JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
19.7.2022 12.40

Satakunnan tykis­tö­ryk­mentin valatilaisuus järjestetään Lapualla

Valatilaisuuden järjestämistä suunniteltiin kesäkuussa yhdessä Porin prikaatin henkilökunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Valatilaisuuden järjestämistä suunniteltiin kesäkuussa yhdessä Porin prikaatin henkilökunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Kal­le Vaah­to­nie­mi

kal­le.vaah­to­nie­mi@la­pu­an­sa­no­mat.fi

11. elo­kuu­ta La­pu­an kes­ku­sur­hei­lu­ken­täl­lä jär­jes­te­tään Po­rin pri­kaa­tin va­la­ti­lai­suus, jo­hon odo­te­taan saa­pu­van 500 so­ti­laan li­säk­si ko­ti­vä­keä noin 1 500–2 000 hen­keä. Kau­pun­ki toi­voo yri­tys­ten va­rau­tu­van va­la­vie­rai­siin.

Elo­kuun 11. päi­vä­nä La­pu­al­le saa­puu 500 so­ti­las­ta Sa­ta­kun­nan ty­kis­tö­ryk­men­tin vala- ja va­kuu­tus­ti­lai­suu­teen, joka jär­jes­te­tään kes­ku­sur­hei­lu­ken­täl­lä kel­lo 10 al­ka­en. Jouk­ko­jen ryh­mit­ty­mi­nen pai­kal­le al­kaa jo 20 mi­nuut­tia ai­kai­sem­min.

It­se va­la­ti­lai­suu­den li­säk­si La­pu­al­la on oh­jel­mas­sa muun mu­as­sa Puo­lus­tus­voi­mien ka­lus­to­näyt­te­ly Jää­hal­lin pi­ha­pii­ris­sä jo kel­lo yh­dek­sän al­ka­en, sekä ohi­mars­si ja vas­taa­not­to Py­hä­lah­den au­ki­ol­la.

La­pu­a­lai­set ter­ve­tul­lei­ta

Kaik­ki la­pu­a­lai­set ovat ter­ve­tul­lei­ta niin ka­lus­to­e­sit­te­lyyn, kuin va­la­ti­lai­suu­teen ja ohi­mars­sin var­rel­le. Eri­tyi­ses­ti lo­tat, so­tien ve­te­raa­nit ja les­ket ovat ter­ve­tul­lei­ta osal­lis­tu­maan ti­lai­suu­teen.

Ur­hei­lu­ta­lon vie­res­sä on Sei­nä­jo­en ja Kau­ha­van So­ti­las­ko­tiyh­dis­tys­ten yl­lä­pi­tä­mä myyn­ti­pis­te, jos­sa on tar­jol­la muun mu­as­sa her­ne­keit­toa sekä le­gen­daa­ri­sia Sot­kun munk­ke­ja.

Lii­ken­tee­seen eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä

Ta­pah­tu­ma ai­heut­taa jon­kin ver­ran eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä lii­ken­tee­seen. Joi­tain ka­tu­ja jou­du­taan sul­ke­maan aa­mu­päi­vän ajak­si. Ohi­mars­si kul­kee kes­ku­sur­hei­lu­ken­täl­tä Kou­lu­ka­dun ja kir­kon­sil­lan kaut­ta Kaup­pa­ka­dul­le ja Py­hä­lah­den au­ki­ol­le, jos­sa ohi­mars­sin ot­taa vas­taan Po­rin pri­kaa­tin ko­men­ta­ja pri­kaa­ti­ken­raa­li Vesa Val­to­nen. Ohi­mars­si al­kaa kes­ku­sur­hei­lu­ken­täl­tä noin kel­lo 10.45 päät­ty­en Ma­ka­sii­ni­tiel­le. Lii­ken­tee­noh­jaus­ta jär­jes­te­tään Po­rin pri­kaa­tin toi­mes­ta. Mars­si­mu­sii­kis­ta vas­taa Lai­vas­ton soit­to­kun­ta.

Jopa 2000 vie­ras­ta

Va­la­ti­lai­suus tuo elo­kui­se­na tors­tai­na La­pu­al­le ar­vi­ol­ta 1 500–2 000 vie­ras­ta. Kau­pun­ki toi­voo, et­tä yri­tyk­set va­rau­tu­vat ta­val­lis­ta suu­rem­piin asi­a­kas­mää­riin. Eri­tyi­ses­ti lou­nas­paik­koi­hin odo­te­taan saa­pu­van ta­val­lis­ta enem­män ruo­kai­li­joi­ta. Kau­pun­ki ke­hot­taa asuk­kai­ta huo­mi­oi­maan lii­ken­teen eri­tyis­jär­jes­te­lyt ja mah­dol­li­set ruuh­kat aa­mu­päi­vän ai­ka­na kes­kus­tan alu­eel­la.

Ai­ka­tau­lu

Sa­ta­kun­nan ty­kis­tö­ryk­ment­ti tu­lee La­pu­al­le 11.8.2022 an­ta­maan so­ti­las­va­lan­sa. Päi­vän oh­jel­ma on seu­raa­va:

Klo 9–12.30 ka­lus­to­näyt­te­ly Jää­hal­lin pi­has­sa.

Klo 10 so­ti­las­va­la ja kent­tä­har­taus kes­ku­sur­hei­lu­ken­täl­lä.

Noin klo 10.45 läh­tee ohi­mars­si kes­ku­sur­hei­lu­ken­täl­tä Kou­lu­ka­dun ja kir­kon­sil­lan kaut­ta Kaup­pa­ka­dul­le ja Py­hä­lah­de­nau­ki­ol­le, jos­sa ohi­mars­sin vas­taa­not­to.

Ti­lai­suuk­sien ajan Ur­hei­lu­ta­lon pi­has­sa on Sot­ku, jos­ta voi os­taa her­ne­rok­kaa ja munk­ki­kah­vit.

Ti­lai­suu­den ko­men­taa evers­ti­luut­nant­ti Pek­ka Kin­nu­nen, va­lan ja kat­sel­muk­sen vas­taa­not­taa pri­kaa­ti­ken­raa­li Vesa Val­to­nen. So­ti­las­va­kuu­tuk­sen ja so­ti­las­va­la­kaa­van esi­lu­ki­ja­na toi­mii La­pu­an kau­pun­gin si­vis­tys­joh­ta­ja, re­ser­vin ma­ju­ri Mika Ka­mu­nen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?