JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
20.9.2022 10.00

Seura­kun­ta­vaalien ehdokaslistat valmiit

Jo 16-vuotiaat saavat äänestää

Lapualla tuomiokirkkoseurakunta saa paljon kiitosta aktiivisesta toiminnastaan. Yksi toiminnan muoto on vauvaklubi, tässä viime syksyn klubilaiset syksyn lehtien ympäröimänä. Kuva: Minna Ylimäki-Hemminki

Lapualla tuomiokirkkoseurakunta saa paljon kiitosta aktiivisesta toiminnastaan. Yksi toiminnan muoto on vauvaklubi, tässä viime syksyn klubilaiset syksyn lehtien ympäröimänä. Kuva: Minna Ylimäki-Hemminki

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­taan va­li­taan uu­si kirk­ko­val­tuus­to mar­ras­kuus­sa. Eh­do­kas­lis­tat val­mis­tui­vat vii­me per­jan­tai­na. En­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa mar­ras­kuun alus­sa.

Eh­dok­kai­ta seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin saa­tiin La­pu­al­ta ke­rät­tyä 49, heis­tä yli puo­let eli 27 ih­mis­tä va­li­taan kirk­ko­val­tuus­toon vuo­den alus­ta al­ka­val­le kau­del­le.

Ää­nes­tää saa­vat jo 16-vuo­ti­aat. Rip­pi­kou­lua tai kon­fir­maa­ti­o­ta ei edel­ly­te­tä, riit­tää et­tä on seu­ra­kun­nan jä­sen. Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nas­sa on 9 719.

Vuo­den 2018 vaa­leis­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti La­pu­al­la oli 25,5, kun val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli vain 14,4.

Ne­li­vuo­tis­kau­del­le

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa va­li­taan kirk­ko­val­tuus­to, joka päät­tää sii­tä, mi­hin ja mi­ten seu­ra­kun­nan va­rat käy­te­tään, ja mil­lais­ta toi­min­taa seu­ra­kun­ta la­pu­a­lai­sil­le tar­jo­aa. La­pu­a­lai­sis­ta yli 85 pro­sent­tia kuu­luu kirk­koon, jo­ten seu­ra­kun­ta­vaa­lit vai­kut­ta­vat jol­la­kin ta­val­la useim­pien ih­mis­ten elä­mään.

Nyt va­li­tut kirk­ko­val­tuu­te­tut aloit­ta­vat työn­sä tam­mi­kuus­sa 2023, ja hei­dän kau­ten­sa kes­tää vuo­den 2026 lop­puun.

Mon­ta ää­nes­tys­paik­kaa

Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 20. mar­ras­kuu­ta, sil­loin ää­nes­te­tään seu­ra­kun­ta­ta­lon ala­sa­lis­sa. Sa­mas­sa pai­kas­sa voi myös ää­nes­tää en­nak­koon tiis­tais­ta lau­an­tai­hin 8.–12. mar­ras­kuu­ta.

Li­säk­si en­nak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään Tiis­ten­jo­en, Kau­ha­jär­ven ja Hel­lan­maan seu­ra­kun­ta­ko­deil­la, STEP-kou­lu­tuk­sen La­pu­an kam­puk­sel­la, Se­dun La­pu­an toi­mi­pis­tees­sä, K-Su­per­mar­ket La­pu­an, S-mar­ke­tin ja Hal­pa-Hal­lin ti­lois­sa.

Kat­so täs­tä ehdok­kaat

La­pu­an pe­rusk­ris­ti­tyt

Kan­gas­luo­ma Riit­ta, Ki­vis­tö Hen­ry, Mar­tik­ka­la Mik­ko

Ko­koo­mus ja si­tou­tu­mat­to­mat

Iko­la Simo, Ta­lo­la Pirk­ko, Lil­ja­mo Ca­ri­ta, Nir­ha Kari, Tan­ni­nen Pir­jo, Kui­vi­la Lee­na, Haa­sio Min­na, Kat­te­lus Juha, Kelt­to Veli, Kle­met­ti­lä An­na-Mai­ja, Äm­mä­lä Mar­ko.

Kes­kus­ta ja si­tou­tu­mat­to­mat

Ala­rin­ta Pau­la, Ha­ka­la Ou­ti, Hauk­ka­la Pent­ti, Hau­ta­la Kat­ri, Hie­ta­la Jar­mo, Hol­tin­kos­ki Pet­ri, Jyl­hä Ee­va, Kaar­ti­nen Ant­ti, Kal­lio Jor­ma, Kan­gas Jaak­ko, Knuut­ti­la An­ja, Ku­pa­ri Mart­ti, Lat­va-Ras­ku Ee­va-Ma­ria, Le­met­ti­nen Pent­ti, Pa­nu­la Aa­ro, Pa­nu­la San­na, Rin­ta­la Esa, Sul­ka­va Kai, Ta­ka­luo­ma Su­san­na, Tuo­me­la Mar­le­na, Tuu­ri Jaa­na, Veik­ko­la Mar­ket­ta.

Kris­til­lis­de­mok­raa­tit ja si­tou­tu­mat­to­mat

Ai­re­vuo Ee­tu, Hulk­ki Tui­ja, Iko­la Han­nu, Kai­de­so­ja Sari, Karp­pi Jari, Ki­vi­saa­ri Satu, Por­tin Pil­vi-Ma­ria, Pul­li Tuo­mas, Ur­van­ta-Jyl­hä Ter­hi, Vuo­ri­nen Joo­na, Yli­mä­ki Tei­ja.

La­pu­an so­si­a­li­de­mok­raa­tit ry (SDP)

Ha­ko­la Sep­po, Nor­re­na Tan­ja.

Ää­nes­tys­päi­vät

Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 20.11., sil­loin ää­nes­te­tään seu­ra­kun­ta­ta­lon ala­sa­lis­sa klo 11–20.

En­nak­ko­ää­nes­tys on 8.–12.11. seu­ra­kun­ta­ta­lon ala­sa­lis­sa kel­lo 9–18.

Li­säk­si en­nak­ko­ää­nes­tys on mah­dol­lis­ta seu­raa­vis­sa pai­kois­sa:

Ti 8.11. klo 16-19 Tiis­ten­jo­en seu­ra­kun­ta­ta­lo.

Ti 8.11. klo 11-13 STEP-kou­lu­tus, La­pu­an kam­pus.

Ke 9.11. klo 16-19 Kau­ha­jär­ven seu­ra­kun­ta­ko­ti.

Ke 9.11 klo 15-19 S-mar­ket.

To 10.11. klo 16-19 Hel­lan­maan seu­ra­kun­ta­ko­ti.

To 10.11. klo 10-13 Sedu La­pua.

To 10.11. klo 15-19 Hal­pa-Hal­li.

Pe 11.11. klo 15-19 K-su­per­mar­ket La­pua.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?