JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
1.3.2023 8.00

Ruoka-alan yrittäjä, liity verkostoon

Tar­ja Ko­jo­la

@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ete­lä-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät on päät­tä­nyt pe­rus­taa uu­den ver­kos­to­ryh­män ruo­ka-alan yrit­tä­jil­le. Yrit­tä­jien tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, et­tä ver­kos­to­ryh­mään voi ha­kea mu­kaan niin ruo­an tuot­ta­jia kuin esi­mer­kik­si ra­vin­to­la-alan yrit­tä­jiä. Pää­a­sia on, et­tä yri­tys­toi­min­ta liit­tyy ta­val­la tai toi­sel­la ruo­kaan. Ryh­mään voi ha­kea tä­män vii­kon sun­nun­tai­hin as­ti.

– Tar­koi­tus on, et­tä saam­me mu­kaan alan toi­mi­joi­ta joka as­teel­ta, ker­too Ete­lä-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien vt. toi­mi­tus­joh­ta­ja Jus­si-Pek­ka Ku­rik­ka.

– Olem­me saa­neet jo yh­tey­de­not­to­ja al­ku­tuot­ta­jil­ta, mut­ta tar­koi­tus saa­da koko ala mu­kaan. Niin tuot­ta­jat, ruo­an ja­los­ta­jat, ra­vin­to­lat, koko ket­ju, Ku­rik­ka ko­ros­taa.

Ruo­ka-alan yrit­tä­jien ryh­män teh­tä­vä­nä on toi­mia edun­val­von­nan tu­ke­na ruo­an­tuo­tan­toa ja ruo­ka-alaa kos­ke­vis­sa asi­ois­sa.

– Täl­lais­ta ver­kos­toa on suun­ni­tel­tu EPY:n hal­li­tuk­ses­sa jo pit­kään. Meil­lä on eri­lai­sia asi­an­tun­ti­ja­ryh­mit­ty­miä ja va­li­o­kun­tia, jot­ka seu­raa­vat omaa vas­tuu­a­lu­et­taan. Ruo­ka-alan ver­kos­to tu­lee toi­mi­maan sa­mal­la ta­val­la, Ku­rik­ka ku­vai­lee.

– Ryh­mä seu­raa ruo­ka-alaa ja sen pii­ris­sä ta­pah­tu­via asi­oi­ta sekä tuo nii­tä sit­ten hal­li­tuk­sel­le tie­dok­si. Ryh­mä voi myös nos­taa asi­oi­ta esil­le toi­mis­ton vä­el­le. Näin osaam­me jär­jes­tö­nä re­a­goi­da asi­oi­hin oi­kea-ai­kai­ses­ti ja oi­ke­as­sa koh­das­sa.

Ryh­mään voi ha­kea Ete­lä-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien jä­se­ny­ri­tyk­sen yrit­tä­jä.

– Var­si­nai­set lin­jauk­set toi­min­nas­ta te­kee jär­jes­tö­va­li­o­kun­ta, joka myös va­lit­see jä­se­net ver­kos­toon.

– Kun Ete­lä-Poh­jan­maa­ta mark­ki­noi­daan ruo­ka­maa­kun­ta­na, niin pi­de­tään huol­ta sii­tä, et­tä me sitä myös olem­me. Sii­hen täh­tää Yrit­tä­jien osal­ta myös tä­män ver­kos­ton pe­rus­ta­mi­nen, Jus­si-Pek­ka Ku­rik­ka al­le­vii­vaa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?