JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
12.9.2022 8.45

Tarja ja Hannu Harju ovat palaamassa radiokanaville

La­pu­a­lai­nen Tar­ja ja Han­nu Har­jun per­heyh­tiö Ke­vyt Ka­na­va on pa­laa­mas­sa ra­di­o­toi­min­taan. Kol­me vuot­ta sit­ten kaik­ki ra­dio- ja tv-lii­ke­toi­min­ton­sa Sa­no­ma Me­dia Fin­lan­din Ne­lo­nen Me­di­al­le myy­nyt yh­tiö on ha­ke­mas­sa lu­paa pe­rus­taak­seen uu­den osa­val­ta­kun­nal­li­sen ra­di­o­ka­na­van.

Vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fi­com ju­lis­ti ke­säl­lä ha­et­ta­vak­si 92 uut­ta ra­di­o­taa­juut­ta, joi­den ha­ku­ai­ka päät­tyi elo­kuus­sa. Per­jan­tai­na vi­ras­to jul­kis­ti ha­ki­jat ja nii­den ha­ke­mat taa­juu­det. Ke­vyt Ka­na­va on ha­ke­nut taa­juut­ta 25 alu­eel­le ai­na Tu­rus­ta ja Kot­kas­ta Ou­luun ja Ro­va­nie­mel­le, mu­ka­na lä­he­tys­taa­juu­det mm. Vaa­sas­sa ja Sei­nä­jo­el­la.

Kil­pai­le­via ha­ke­muk­sia on pal­jon. Nyt al­kaa kil­pai­lu, keil­lä on par­haat ja eni­ten ra­di­o­ken­tän mo­ni­puo­li­suut­ta li­sää­vät ha­ke­muk­set ja suun­ni­tel­mat. Seu­raa­vak­si on vuo­ros­sa vi­ras­ton li­sä­ky­sy­myk­siin vas­taa­mi­nen ja toi­min­ta­suun­ni­tel­mien yk­si­tyis­koh­tai­nen täs­men­tä­mi­nen. Sit­ten ne alu­eet, joil­le on ha­ki­joi­ta enem­män kuin ja­et­ta­via taa­juuk­sia, siir­ty­vät lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri­ön val­mis­te­luun ja siir­re­tään lo­pul­ta val­ti­o­neu­vos­ton pää­tet­tä­vik­si.

– Sen si­jaan niis­tä alu­eis­ta, joil­la taa­juuk­sia riit­tää kai­kil­le ha­ki­joil­le, tie­de­tään jo nyt, et­tä joku alu­een taa­juuk­sis­ta on jo­kai­sel­le nii­tä ha­ke­neil­le tu­los­sa. Sel­lai­sia taa­juuk­sia on nyt meil­le tu­los­sa il­mei­ses­ti seit­se­män, muun mu­as­sa Sei­nä­jo­el­le ja Jy­väs­ky­lään. Mut­ta esi­mer­kik­si Vaa­san ai­no­al­le taa­juu­del­le on kil­pai­le­va ha­ki­ja, toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu Har­ju sel­vit­tää.

Hän ker­too, et­tä heil­le ra­di­o­lii­ke­toi­min­to­jen yh­tey­des­sä tul­leet vel­voit­teet on hoi­det­tu lop­puun, ei­kä enää ole es­tet­tä pa­la­ta ta­kai­sin toi­mi­a­lal­le.

– Tun­tuu, et­tä jo­tain jäi vie­lä te­ke­mät­tä. Vir­taa riit­tää ja osaa­mis­ta­kin tai­taa vie­lä ol­la, niin mik­si­pä ei. Kat­so­taan ja odo­te­taan, kuin­ka kat­ta­va lupa on tu­los­sa ja teh­dään lo­pul­li­set suun­ni­tel­mat toi­min­nan laa­juu­des­ta sit­ten, Han­nu Har­ju hy­myi­lee.

Ke­vyt Ka­na­va -kon­ser­nin yh­ti­öt pyö­rit­ti­vät ra­dio- ja tv-toi­min­to­ja kaut­ta Suo­men vuo­teen 2019 saak­ka ka­na­vil­la Ai­to Is­kel­mä, Ai­to Hit­ti, Ai­to Ka­jaus ja te­le­vi­si­o­ver­kos­sa Ai­to Is­kel­mä Har­ju & Pön­ti­nen. Se oli sil­loin Suo­men kol­man­nek­si suu­rin kau­pal­li­nen ra­di­o­kon­ser­ni.

– Te­le­vi­si­o­ka­na­van ni­mes­tä huo­li­mat­ta ai­ka­naan yh­ti­ö­kump­pa­ni­nam­me toi­mi­nut Kai Pön­ti­nen myi oman puo­lik­kaan­sa meil­le jo 15 vuot­ta sit­ten. Em­me ha­lun­neet muut­taa ka­na­van va­kiin­tu­nut­ta ni­meä ja sik­si ai­na vä­lil­lä tuli se­kaan­nuk­sia omis­tuk­ses­ta, joka kui­ten­kin oli ko­ko­naan meil­lä. Sil­lä ni­mel­lä em­me kui­ten­kaan nyt ole pa­laa­mas­sa eet­te­riin, sil­lä ni­men ta­va­ra­merk­ki on ny­ky­ään Sa­no­ma-kon­ser­nin omai­suut­ta, Har­ju täs­men­tää.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?