JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
13.10.2022 14.45

Työperäisessä maahanmuutossa on hyödyn­tä­mä­töntä potentiaalia

Ponte Oy:n osakkaista Tuomas Männistö ja Fia Hafiz esittelivät yrityksen uuden toimiston Vanhan Paukun makasiinirakennuksessa. Harjoittelijana on merkonomiopintoja suorittava Stephanie Anttila (vas.), joka on kotoisin Brasiliasta.

Ponte Oy:n osakkaista Tuomas Männistö ja Fia Hafiz esittelivät yrityksen uuden toimiston Vanhan Paukun makasiinirakennuksessa. Harjoittelijana on merkonomiopintoja suorittava Stephanie Anttila (vas.), joka on kotoisin Brasiliasta.

Ou­ti Ran­ta­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Toi­mis­to Van­has­sa Pau­kus­sa, toi­min­ta-alu­ee­na koko Suo­mi. Pon­te Oy:n taus­tal­la on mo­ni­kult­tu­ri­nen omis­ta­ja­kaar­ti. Asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lua tar­vi­taan, jot­ta ul­ko­mail­ta muut­ta­vat saa­daan jää­mään alu­eel­le. Pon­ten yrit­tä­jät sa­no­vat, et­tä työ­pe­räi­siä maa­han­muut­ta­jia ja ul­ko­mai­sia opis­ke­li­joi­ta ei ote­ta yh­teis­kun­nan jä­se­nik­si sys­te­maat­ti­ses­ti. Esi­mer­kik­si ko­tout­ta­mis­kou­lu­tus­ta työ­pe­räi­nen maa­han­muut­ta­ja voi yleen­sä saa­da vas­ta, jos on jää­nyt työt­tö­mäk­si. La­pu­al­la on eni­ten maa­han­muut­ta­jia Un­ka­ris­ta, Vi­ros­ta, Ve­nä­jäl­tä, Ame­ri­kois­ta ja Uk­rai­nas­ta.

– Suo­meen on tul­lut kes­ki­mää­rin vuo­sit­tain noin 30 000 ul­ko­maa­lais­ta, jois­ta suu­rin osa tu­lee tän­ne töi­hin, opis­ke­le­maan tai per­he­si­tei­den pe­rus­teel­la. Kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun pe­rus­teel­la tu­lee noin 3000-4000 ih­mis­tä, jot­ka pää­se­vät heti ko­tout­ta­mis­kou­lu­tuk­seen. Myös Suo­meen töi­hin ja opis­ke­le­maan tu­le­via pi­täi­si si­tout­taa jää­mään, va­lot­taa ti­lan­net­ta La­pu­al­la asu­va Fia Ha­fiz, joka on asu­nut Suo­mes­sa 18 vuot­ta.

Hän työs­ken­te­lee mää­rä­ai­kai­ses­sa työ­suh­tees­sa MONI-in­fos­sa Sei­nä­jo­el­la ja on osak­kaa­na uu­des­sa yri­tyk­ses­sä, Pon­te Oy:ssä, joka tar­jo­aa aset­tu­mis­pal­ve­lu­ja sekä yri­tyk­sil­le, kun­nil­le ja op­pi­lai­tok­sil­le sekä Suo­meen töi­hin tai opis­ke­le­maan tu­le­vil­le ul­ko­maa­lai­sil­le.

– Kun­nat tar­vit­se­vat asuk­kai­ta ja yri­tyk­set työ­voi­maa. Maa­han­muut­ta­jis­sa on val­ta­va hyö­dyn­tä­mä­tön po­ten­ti­aa­li. Mei­dän pi­tää luo­da ve­to­voi­maa ja pi­to­voi­maa, jol­la saa­daan tu­li­jat jää­mään, Ha­fiz tii­vis­tää ja li­sää, et­tä työ­pe­räi­set maa­han­muut­ta­jat tar­vit­si­si­vat apua eri­tyi­ses­ti suo­men kie­len op­pi­mi­seen.

– Mo­net käyt­tä­vät työ­kie­le­nään muu­ta kuin Suo­mea. Työn ul­ko­puo­lel­la he saat­ta­vat viet­tää ai­kaa vain kes­ke­nään, ei­vät­kä tu­tus­tu suo­ma­lai­siin.

Ha­fi­zin li­säk­si Pon­ten osak­kai­na ovat la­pu­a­lai­set Tuo­mas Män­nis­tö, Ma­nar Ame­li ja San­na Ki­vi­lah­ti sekä kau­ha­jo­ke­lai­nen Ag­nes Sze­man ja ku­rik­ka­lai­nen Ter­hi Lake. Ha­fiz on ko­toi­sin Bash­kor­tos­ta­nis­ta Ete­lä-Ura­lil­ta. Suo­men ja eng­lan­nin li­säk­si hän pu­huu baš­kii­rin kiel­tä ja ve­nä­jää. Syy­ri­a­lais­syn­tyi­nen Ama­li pu­huu ara­bi­aa ja Un­ka­ris­ta läh­töi­sin ole­va Sze­man un­ka­ria. Lake on asu­nut pit­kään Aust­ra­li­as­sa. Kaik­ki osak­kaat ovat myös päi­vä­töis­sä muu­al­la, mut­ta osal­lis­tu­vat yri­tyk­sen toi­min­taan ai­ka­tau­lu­jen­sa sal­li­mis­sa ra­jois­sa.

San­na Ki­vi­lah­ti koor­di­noi Uk­rai­nas­ta tul­lei­den asu­mi­seen, työl­lis­ty­mi­seen ja kou­lu­tuk­seen liit­ty­viä asi­oi­ta Kau­ha­val­la. Tuo­mas Män­nis­tön toi­mii kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin liit­ty­vis­sä teh­tä­vis­sä Kau­ha­val­la ja hä­nen vai­mon­sa Ma­nar Ame­li ke­hit­tää työk­seen Ve­ro­hal­lin­non pal­ve­lu­ja asi­a­kas­läh­töi­sik­si Sei­nä­jo­el­la.

– Osa-ai­ka­työn an­si­os­ta pys­tyn nyt te­ke­mään enem­män töi­tä yri­tyk­sel­le. Ta­voit­tee­na on ke­hit­tää Pon­ten toi­min­taa nyt niin, et­tä jos­sain vai­hees­sa se työl­lis­täi­si ko­ko­ai­kai­ses­ti, Män­nis­tö suun­nit­te­lee.

Mo­ni­puo­li­nen kult­tuu­rien tun­te­mus ja ko­ke­mus suo­ma­lai­ses­ta työ- ja opis­ke­lu­e­lä­mäs­tä aut­ta­vat yrit­tä­jiä koh­den­ta­maan pal­ve­lun­sa oi­kein.

– Au­tam­me by­rok­ra­ti­as­sa, jota ul­ko­mail­ta työl­lis­ty­vän tai opis­ke­le­maan tu­le­van maa­han tu­loon ai­na liit­tyy. Tar­vi­taan suo­ma­lai­sen jär­jes­tel­män tun­te­mus­ta, mut­ta myös eri kiel­ten ja kult­tuu­rien tun­te­mus on eduk­si. Teem­me esi­mer­kik­si ko­tou­tu­mi­sen al­ku­kar­toi­tuk­sia ja oh­jaam­me tu­li­jaa ha­keu­tu­maan yh­tei­söi­hin ja har­ras­tuk­siin, jois­sa voi luon­te­vas­ti tu­tus­tua suo­ma­lai­siin ih­mi­siin.

Asi­ak­kai­na Pon­tel­la on täl­lä het­kel­lä kun­tia ja yri­tyk­siä, mut­ta myös yk­sit­täi­set ih­mi­set voi­vat ha­kea apua esi­mer­kik­si oles­ke­lu­lu­pap­ro­ses­sin lä­pi­vie­mi­seen.

– Täl­lais­ta yri­tys­tä ei ole tois­ta. Suo­mes­sa on kym­men­kun­ta aset­tu­mis­pal­ve­lu­ja tar­jo­a­vaa yri­tys­tä, mut­ta mo­net ovat kes­kit­ty­neet tie­tyyn läh­tö­maa­han tai pel­käs­tään tiet­tyyn osaan aset­tau­tu­misp­ro­ses­sia, Män­nis­tö tie­tää.

Pon­te jär­jes­ti ke­vääl­lä uk­rai­na­lais­ten työl­lis­tä­mis­ta­pah­tu­man La­pu­al­la.

– Ta­pah­tu­ma poi­ki meil­le kon­tak­te­ja ja uu­sia asi­ak­kai­ta. Vaik­ka toi­mis­to on La­pu­al­la, toi­min­ta-alu­ee­na meil­lä on koko Suo­mi.

Har­joit­te­lua yri­tyk­ses­sä suo­rit­ta­va mer­ko­no­mik­si opis­ke­le­va Step­ha­nie Ant­ti­la on ko­toi­sin Bra­si­li­as­ta ja nai­mi­sis­sa suo­ma­lai­sen mie­hen kans­sa.

– Olen ol­lut seit­se­män vuot­ta Suo­mes­sa. Muu­tim­me kuu­si vuot­ta sit­ten mie­he­ni työn ta­kia Lai­hi­al­ta La­pu­al­le, hän ker­too.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?