JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
24.4.2023 8.00

Sytomyssy on lämmin halaus tunte­mat­to­malle potilaalle

Min­na Vai­ni­on­pää
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an kir­kon­ky­län maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ovat neu­lo­neet ke­vään ai­ka­na läm­pi­min aja­tuk­sin sy­to­mys­sy­jä Sei­nä­jo­en nais­ten­po­lin po­ti­lail­le, joil­ta useim­mil­ta syö­pä­hoi­dois­sa käy­tet­tä­vät sy­tos­taat­ti­hoi­dot ovat pu­dot­ta­neet hiuk­set pois. Sy­to­mys­sy­jen muo­dos­sa nai­set ha­lu­a­vat osoit­taa vä­lit­tä­mis­tään.

La­pu­an Kir­kon­ky­län maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten ke­vään sy­to­mys­sy­tal­koot lai­tet­tiin pys­tyyn naa­pu­ri­kau­pun­gin haas­teen in­noit­ta­ma­na.

– Kau­ha­van Ala­ky­län maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten pu­heen­joh­ta­ja heit­ti haas­teen meil­le ja tot­ta kai otim­me sen vas­taan. Sy­to­mys­sy­jen tar­ve on jat­ku­va, jo­ten nyt me puo­les­tam­me haas­tam­me kaik­ki muut La­pu­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten osas­tot mu­kaan tal­koi­siin. Sy­to­mys­sy­mal­le­ja on mo­nia. Jo­kai­nen kyl­lä osaa, Kir­kon­ky­län maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten pu­heen­joh­ta­ja Jo­han­na Käh­kö­nen ja sih­tee­ri Eli­na Suu­ta­la kan­nus­ta­vat.

Ai­no­at vaa­ti­muk­set sy­to­mys­syl­le on, et­tä se on neu­lot­tu lan­gas­ta, joka ei ku­ti­ta, ei hi­os­ta ja tun­tuu aral­la ihol­la hy­väl­tä.

Kir­kon­ky­län maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set aloit­ti­vat sy­to­mys­sy­jen neu­lo­mi­sen yh­tei­ses­sä om­pe­luil­las­sa Eli­na Suu­ta­lan ko­to­na.

– Yh­tei­ses­ti opet­te­lim­me. Kun luo­tiin sil­mu­koi­ta, jo­kai­nen omaan työ­hön­sä, oli hil­jais­ta. Las­ket­tiin sil­mu­koi­ta, pu­ret­tiin luo­dut pois, kun toi­sen pään lan­ka lop­pui kes­ken, kun­nes pääs­tiin hy­vään al­kuun. Re­so­rin ver­ran il­lan ai­ka­na työt edis­tyi­vät. Nyt jä­se­net ovat neu­lo­neet kai­ken­vä­ri­siä ja -ko­koi­sia mys­sy­jä, jot­ka toi­mi­tan ke­vään ai­ka­na eteen­päin, Käh­kö­nen ker­too.

Hän it­se ar­vi­oi omia neu­lo­mis­tai­to­jaan no­loik­si, mut­ta pi­po­ja on sil­ti syn­ty­nyt.

– Yo­u­Tu­bes­ta olen vä­lil­lä kat­so­nut vi­de­ois­ta mal­lia. Pi­po­jen te­ke­mi­nen on to­del­la mu­ka­vaa. Toi­vot­ta­vas­ti haas­te ote­taan yh­tä in­nos­tu­nees­ti vas­taan kuin mitä me otim­me, Käh­kö­nen toi­voo.

Jä­se­nis­töl­lä on oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta sai­rau­des­ta, jo­ten tie­dos­sa on, mi­ten hy­väl­tä tun­tuu sai­raa­las­sa, kun huo­maa, et­tä joku vä­lit­tää.

– Mys­syn tar­koi­tus on läm­mit­tää pää­tä ja pi­ris­tää miel­tä. Me neu­lo­jat toi­vom­me nii­den saa­jil­le kaik­kea hy­vää. Pipo on kuin läm­min ha­laus tun­te­mat­to­mal­le po­ti­laal­le, Suu­ta­la poh­tii.

Jos sy­to­mys­sy­jen neu­lo­mi­nen in­nos­taa, niin yh­tey­des­sä voi ol­la Jo­han­na Käh­kö­seen. Pi­po­ja kyl­lä tar­vi­taan. Ohes­sa myös La­pu­an Sa­no­mien lu­ki­joil­le yk­si vaih­to­eh­to sy­to­pi­pon neu­lo­mi­seen. Täl­lä oh­jeel­la myös Kir­kon­ky­län maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ovat teh­neet osan mys­syis­tä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?