JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Lapualaanen
23.6.2024 12.00

Jotkut hankkivat moottoripyörän, Lasse Rajala lento­lu­pa­kirjan

Min­na Vai­ni­on­pää
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Jos­sain vai­hees­sa elä­mää moni ko­kee tar­vet­ta teh­dä jo­tain uut­ta ja ta­val­li­suu­des­ta poik­ke­a­vaa. Joku läh­tee pit­käl­le mat­kal­le et­si­mään it­se­ään, aloit­taa uu­den har­ras­tuk­sen tai hank­kii moot­to­ri­pyö­rän. Las­se Ra­ja­la päät­ti suo­rit­taa yk­si­tyis­len­tä­jän len­to­lu­pa­kir­jan ja läh­teä tut­ki­maan maa­il­maa lin­tu­pers­pek­tii­vis­tä.

– Olim­me Vuo­ka­tis­sa lo­mal­la. Siel­lä to­te­sin vai­mol­le­ni Tei­jal­le, et­tä nyt on ny­käis­tä­vä, jos vie­lä mei­naa. Moot­to­ri­pyö­räi­ly on jo ko­et­tu­na. Vaih­to­eh­toi­na­ni oli­vat ran­nik­ko­lai­vu­ri­kurs­si tai len­to­lu­pa­kir­ja. Pää­tin suo­rit­taa jäl­kim­mäi­sen vaih­to­eh­don, Ra­ja­la to­te­aa.

Hän on ai­na ol­lut kiin­nos­tu­nut il­mai­lus­ta ja len­tä­mi­ses­tä.

– Jo am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa opis­kel­les­sa­ni suo­ri­tin va­lin­nai­se­na ai­nee­na pur­je­len­non te­o­ri­a­kurs­sin, Ra­ja­la sa­noo.

Len­to­ko­neen ajo­kort­ti, vi­ral­li­sem­min yk­si­tyis­len­tä­jän len­to­lu­pa­kir­ja, Ra­ja­lal­la on ol­lut pian vuo­den ver­ran. Len­to­tun­te­ja on ta­ka­na vie­lä al­le sata, sil­lä len­tä­mi­nen on ai­kaa vie­vä har­ras­tus. Mut­ta Ra­ja­la on sil­ti eh­ti­nyt nous­ta il­maan jo use­aan ker­taan har­joi­tel­lak­seen len­tä­mis­tä ja kat­sel­lak­seen mai­se­mia lin­tu­pers­pek­tii­vis­tä. Hän on tai­vaal­ta kä­sin häm­mäs­tel­lyt mm. tä­män ke­vään huip­pu­tul­via, At­ri­an laa­jen­nuk­sen edis­ty­mis­tä val­miik­si ja Ala­jo­en pel­to­la­keut­ta sar­koi­neen kyl­vöis­tä oraal­le ja kor­juu­kyp­säk­si en­nen kuin lumi on peit­tä­nyt maan al­leen.

– Muis­tan hy­vin en­sim­mäi­sen tu­tus­tu­mis­len­to­ni. Ajat­te­lin, et­tä is­tun ko­nee­seen ja len­no­no­pet­ta­ja ker­too te­o­ri­as­sa len­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Mut­ta men­tiin­kin suo­raan sy­vään pää­hän, oh­jai­mis­ta kiin­ni, kaa­su poh­jaan ja tai­vaal­le. Toki len­no­no­pet­ta­jan is­tu­es­sa vie­res­sä, Las­se Ra­ja­la ker­too.

Mie­leen on pai­nu­nut myös toi­nen eri­tyi­nen ko­ho­koh­ta; en­sim­mäi­nen yk­sin­len­to kurs­sin puo­li­vä­lis­sä.

– Aja­tuk­se­na se tun­tui jän­nit­tä­väl­tä, mut­ta kun asi­at ovat hal­lus­sa, niin ko­neen oh­jaa­mos­sa kaik­ki su­jui hy­vin. Kii­to­tie­tä rul­la­tes­sa olo oli mel­kein epä­to­del­li­nen, Ra­ja­la ku­vai­lee.

Hän to­te­aa, et­tä ko­neen il­maan nos­ta­mi­sen ja len­tä­mi­sen op­pii no­pe­as­ti mut­ta las­keu­tu­mi­nen vaa­tii eri­tyis­tä kes­kit­ty­mis­tä ja on työ­läin vai­he.

– Las­keu­tu­mis­ta hi­o­taan kurs­sil­la eni­ten. Mi­nul­la oli yli 200 las­kua en­nen len­to­lu­pa­kir­jaan vaa­dit­ta­vaa tar­kas­tus­len­toa. Kurs­sil­la len­to­tun­te­ja ker­tyi 45 ja vii­me tal­ve­na suo­ri­tin vii­den tun­nin yö­len­to­kurs­sin. Pi­me­äs­sä len­tä­mi­nen on myös ai­van oma maa­il­man­sa. Asen­to­ta­ju on pi­me­äs­sä haas­teel­lis­ta, kun ho­ri­sont­ti ei ole nä­ky­vis­sä. Sil­loin on vain luo­tet­ta­va mit­ta­ris­toon, Ra­ja­la ker­too.

Tai­vaal­ta kat­so­es­sa kaik­ki näyt­tää pie­nel­tä ja eri­lai­sel­ta.

– En­sim­mäi­sel­lä yk­sin­len­nol­la­ni otin suun­nak­si Simp­si­ön, mut­ta en löy­tä­nyt mas­toa. Len­sin Ylis­ta­roon as­ti ja Ky­rön­jo­en tun­nis­ta­es­sa­ni huo­ma­sin tul­lee­ni Simp­si­ön ohi. Alue on niin met­säi­nen ja kor­keu­se­ro hy­vin pie­ni. Rin­tei­tä ei näy Sei­nä­jo­en suun­nal­ta tul­les­sa, mut­ta Vaa­san suun­nas­ta ne nä­ky­vät, Ra­ja­la sa­noo.

Ko­neen len­to­kor­keus vaih­te­lee ki­lo­met­rin mo­lem­min puo­lin.

– Sil­lä kor­keu­del­la jo ko­kee sen, et­tä maa­il­ma on hy­vin pie­ni ja oma pie­nuus ko­ros­tuu. Kun sen suh­teut­taa tä­hän maa­il­man ti­lan­tee­seen, et­tä jos­sain so­di­taan muu­ta­mas­ta aa­ris­ta maa­ta, ei voi kuin ih­me­tel­lä, Ra­ja­la fi­lo­so­foi.

Seu­raa­vak­si hän suun­nit­te­lee suo­rit­ta­van­sa eng­lan­nin­kie­li­sen kel­puu­tuk­sen ra­di­o­lii­ken­tee­seen.

– Eng­lan­ti on stan­dar­di kie­li, jota käy­te­tään kan­sain­vä­li­ses­ti len­non­joh­don ja len­tä­jien vä­li­ses­sä vies­tin­näs­sä. Esi­mer­kik­si minä en voi vie­lä las­keu­tua Hel­sin­gin len­to­ken­täl­le, kos­ka siel­lä on ra­di­o­lii­ken­tees­sä käy­tös­sä eng­lan­nin­kie­li, Ra­ja­la to­te­aa.

– Eh­kä yk­si ke­sän mat­ka­len­nois­ta saat­taa suun­tau­tua Kit­ti­lään ihai­le­maan yö­tön­tä yö­tä.

– Suun­ni­tel­mis­sa on myös len­no­no­pet­ta­ja­na­ni toi­mi­neen Valt­te­ri Saa­ri­jär­ven kans­sa las­keu­tua Hel­lan­maa­han omal­le pel­lol­le­ni. Siel­tä löy­tyy yk­si­moot­to­ri­sel­le män­tä­ko­neel­le riit­tä­väs­ti kii­to­ra­taa las­keu­tua ja nous­ta, Ra­ja­la ar­vi­oi.

En­täs oma len­to­ko­ne?

– On­han se käy­nyt mie­les­sä, mut­ta ko­neen yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­set ovat mel­koi­sen kor­ke­at. Lä­hi­a­lu­een len­to­ker­hoil­la on kyl­lä ka­lus­toa, jota voi ha­lu­tes­saan vuok­ra­ta, Ra­ja­la ker­too.

Jos len­tä­mi­nen kiin­nos­taa, Ra­ja­la kan­nus­taa tart­tu­maan roh­ke­as­ti haas­tee­seen.

– Kuka ta­han­sa voi suo­rit­taa len­to­lu­pa­kir­jan. Kurs­sin voi aloit­taa mil­loin vain. Haa­vet­ta ei kan­na­ta pit­kit­tää, kos­ka yl­lät­tä­en vas­taan voi tul­la vaik­ka ter­veys­haas­tei­ta, vaik­ka ta­pa­tur­man seu­rauk­se­na.

– Yk­si­tyis­len­tä­jän­kin on täy­tet­tä­vä tie­tyt ter­vey­den­ti­la­vaa­ti­muk­set, et­tä voi saa­da len­to­lu­pa­kir­jan, Ra­ja­la to­te­aa.

Tämä jut­tu on jul­kais­tu La­pu­an Sa­no­mien ke­sä­leh­des­sä, jon­ka nä­köis­leh­ti on mak­sut­ta lu­et­ta­vis­sa verk­ko­si­vul­lam­me.