JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
9.10.2018 15.35

Luovuuden Lakeus palkittiin

Suo­ma­lai­sen Työn Liit­to on myön­tä­nyt Tiis­ten­jo­el­la toi­mi­val­le Luo­vuu­den La­keus Ky:lle Yh­teis­kun­nal­li­nen yri­tys -mer­kin. Luo­vuu­den La­keus tuot­taa so­si­o­kult­tuu­ri­sia, tai­de­te­ra­peut­ti­sia ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen liit­ty­viä asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta, kou­lu­tuk­sia, elä­myk­siä ja hy­vin­voin­tia eri­tyi­ses­ti työ­i­käis­ten ih­mis­ten voi­maan­nut­ta­mi­sek­si.

Yh­teis­kun­nal­li­nen yri­tys -mer­kin voi saa­da yri­tys, joka on pe­rus­tet­tu tuot­ta­maan yh­teis­kun­nal­lis­ta hy­vää ja joka käyt­tää suu­rim­man osan voi­tos­taan yh­teis­kun­nal­li­sen tai ym­pä­ris­tö­on­gel­man rat­kai­se­mi­seen. Tär­ke­ää on myös lii­ke­toi­min­nan yh­teis­kun­nal­lis­ten vai­ku­tus­ten osoit­ta­mi­nen ja toi­min­nan avoi­muus.

Ih­mis­lä­heis­tä,

hel­lä­va­rais­ta

– Yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­mi­nen ih­mis­lä­hei­sen ja luo­van toi­min­nan kaut­ta on ol­lut pit­kä­ai­kai­nen haa­vee­ni nii­den vai­kut­ta­vuu­den ja hel­lä­va­rai­suu­den vuok­si. Me­ne­tel­mät, joi­ta teem­me, ovat vah­vas­sa nou­sus­sa vih­doin myös Suo­mes­sa. Esi­mer­kik­si ih­mis­suh­de- ja hy­vin­voin­ti­työ sekä ke­hop­sy­ko­te­ra­peut­ti­set me­ne­tel­mät ovat saa­neet pal­jon huo­mi­o­ta vii­me ai­koi­na. Li­säk­si osal­lis­ta­va lau­lun­te­ke­mi­nen on he­rät­tä­nyt pal­jon kiin­nos­tus­ta ja ihas­tus­ta­kin, ker­too Luo­vuu­den La­keus Ky:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Son­ja Jo­ki­ran­ta.

– Yh­teis­kun­nal­li­nen yri­tys -mer­kin saa­neet yri­tyk­set ra­ken­ta­vat yh­teis­kun­taa hy­vien ar­vo­jen kaut­ta. Nämä yri­tyk­set te­ke­vät hy­vää ja ja­ka­vat hy­vää, kom­men­toi brän­di­joh­ta­ja Nii­na Ol­lik­ka Suo­ma­lai­sen Työn Lii­tos­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?