JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
17.8.2023 7.30

Tanssin alkuun vaikka kahdella vasemmalla jalalla

Tans­si on eri­no­mais­ta ja mu­ka­vaa kun­to­lii­kun­taa. Se pi­tää kun­nos­sa ai­vo­ja ja li­hak­sis­toa, so­pii kai­ke­ni­käi­sil­le ei­kä vaa­di muu­ta kuin avoi­men mie­len ja mu­ka­vat ken­gät.

– La­pu­al­la pää­see nyt ko­kei­le­maan tans­sia il­mai­sel­la il­ta­kurs­sil­la, joka jär­jes­te­tään nuo­ri­so­ta­lol­la tors­tai­na 31.8. Mi­tään en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ei ole ja mu­kaan voi tul­la il­man omaa pa­ria, riit­tää, kun kä­ve­lee kurs­si-il­ta­na oves­ta si­sään, Kau­ha­van Tans­si­seu­ra Vaih­to-as­ke­leen la­pu­a­lai­nen pu­heen­joh­ta­ja Ar­ja Aho­nen in­nos­taa.

Tans­si­kurs­si on tar­koi­tet­tu kai­kil­le tans­sis­ta kiin­nos­tu­neil­le, jot­ka ha­lu­a­vat pääs­tä tans­si­har­ras­tuk­sen al­kuun hank­ki­mal­la pe­rus­tai­dot. Tans­sin al­kuun -kurs­sit ovat osa Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön tu­ke­maa val­ta­kun­nal­lis­ta Vaih­to­as­kel ­kan­sa­lais­tai­dok­si -han­ket­ta. Hank­keel­la py­ri­tään edis­tä­mään lii­kun­nal­lis­ta elä­män­ta­paa. La­va­tans­sit ovat ai­nut­laa­tui­nen osa suo­ma­lais­ta elä­vää kult­tuu­ria. Täs­tä syys­tä Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on ni­men­nyt la­va­tans­sit myös Unes­con elä­vän pe­rin­nön kan­sal­li­seen lu­et­te­loon.

– Tämä on mah­dol­li­suus pääs­tä tans­sin al­kuun vaik­ka kah­del­la va­sem­mal­la ja­lal­la. Me jär­jes­täm­me La­pu­an li­säk­si il­mai­set kurs­sit Kau­ha­val­la ja Ala­här­mäs­sä. La­pu­a­lai­set voi­vat osal­lis­tua vaik­ka kai­kil­le kol­mel­le kurs­sil­le. Kau­ha­val­la kurs­si on Ala­ky­län Ky­lä­a­ree­nal­la 7.9. ja Ala­här­mäs­sä On­ne­las­sa 10.9. Nämä kurs­sit ovat kä­te­vä mah­dol­li­suus hank­kia tans­sin pe­rus­tans­si­tai­dot ja jat­kaa nii­den har­joit­te­lua. Kurs­sil­la ope­te­taan vaih­to­as­kel­ta, joka on suo­ma­lai­sil­le tut­tu fok­sis­ta. Vaih­to­as­ke­leel­la voi tans­sia jo mo­nen mu­sii­kin tah­tiin ja sen tai­don tur­vin us­kal­tau­tuu kyl­lä tans­si­par­ke­til­le, Aho­nen roh­kai­see.

Hän myös muis­tut­taa, et­tä tans­si­kurs­sit ja la­va­tans­sit ovat help­po tapa tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin, saa­da hy­vää miel­tä ja vä­hen­tää yk­si­näi­syyt­tä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?