JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
16.12.2022 15.50

Veljekset Ala-Talkkari Oy nimettiin Viexpon vuoden vienti­lä­het­ti­lääksi

Toimitusjohtaja Antti Ala-Talkkari (toinen vas.) henkilökuntineen oli mielissään vientilähettiläs-nimityksestä. Palkintoa oli luovuttamassa Anne Viitala (keskellä) Viexposta.

Toimitusjohtaja Antti Ala-Talkkari (toinen vas.) henkilökuntineen oli mielissään vientilähettiläs-nimityksestä. Palkintoa oli luovuttamassa Anne Viitala (keskellä) Viexposta.

Viexpo

Poh­ja­lai­sen vien­nin ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen asi­an­tun­ti­ja Viex­po tie­dot­taa, et­tä se on ni­men­nyt tä­män vuo­den vien­ti­lä­het­ti­lääk­si la­pu­a­lai­sen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä­val­mis­ta­ja Vel­jek­set Ala-Talk­ka­ri Oy:n.

Tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, et­tä vuon­na 1955 pe­rus­te­tul­la yri­tyk­sel­lä on pit­kä ja an­si­o­kas ko­ke­mus vien­nis­tä 1980-lu­vul­ta läh­tien. Ala-Talk­ka­rin tuot­tei­ta vie­dään lä­hes jo­kai­seen Eu­roo­pan maa­han sekä kau­em­mak­si ku­ten USA:han, Ka­na­daan ja Aust­ra­li­aan, ja vien­ti muo­dos­taa noin puo­let yri­tyk­sen ko­ko­nais­myyn­nis­tä.

Ala-Talk­ka­rin tär­keim­mät vien­ti­tuot­teet ovat läm­mi­tys­lait­teet, jon­ka li­säk­si tiet­tyi­hin mai­hin vie­dään pal­jon ym­pä­ris­tön­hoi­to­ko­nei­ta ku­ten lu­mi­lin­ko­ja.

Viex­po tie­dot­taa, et­tä Vel­jek­set Ala-Talk­ka­ri Oy on lois­ta­va esi­merk­ki sii­tä, mitä pit­kä­jän­tei­nen vien­ti­toi­min­ta tar­koit­taa sekä mitä sil­lä voi saa­vut­taa.

Vel­jek­set Ala-Talk­ka­rit Oy:ssä ol­tiin mie­lis­sään Viex­pon vien­ti­lä­het­ti­läs 2022-ni­mi­tyk­ses­tä.

– Viex­po on hel­pot­ta­nut yri­tyk­sen vien­ti­toi­min­taa huo­mat­ta­vas­ti, ja eri­tyi­ses­ti vien­nin avaa­mi­ses­sa Viex­pon roo­li on ol­lut mer­kit­tä­vä. Vien­nin aloit­ta­mi­nen on pk-yri­tyk­sel­le ai­na iso ja kal­lis pon­nis­tus, kun tu­lok­sis­ta­kaan ei ole var­muut­ta, mai­nit­see toi­mi­tus­joh­ta­ja Ant­ti Ala-Talk­ka­ri tie­dot­tees­sa.

– Vel­jek­set Ala-Talk­ka­ri Oy on mo­nes­ta nä­kö­kul­mas­ta ajan her­mol­la juu­ri nyt, ja vai­kut­taa sil­tä, et­tä myös en­si vuo­des­ta tu­lee hy­vin työn­täy­tei­nen. Hie­noa saa­da täl­lai­nen tun­nus­tus pit­kä­jän­tei­ses­tä työs­tä vien­nin pa­ris­sa. Tun­tuu mu­ka­val­ta, kun yh­teis­työ­kump­pa­ni huo­mi­oi mei­dät täl­lä ta­val­la, Ant­ti Ala-Talk­ka­ri iloit­see.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?