JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
29.4.2022 7.00

Rengastettuja vuosienkin takaa

La­pu­a­lai­nen luon­to­mies, am­mat­ti­va­lo­ku­vaa­ja Ben­jam Pön­ti­nen on tänä vuon­na bon­gan­nut usei­ta ren­gas­tet­tu­ja lin­tu­ja. Ren­gas­tus­paik­ko­ja on maam­me ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la­kin. Täs­sä ”Ben­gan” vii­mei­sim­piä ha­vain­to­ja.

Suo­mes­sa on ren­gas­tet­tu lin­tu­ja jo yli sa­dan vuo­den ajan. Ren­gas­ta­mi­sen aloit­ti Jo­han Axel Pal­men vuon­na 1913.

Sit­tem­min vas­tuu ren­gas­tuk­sis­ta siir­tyi Hel­sin­gin yli­o­pis­ton eläin­tie­teel­li­sel­le mu­se­ol­le.

Koh­dal­le­ni on sat­tu­nut tänä vuon­na yl­lät­tä­vän mon­ta ren­gas­tet­tua lin­tua, ja jopa yk­si kau­la­pan­tai­nen met­sä­peu­ra­kin.

Met­sä­peu­ra nro 88

Uu­si vuo­si al­koi hie­nos­ti. Käy­des­sä­ni täy­den­tä­mäs­sä lin­tu­jen ruo­ka­va­ras­toa vas­taan tuli Ku­run­saa­res­sa met­sä­peu­ra­lau­ma, jos­sa mu­ka­na oli yk­si kau­la­pan­noi­tet­tu yk­si­lö.

Met­sä­peu­ra-asi­an­tun­ti­ja Sa­ka­ri Myk­rä-Poh­ja vas­ta­si ky­se­lyy­ni Fa­ce­boo­kis­sa. Sain kuul­la, et­tä ku­vaa­ma­ni peu­ra nu­me­ro 88 on pan­noi­tet­tu kuu­si­vuo­ti­aa­na Py­hän­näl­lä mar­ras­kuus­sa 2015. Sen jäl­keen se on asus­tel­lut kaik­ki ke­sät Vaa­las­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la.

Pan­ta ei enää toi­mi, jo­ten tämä oli hyvä ha­vain­to ky­sei­sen yk­si­lön liik­keis­tä.

Luon­non­va­ra­kes­kus (Luke) pyr­kii etä­pu­dot­ta­maan pan­nan so­pi­van ti­lai­suu­den tul­len.

1000 ki­lo­met­rin reis­su Kos­ta­muk­seen

Sain muu­ta­kin mie­len­kiin­tois­ta tie­toa peu­ro­jen va­el­luk­sis­ta. Ke­vääl­lä 2021 yk­si Suo­men­se­län pan­ta­vaa­din mat­ka­si koil­li­seen, Kai­nuun peu­ra­mai­den­kin läpi Ve­nä­jäl­le, liki Kos­ta­mus­ta, ja va­soi siel­lä. Se pa­la­si syk­syl­lä Lap­pa­jär­vel­le, mut­ta oli me­net­tä­nyt va­san­sa pa­luu­mat­kal­la. Tuol­la mat­kal­la ää­ri­pis­tei­den väli oli lin­nun­tie­tä ai­ka tar­kal­leen 500 ki­lo­met­riä.

Vä­ri­ren­gas­tet­tu me­ri­kot­ka kus­ka­si ke­pak­koa

Vii­kol­la 7 is­tuin ly­hy­en tal­vi­päi­vän ku­vaus­ko­jus­sa, kun ka­me­ra­ni et­si­meen tup­sah­ti nuo­ri, noin kak­si­vuo­ti­as me­ri­kot­ka. Sil­lä oli oi­ke­an­puo­lei­ses­sa ja­las­sa pu­nai­nen ja va­sem­mas­sa ja­las­sa si­ni­nen, nu­me­roi­tu ren­gas. Se kan­toi mu­ka­naan met­rin mit­tais­ta ke­pak­koa.

Mie­tin, joko se har­joit­te­li pe­sän ra­ken­ta­mis­ta, vaik­ka me­ri­kot­kat ovat su­ku­kyp­siä vas­ta ne­li­vuo­ti­ai­na. Pit­kään se ei sii­nä viih­ty­nyt, vaan len­näh­ti pois kep­pi mu­ka­naan.

Lin­nun iän saa­toin jo pai­kan pääl­lä mää­ri­tel­lä höy­hen­nyk­ses­tä ja no­kan vä­ris­tä. Van­ha me­ri­kot­ka ei ole näin kir­ja­va, van­han lin­nun pyrs­tö on val­koi­nen ja nok­ka kel­tai­nen. Tä­män kot­kan ren­gas­ti Ma­ti­as Snel­l­man pe­sä­poi­ka­se­na Kok­ko­lan edus­tal­la tou­ko­kuus­sa 2020.

Hii­ri­hauk­ka us­kal­si ate­ri­al­le

Maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä olin jäl­leen ku­vaus­ko­jus­sa. Päi­vän­nä­köä riit­ti jo puo­let vuo­ro­kau­des­ta, eli se tar­koit­taa, et­tä ko­jus­sa tu­lee ol­la tun­ti en­nen au­rin­gon­nou­sua ja ko­jus­ta voi pois­tua vas­ta au­rin­gon las­kun jäl­keen. Näin ku­vaus­päi­väl­le tu­lee mit­taa ne­li­sen­tois­ta tun­tia.

Täl­lä ker­ral­la mi­nut yl­lät­ti hii­ri­hauk­ka. Olin aset­ta­nut tar­jol­le edel­lis­päi­vä­nä löy­tä­mä­ni pyyn, ja hauk­ka tuli kuin tu­li­kin ate­ri­al­le, vaik­ka mat­kaa ko­juun oli vain seit­se­mi­sen met­riä. Yleen­sä hii­ri­hauk­ka on hy­vin ar­ka, mut­ta näh­tä­väs­ti näl­kä te­kee va­ro­vai­ses­ta­kin roh­ke­an.

Hau­kan sii­nä syö­des­sä huo­ma­sin ren­kaan sen va­sem­mas­sa ja­las­sa. Sii­nä nä­kyi hy­vin nu­me­ro H 116071.

Sain tie­don ren­gas­tus­toi­mis­tos­ta, et­tä lin­tu oli ren­gas­tet­tu Por­voos­sa vuon­na 2020. Ren­gas­tet­ta­es­sa hauk­ka oli jo ai­kui­nen, en­nen vuot­ta 2018 syn­ty­nyt. Ren­gas­ta­ja on jär­ven­pää­läi­nen Sep­po Nii­ra­nen.

Lau­lu­jout­sen sai ren­kaan Ruot­sis­sa

Maa­lis-huh­ti­kuun vaih­tees­sa tänä vuon­na Ala­jo­el­la oli suu­ret mää­rät jout­se­nia. Lun­ta oli vie­lä run­saas­ti pel­loil­la, vain Jo­ki­tien var­sil­la lumi oli su­la­nut ja pal­jas­ta­nut vil­jan orai­ta jout­sen­ten syö­tä­väk­si. Naa­mis­sa ruo­kai­li jouk­ko roh­kei­ta yk­si­löi­tä, joi­ta pää­si au­tos­ta kä­sin ku­vaa­maan jopa kym­me­nes­tä met­ris­tä.

Ja taas, kuin­ka ol­la­kaan, yk­si jout­se­nis­ta oli ren­gas­tet­tu. Saa­toin lu­kea ren­kaas­ta teks­tin Riks­mu­seum Stock­holm, mis­tä voi pää­tel­lä, et­tä lin­tu oli saa­nut ren­kaan jal­kaan­sa Ruot­sis­sa. Vie­lä mi­nul­la ei sen tar­kem­paa tie­toa ole, mut­ta toi­von mu­kaan sitä ke­vään mit­taan saan.

Kur­jen­poi­ka on näh­ty Un­ka­ris­sa as­ti

Ju­han­nuk­sen ai­kaan vuon­na 2008 la­pu­a­lai­nen luon­to­har­ras­ta­ja Jari Lah­ti­nen ja kau­ha­va­lai­nen lin­tu­jen ren­gas­ta­ja Mik­ko Hän­ni­nen is­tui­vat au­tos­sa ja tark­kai­li­vat pel­lol­la ruo­kai­le­van kur­ki­per­heen liik­kei­tä. Löy­hin­ki­ne­van lai­ta­met­sä oli lä­hel­lä, ja mie­het odot­te­li­vat lin­tu­jen tu­le­van li­kem­mäk­si ren­gas­tet­ta­vik­si. Odot­te­lu pal­kit­tiin, pa­rin kuu­kau­den ikäi­set poi­ka­set sai­vat vä­ri­ren­kaat jal­koi­hin­sa ja ki­pit­ti­vät ta­kai­sin emo­jen­sa luok­se.

Toi­nen näis­tä poi­ka­sis­ta pai­kan­net­tiin seu­raa­va­na vuon­na När­pi­ös­sä, myö­hem­min se on näh­ty lä­hes vuo­sit­tain La­pu­an Ala­jo­el­la. Sii­tä on teh­ty ha­vain­to­ja myös syys­muu­tol­ta Vi­ros­ta ja Un­ka­ris­ta.

Toi­nen näis­tä poi­ka­sis­ta on näh­ty ker­ran muut­to­mat­kal­la Sak­sas­sa. Vuon­na 2016 kur­jen ikä­en­nä­tyk­sen on to­den­net­tu ole­van 18 vuot­ta ja 10 kuu­kaut­ta. Tänä vuon­na La­pu­al­la näh­ty kur­ki al­kaa lä­hes­tyä en­nä­tys­lu­ke­mia.

Poi­ka­mie­his­tä kih­la­pa­reik­si

Nuo­ret kur­jet olei­le­vat mui­den pe­si­mät­tö­mien kur­kien kans­sa ”poi­ka­mies­par­vis­sa”. En­nen pe­sin­tää, noin 2-3- vuo­ti­aa­na ne ha­ke­vat puo­li­soa ja ele­le­vät ”kih­la­pa­ri­na”, kun­nes ovat val­mii­ta pe­si­mään noin 4-5- vuo­ti­ai­na. Ala­jo­el­la viet­tää ai­kaa vuo­sit­tain sa­ta­päi­nen kur­kien jouk­ko, joka ruo­kai­lee päi­vit­täin pel­loil­la ja le­päi­lee yöt suo­a­lu­eel­la Löy­hin­ki­ne­val­la.

Teks­ti ja ku­vat:
Ben­jam Pön­ti­nen

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?