JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
27.12. 15:30

Nyrkki esittää rajoitusten tiukentamista

Tä­nään maa­nan­tai­na ko­koon­tu­nut Nyrk­ki to­te­si Ete­lä-Poh­jan­maan jat­ka­van yk­si­se­lit­tei­ses­ti ko­ro­na­pan­de­mi­an le­vi­ä­mi­sa­lu­ee­na ja se esit­tää alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tol­le tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia sel­lais­ten ti­lo­jen käyt­töön, jot­ka luo­ki­tel­laan suu­ren tar­tun­ta­ris­kin ti­loik­si. Täl­lai­sia ovat muun mu­as­sa sekä yk­si­tyi­set et­tä jul­ki­set ur­hei­luun käy­tet­tä­vät ti­lat, ui­ma­hal­lit, kyl­py­lät, tans­si­pai­kat sekä si­sä­leik­ki­pai­kat.

Tar­tun­to­jen mää­rä alu­eel­la on jyr­käs­sä nou­sus­sa. Jou­lu­na to­den­net­tiin 129 uut­ta tar­tun­taa ja il­maan­tu­vuus­lu­vut ovat en­nä­tys­kor­ke­al­la. La­pu­al­la tar­tun­to­ja on pan­de­mi­an ajal­ta to­den­net­tu tä­hän men­nes­sä 154. Vii­kol­la 50 uu­sia tar­tun­to­ja oli 14 ja vii­kol­la 49 11.

Omik­ron-va­ri­an­tin en­nen­nä­ke­mät­tö­män le­vi­ä­mis­vauh­din vuok­si Nyrk­ki suo­sit­te­lee kai­ken ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan tau­ot­ta­mis­ta 11.1.2022 saak­ka. Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­ta voi jat­kua ter­veys­tur­val­li­sia käy­tän­tö­jä, ku­ten tur­va­vä­le­jä ja kä­si­hy­gie­ni­aa nou­dat­ta­en.

Vii­me vii­kon tar­tun­nois­ta edel­leen suu­rin osa oli per­he­pii­rin tar­tun­to­ja. Li­säk­si tar­tun­to­ja on edel­leen kou­lu­pe­räi­sis­tä tar­tun­ta­ket­juis­ta sekä ka­ve­reil­ta, su­ku­lai­sil­ta tai tut­ta­vil­ta. Jon­kin ver­ran tar­tun­to­ja on tul­lut myös ko­ti­maan mat­kai­lun myö­tä muu­al­ta Suo­mes­ta. Myös epä­sel­väk­si jää­nei­den tar­tun­nan­läh­tei­den osuus on nous­sut.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?