den ke­vääl­lä.

Pää­tök­sen­te­ko on ol­lut pit­kis­sä kan­ti­mis­sa sik­si­kin, kos­ka kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ovat en­nen sitä ha­lun­neet käy­dä läpi kaik­ki lä­hi­vuo­si­na edes­sä ole­vat isot in­ves­toin­nit. Il­ta­kou­lu­ja on kah­den vii­me vuo­den ai­ka­na pi­det­ty nel­jä ja ui­ma­hal­li­hank­keen rin­nal­la niis­sä on pui­tu muun mu­as­sa ylä­kou­lun ti­lan­net­ta ja sen re­mon­tin tai uu­dis­ra­ken­nuk­sen kii­reel­li­syyt­tä sekä kau­pun­gin­ta­lon tu­le­vai­suut­ta.

Isoa pää­tös­tä seu­raa seu­raa­va iso pää­tös: min­ne uu­si ui­ma­hal­li ra­ken­ne­taan? Ny­kyi­sen pai­kan edut sy­ner­gi­a­hyö­tyi­neen ovat kiis­tat­to­mat ja park­ki­on­gel­ma­kin jo­ten­kin rat­kais­ta­vis­sa, eh­kä. Sel­keä hait­ta­puo­li on se, et­tä La­pu­al­la ei oli­si noin kah­teen vuo­teen ui­ma­hal­lia. Muun mu­as­sa tä­män vuok­si val­tuu­te­tut tun­tu­vat kat­se­le­van mui­ta mah­dol­li­sia tont­te­ja. Esil­le on nos­tet­tu en­ti­sen mat­ka­huol­lon tont­ti to­ri­a­lu­eel­la, van­han lu­ki­on paik­ka, tont­ti Pat­ruu­na-aree­nan naa­pu­ris­sa sekä yh­te­nä vaih­to­eh­to­na myös Alan­gon alue. La­pu­a­lai­nen to­ka­luok­ka­lai­sen isä Hen­ri Kos­ke­la esit­tää, et­tä hal­li ra­ken­ne­taan van­han vie­reen, lue Kos­ke­lan kir­joi­tus täs­tä lin­kis­tä.

La­pu­an Sa­no­mien ky­se­lys­sä tie­dus­tel­tiin val­tuu­te­tuil­ta jo kan­taa uu­den ui­ma­hal­lin si­joi­tus­pai­kak­si. Har­va heis­tä on vie­lä sitä muo­dos­ta­nut. Nyt on siis kan­sa­lais­ten ai­ka vai­kut­taa.

Lee­na Hjelt
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?